Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Rakennuskannan korjausohjelma vuosille 2018 - 2022

KIRDno-2017-1008

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarno Köykkä, rakennuttamispäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

Kirkkonummen kunnan tilapalvelut laatii jokaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä rakennuskannan 5-vuoden korjausohjelman, joka hyväksytään palvelutuotannon jaostossa.

Korjausohjelman tarkoitus on ohjata tilapalveluiden vuosikorjauksia sekä peruskorjauksia. Tavoitteena on pitää rakennusten korjausvelka hallinnassa. Tällä hetkellä Kirkkonummen kunnan korjausvelan määräksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa. Korjausvelan määrä on kohtuullinen verrattuna Suomen kuntien keskiarvoon. Voimakkaan uudisinvestoinnin sekä huonokuntoisten rakennusten myynnin ja purun takia, korjausvelka pienenee tulevina vuosina huomattavasti. Vuonna 2022 korjausvelan arvioidaan olevan alle 20 miljoonaa ja kiinteistöjen tekninen arvo 280 miljoonaa, mikäli nykyinen investointiohjelma toteutuu.

5-vuotiskorjausohjelmassa on yli 1 000.000 €:n rakennusten peruskorjaushankkeet siirretty talonrakennusten investointiohjelmaan. Alle 1 000.000 €:n korjaus-, peruskorjaus- ja muutostyöt toteuttaa palvelutuotannon jaosto tilapalvelun tai käyttäjähallintokunnan aloitteesta vuosittain hyväksyttävän korjausohjelman puitteissa. Nämä kustannukset kohdistuvat investointiosan talonrakennuksen vuosikorjausosaan. Alle 1 000.000 € peruskorjaus-, korjaus- ja muutostöissä noudatetaan hankeohjeen periaatteita soveltuvin osin.


Liite: Rakennuskannan korjausohjelman vuosille 2018 - 2022

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää

1
hyväksyä liitteenä olevan rakennuskannan korjausohjelman vuosille 2018 - 2022 ja ottaa sen huomioon vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa

2
lähettää rakennuskannan vuosien 2018 - 2022 korjausohjelman kunnanhallitukselle tiedoksi.
 

Käsittely:

Varapuheenjohtaja Noora Piili esitti seuraavan muutosesityksen rakennuskannan korjausohjelmaan:

Rakennuskannan korjausohjelmaan tulee lisätä määrärahat kunnan omistamien kiinteistöjen kuntokartoitukseen, tarveselvitykseen sekä oirekartoitukseen. Menetelmillä saamme kartoituksen kokonaistilanteesta kiinteistöjen kunnosta sekä korjaustarpeesta ja aikataulusta.
Elina Utriainen ja Piia Aallonharja kannattivat Noora Piilin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että jaosto kannatti muutosehdotusta yksimielisesti.
 

Jäsen Kim Åström teki seuraavan muutosehdotuksen:

Karubyn koulurakennuksen korjausmäärärahoja osoitettava tehdyn kuntokartoituksen mukaan. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei kannatettu joten se raukesi.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että rakennuskannan korjausohjelmaan tulee lisätä määrärahat kunnan omistamien kiinteistöjen kuntokartoitukseen, tarveselvitykseen sekä oirekartoitukseen. Menetelmillä kartoitetaan kokonaistilanne kiinteistöjen kunnosta sekä korjaustarpeesta ja aikataulusta.

Valmistelija

  • Jarno Köykkä, rakennuttamispäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1  merkitä liitteenä olevan rakennuskannan korjausohjelman vuosille 2018 - 2022 tiedokseen

2  huomioida korjausohjelman vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelman valmistelussa

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat