Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Kunnan lausunto Kivenlahden metrokeskus - asemakaavasta Espoon kaupungille

KIRDno-2017-575

Valmistelija

  • Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

 Espoon kaupunki on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi.

Taustaa

Kirkkonummen kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut on antanut lausunnon kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 15.12.2015.

Lausunnossa painotettiin sitä, että kaavoituksessa on huomioitava lähtökohdat Kivenlahden metrokeskuksen yleiselle toimivuudelle, kuten sujuvalle liityntäliikenteelle ja -pysäköinnille lännestä tultaessa. Kirkkonummen itäisen osan kehittämishankkeista (kuten Sarvvikin asuinalueen ja tulevaisuudessa myös Sundsbergin alueen rakentumisesta) johtuen suuri osa uusista asukkaista liikkuu metrokeskukseen autojen lisäksi kävellen, pyörillä tai mopoilla. Sujuviin kevyenliikenteen ratkaisuihin on siksi kiinnitettävä huomiota ja osoitettava myös pyörille ja mopoille riittävä määrä liityntäpysäköintimahdollisuuksia. Ajoneuvoliikenteen yhteyden Länsiväylältä Metrokeskuksen liityntäpysäköintiin tulee olla myös sujuva. Alueelle esitetty määrä liityntäpysäköintiä (1000 autoa) ei ole riittävä, vaan sitä tulee nostaa. Metrokeskuksessa sujuva liityntäyhteys linja-autoilta metroon ja päinvastoin on tärkeä. Kirkkonummen suunnasta pääkaupunkiseudulle johtavaa metroa tullaan käyttämään paljon, koska Kirkkonummen maankäytössä pyritään edistämään joukkoliikenteen käyttöä. Vaihtoterminaali on sijoitettava sisätiloihin tai muutoin kelistä suojaan siten, että kulkuvälinen vaihto hoituu sujuvasti ja mukavasti.

Kunnan lausunto tulee lähettää Espoolle 26.9.2017.

 

 

           

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

antaa Espoon kaupungille seuraavan lausunnon:

Kirkkonummen kunnan lausunto Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta

Valmistellussa asemakaavaehdotuksessa on esitetty alueen liityntäpysäköintipaikkojen jakautumista siten, että vähintään 600 kappaletta niistä toteutetaan nyt laadittavan asemakaavan alueella ja 400 kappaletta on tutkittu toteutettavaksi asemakaava-alueen ulkopuolella Kiviruukin alueella.

Kun otetaan huomioon Kirkkonummen aikaisemmin antamissa lausunnoissa esiintuotu huoli siitä, onko 1000 liityntäpysäköintipaikkaa alueella riittävä määrä, niin nyt esitettyä ratkaisua ei voi pitää erityisen hyvänä. Vaarana saattaa olla, että liityntäpysäköinti ei toteudu alkuperäisten tavoitteiden mittakaavassa. Lisäksi näinkin huomattavan määrän liiityntäpysäköintipaikkoja siirtäminen Länsiväylän pohjoispuolelle heikentää niiden käyttökelpoisuutta kävelyetäisyyden metroasemalle kasvaessa. 

Kirkkonummen kunta toteaa, että Kivenlahden metroaseman liityntäpysäköintipaikoista suurempi osuus, kuin nyt esitetty 600, tulee toteuttaa metroaseman välittömään läheisyyteen. Liityntäpysäköinnin osoittamista myös Kiviruukin puolelle pidetään sinänsä hyvänä ratkaisuna, mutta sen tulisi lisätä liityntäpysäköintipaikkojen yhteenlaskettua määrää siten, että päästään yli 1000 paikan tavoitteeseen.

Lisäksi polkupyörille esitettyihin liityntäpysäköintipaikkojen määriin tulisi kiinnittää myös enemmän huomiota. Esitetyt 580 pyöräpaikkaa, joista laskennallisesti joukkoliikenteen liityntäpyöräpaikoille on varattu 385 paikkaa, ei tule pitkällä aikavälillä riittämään. Kuten Kirkkonummi on OAS:sta antamassaan lausunnossa todennut, kunnan itäisen osan kehittyminen nostaa mahdollisuutta käyttää polkupyörää liityntäliikenteessä. Lisäksi asemakaavassa ei todeta mitään mopopaikkojen määristä, jotka tulisi myös ottaa laskennallisesti huomioon. 

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 25.9.2017 käsittely: 

Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat