Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistökaupassa, tila HUMALJÄRVEN VARTIO 257-476-12-8

KIRDno-2017-629

Valmistelija

  • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnalta on pyydetty lausuntoa etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio, edustajanaan Senaatti-kiinteistöt, myy HUMALJÄRVEN VARTIO -nimisen tilan RN:o 12:8 (kiinteistötunnus 257-476-12-8) kauppahintaan 449.500 euroa. Tilan pinta-ala on 4,0 ha. Tila sijaitsee Veklahdessa osoitteessa Seminaaritie 60 ja rajoittuu Humaljärven rantaan. Tila on metsäistä kalliomaastoa, joka laskeutuu osin jyrkästi etelään ja rannan suuntaan.

Tila on yleiskaavassa lähivirkistysaluetta, joka on varattu virkistyskäyttöön ja tutkimustoimintaan (kaavamerkintä VL-2). Kiinteistön alueelle on merkitty myös alueen osa, jolla olevia suojeltavia luonnonarvoja ei saa hävittää (kaavamerkintä sl). Kauppaan kuuluu kerrosalaltaan noin 121 m2:n päärakennus, joka on rekisteröity vapaa-ajan asunnoksi. Rakennus on valmistunut vuonna 1996 ja se on ollut käytössä tutkimusasemana. Kiinteistöllä on lisäksi varastorakennus ja keittokatos.

Etuostolain 1 § mukaan kunta voi käyttää etuosto-oikeutta maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuostolain 8 § mukaan kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla.

Kunnanvaltuuston vuonna 2014 hyväksymässä maankäytön kehityskuvassa 2040 kiinteistö ei sijoitu kasvuvyöhykkeelle. Kunnanvaltuuston vuonna 2011 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan maanhankinta keskitetään yleiskaavan mukaisille asuntoalueille.

Kauppaan kuuluu luovutettavalla alueella sijaitsevat kaikki rakennukset. Kauppakirjaehdon mukaan "ostaja ottaa vastatakseen täysimääräisesti kaikista mahdollisista rakennusten korjaamisessa tarvittavista toimenpiteistä ja näissä aiheutuvista kustannuksista".

Kauppahinnaksi muodostuu 11,24 e/m2, joka on noin kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen raakamaan hintaan Uudellamaalla. Mainitulla hinnalla kiinteistölle pitäisi kohdistua rakentamispotentiaalia, jotta kunnan olisi perusteltua käyttää etuosto-oikeutta. Lisäksi tulisi huomioida kaupassa tulevien rakennusten kunnossapitovastuut. Kunta ei omista ennestään maata tilaan rajoittuvilta alueilta. Edellä mainituin perustein kunnalla ei ole tarvetta käyttää kaupassa etuosto-oikeutta.

Oheismateriaalina on karttoja tilasta HUMALJÄRVEN VARTIO RN:o 12:8.

Muutoksenhaussa menetellään lain etuosto-oikeuden käyttämisestä 22 § mukaan: "Kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea muutosta valittamalla."

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää että, kunta ei käytä etuosto-oikeutta kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio myy HUMALJÄRVEN VARTIO -nimisen tilan RN:o 12:8 (kiinteistötunnus 257-476-12-8) rakennuksineen 449.500 euron kauppahinnasta tai sitä suuremmasta kauppahinnasta.

 

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat