Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 337 Tanskan opintomatkan kokemusten soveltaminen Kirkkonummen maankäyttöön ja kaavoitukseen

KIRDno-2017-151

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Asumisen uudet muodot sekä julkisten tilojen monikäyttöisyys ja viihtyisyys ovat yhä keskeisimpiä yhdyskuntasuunnittelun trendejä. Kirkkonummelle on valmistumassa lähivuosina useita julkisia rakennuksia ja niitä ympäröiviä julkisia tiloja, joiden käytön tulisi mahdollistaa asukkaiden ja julkisen tilan monipuolisen käyttötarkoituksen.

 

Kirkkonummella on myös havahduttu merellisen asuin- ja elinympäristön tuomiin mahdollisuuksiin kunnan elinvoimatekijänä. Tulevien vuosien kaavoitusohjelmiin on sisältymässä asemakaavahankkeita, joiden jalostamisessa on hyvä hakea esimerkkejä ja kokemuksia myös muista kohteista, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi.

Arkkitehtuurimatkoihin erikoistunut Archtours on suunnitellut em. teemat sisältävän opintomatkan Kööpenhaminaan ja sen ympäristöön. Matka järjestetään 9.- 11.9.2018 ja sille osallistuvat kunnanhallituksen jäsenet tai esteen sattuessa varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, kuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä ko. asioita valmistelevat virkamiehet; yhteensä enintään 25 henkilöä. Arvioitu osallistujakohtainen kokonaiskustannus on noin 1.200 euroa/osallistuja.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää osallistua opintomatkalle edellä selostetun mukaisesti.

 

Kunnanhallitus 13.8.2018 käsittely: 

Emmi Wehka-aho teki seuraavan muutosehdotuksen: "Opintomatkan aihepiiri liittyy vahvasti rakennus- ja ympäristölautakunnan asioihin. Rakennetun ympäristön ulkomuoto, rakentamisen lupa-asiat ja esim ympäristönsuojelumääräysten huomioiminen rantarakentamisessa ovat asioita, jotka ovat vain RY-lautakunnan käsissä ilman, että kh:lla on niihin edes otto-oikeutta. Esitys: Matkalle kutsutaan mukaan myös rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja, tai hänen estyessään varapuheenjohtaja". Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pekka Jäppinen ehdotti, että ohjelman sisällössä huomioidaan kevyen liikenteen väyliä koskevat ratkaisut. Katarina Helander kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ehdotti, että matkalle ilmoittaudutaan suoraan johdon assistentti Gunnel Ekströmille. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti lisäyksillä, että matkalle kutsutaan myös rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja, ja että ohjelman sisältöä tarkennetaan kevyen liikenteen väylien osalta. Lisäksi kunnanhallitus linjasi, että puheenjohtajisto käy ohjelman läpi, ja että ilmoittautumiset tehdään suoraan johdon assistentti Gunnel Ekströmille.

Valmistelija

 • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnanhallitus toteutti 9.-11.9.2018 opintomatkan Kööpenhaminan ja Helsingörin kaupunkeihin Tanskassa. Tutustumiskohteina olivat erityisesti rantarakentaminen ja julkiset tilat. Matkan jatkotoimenpiteenä on arvioitu mahdollisia vastaavia sovellettavia kehittämiskohteita Kirkkonummella. Kuulemme kokouksessa maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaavien asiantuntijoiden näkemyksiä ja hahmotelmia ko. kohteista.

Käsiteltävät asiat/alueet:

 1. Kaavoittajat alustavat keskustelua
  Kirkkotori ja liikekeskustan tärkeät aukiot
  Kantvikinranta – diplomityön ajatuksia rantavyöhykkeen kehittämiselle
  Prikiranta
  Suvimäki ja Majvik
  Kartanonranta
  Sundsbergin ja Sarvvikin rantavyöhykkeen kehittämismahdollisuudet
  Sarvvikinranta
  Sarvvikinportti – Finnträskin rantavyöhykkeen tuleva ilme
   
 2. Keskustelu Kirkkonummen rantavyöhykkeiden kehittämisestä
  kaupunkimainen rakentaminen
  vapaat rannat
  virkistys
  veneily
  matkailupotentiaali
   
 3. Kirkkonummen liikekeskustan kehittäminen
  kaavahankkeiden tilanne lyhyesti
  liikealuetta koskeva uusi pysäköintimitoitus
  kunnanhallituksen mahdolliset ohjeet jatkosuunnittelulle

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee alustukset ja niiden pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.