Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Gesterbyn koulukeskuksen väistötilat, selvitys tilanteesta

KIRDno-2017-671

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarno Köykkä, rakennuttamispäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on pyytänyt selvitystä Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen järjestämisestä. Gesterbyn koulukeskuksen rakennusten ja väistötilojen tilannetta on käsitelty Palvelutuotannon jaostossa 16.8.2017 § 14, Suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa 23.8.2017 §8 ja Ruotsinkielisssä varhaiskasvatus- ja opetusjaostossa 30.8.2017 § 8. 

Rakennuttamispäällikkö esittelee kokouksessa väistötilojen tilannetta. Selvitys toimitetaan kunnanhallitukselle ennen kokousta.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen tilanteesta tiedoksi.

Kunnanhallitus 11.9.2017 käsittely: 

Saara Huhmarniemi ehdotti, että kunnanhallitus jättää asian pöydälle, koska selvitys toimitettiin kunnanhallituksen jäsenille ja varajäsenille vasta kokouspäivän aikana. Ehdotusta kannatettiin, mutta sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Pöydällepanoehdotus hyväksyttiin äänin 8-4.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 31%

  Anni-Mari Syväniemi, Hans Hedberg, Anna Aintila, Hanna Haikonen

 • Ei 8 kpl 62%

  Antti Salonen, Saara Huhmarniemi, Pirkko Lehtinen, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen, Pekka Jäppinen, Pekka Sinisalo, Ulf Kjerin

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Timo Haapaniemi

 • Ei 1 kpl 50%

  Ulf Kjerin

 • Tyhjä 1 kpl 50%

  Timo Haapaniemi

Valmistelija

 • Jarno Köykkä, rakennuttamispäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus jätti asian pöydälle kokouksessaan 11.9.2017 § 107.

Kunnanhallitus 25.9.2017:

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen Gesterbyn koulukeskuksen väistötilojen tilanteesta tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

 

 

 

 

 

Käsitellyt asiat