Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Kunnanhallituksen kokousaikataulu ajalle 1.1.2018 - 31.1.2019 (kv)

KIRDno-2017-151

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 162 §:n mukaan kukin toimielin hyväksyy kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallitus päätti 28.8.2017 § 96, että kunnanhallitus kokoontuu vuonna 2017 maanantaisin, valtuuston kokouspäiviä lukuunottamatta. Kunnanvaltuusto on päättänyt omista kokousaikatauluistaan 19.6.2017 § 9.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun omien kokoustensa osalta ajalle 1.1.2018 - 31.1.2019

2 merkitä tiedokseen kunnanvaltuuston päättämät kokousajat ajalle 1.1.2018 - 31.1.2019

3 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää ylimääräisen kokouksen lauantaina 2.12.2017 jossa mm. hyväksytään vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelma

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1 hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun omien kokoustensa osalta ajalle 1.1.2018 - 31.1.2019

2 merkitä tiedokseen kunnanvaltuuston päättämät kokousajat ajalle 1.1.2018 - 31.1.2019

3 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää mm. talousarviota 2018 ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmaa käsittelevän ylimääräisen kokouksen, jonka ajankohta tarkentuu seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

 4 merkitä tiedokseen, että kunnanvaltuuston strategiailta pidetään 23.10.2017 klo 17:00 alkaen.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat