Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Talousarviotoimikunnan nimeäminen talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2019-2020 laadintaa varten

KIRDno-2017-484

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmaksi julkistetaan perjantaina 27.10.2017 ja esitellään kunnanhallitukselle 30.10.2017. Ehdotus jätetään pöydälle.

Kunnanjohtajan talousarvioehdotusen poliittiista käsittelyä varten kunnanhallitus asettaa luottamushenkilöistä koostuvan talousarviovalmistelun neuvottelutyöryhmän, jonka tehtävänä on neuvotella ja sopia seuraavan vuoden talousarvion sisällöstä. Neuvottelutyöryhmän toimeksianto päättyy, kun kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion.

Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot ovat ehdottaneet, että talousarviotyöryhmä käsittelee kunnanjohtajan talousarvioehdotusta 17.-19.11.2017. Neuvottelut pidetään kunnantalolla. 

Kunnanhallitus käsittelee talousarviota työryhmän käsitttelyn jälkeen 20.10.2017, jolloin se tekee ehdotuksensa valtuustolle.

Valtuuston talousarviokokous pidetään lauantaina 2.12.2017.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1  asettaa talousarviotoimikunnan, jonka tehtävänä on neuvotella ja sopia vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelman sisällöstä kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen pohjalta

2  nimetä talousarviotoimikunnan jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

3  nimetä talousarviotoimikunnan esittelijäksi kunnanjohtaja Tarmo Aarnion ja sihteeriksi controller Ira Kaukasen

4  todeta, että talousarviotoimikunnan työ päättyy kunnanvaltuuston hyväksyessä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelman.

Päätös

 

Kunnanhallitus päätti

1  asettaa talousarviotoimikunnan, jonka tehtävänä on neuvotella ja sopia vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelman sisällöstä kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen pohjalta 

2  nimetä talousarviotoimikunnan jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

rkp: Anna Aintila, Anders Adlercreutz, Ulf Kjerin ja Tony Björk (varalla Hans Hedberg)

kok: Pekka Rehn, Erkki Majanen, Raija Vahasalo ja Matti Kaurila (varalla Hanna Haikonen ja Katarina Helander)

vihr: Emmi Wehka-aho, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa ja Outi Saloranta-Eriksson (varalla Sanni Jäppinen, Noora Piili ja Saara Huhmarniemi)

kesk: Antti Salonen (varalla Marjut Frantsi-Lankia) 

sdp: Ari Harinen, Pirkko Lehtinen ja Pekka Jäppinen (varalla Markus Myllyniemi) 

PS: Pekka M. Sinisalo ja Vesa-Pekka Sainio (varalla Riikka Purra)

Kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto voivat nimetä omat edustajansa talousarviotoimikunnan jäseniksi ja varajäseniksi.

Puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtajana kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja ja toisena varapuheenjohtajana kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja.

3  nimetä talousarviotoimikunnan esittelijäksi kunnanjohtaja Tarmo Aarnion ja sihteeriksi controller Ira Kaukasen

4  todeta, että talousarviotoimikunnan työ päättyy kunnanvaltuuston hyväksyessä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelman.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat