Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, ehdotus hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi

KIRDno-2017-1077

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joita rahoitetaan valtionosuuksin, suoraan yritysasiakkaille myytävällä koulutuksella sekä kansallisella ja kansainvälisellä hankerahoituksella. Lisäksi sen tehtävänä on jäsenkuntien puolesta toteuttaa ostopalveluina nuorten työpajatoimintaa, Espoon kaupungin osalta aikuislukiokoulutusta ja vapaana sivistystyönä järjestettävää koulutusta sekä 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille tutkintotavoitteista perusopetukseen valmistavaa opetusta ja perusopetusta.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian toiminnan ja tehtävät siirretään Omnia koulutus Oy:lle 1.1.2018 alkaen. Päätös on tehty jäsenkunnissa syksyn 2016 aikana, Kirkkonummella valtuustossa 10.10.2016 § 88.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallitukseen kuuluu 9 jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Espoo nimeää jäsenistä 6, Kirkkonummi kaksi ja Kauniainen yhden. Em. kunnat nimeävät myös varajäsenet. Omnia pyytää kuntaa nimeämään hallituksen jäsenet ja varajäsenet kuntayhtymän hallitukseen jäljellä olevaksi kunnallisvaalikaudeksi kunnes kuntayhtymä on purettu. Valtuuston 10.10.2016 päätöksen mukaisesti kuntayhtymän hallitus vastaa purkamissopimuksen valmistelusta ja loppuselvityksestä sekä ilmoittaa aluehallintovirastolle purkamisesta. Kuntayhtymä tullaan purkamaan jäsenkuntien valtuustojen päätöksillä myöhemmin päätettävänä ajankohtana joko vuoden 2018 - 2019 aikana.

Omnia toivoo, että nyt nimettävät jäsenet ja varajäsenet voivat jatkaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksessa kuntayhtymän purkamiseen saakka. Omnian hallintojohtaja on tarkentanut hallitusjäsenvalintaa siten, että toinen jäsenistä ja hänen varajäsenensä olisivat tarkastuslautakunnan jäseniä.

Pyyntökirje on oheismateriaalina. Oheismateriaalina on myös Espoon konsernijaoston 21.8.2017  päätöstä koskeva pöytäkirjaote.

Kirkkonummen jäsenet Omnian hallituksessa kaudelle 2013 - 2017 ovat olleet Pekka Poutanen (varajäsen Outi Saloranta-Eriksson) ja Sanna Andersén (varajäsen Pekka Rehn).

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet jäljellä olevaksi kunnallisvaalikaudeksi kunnes kuntayhtymä on purettu. Toisen jäsenen ja hänen varajäsenen toivotaan olevan tarkastuslautakunnan jäsen.

 

Kunnanhallitus 25.9.2017 käsittely: 

Esittelijä muutti päätösehdotuksensa seuraavaan muotoon: kunnanhallitus päättää ehdottaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet jäljellä olevaksi kunnallisvaalikaudeksi, kunnes kuntayhtymä on purettu. Lisäksi kunnanhallitus päättää ehdottaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarkastuslautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaisesti siten, että kunnanhallitus päätti

1 ehdottaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Anni-Mari Syväniemi (varajäsen Erkki Majanen) ja Outi Saloranta-Eriksson (varalla Juha Tarvainen) ja

2 ehdottaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tarkastuslautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen: Ulla Seppälä (varalla Mikko Kara)


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat