Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 329 Lausunto pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten muuttamisesta

KIRDno-2018-1310

Valmistelija

  • Sari Soini, ympäristöpäällikkö, sari.soini@kirkkonummi.fi

Perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on pyytänyt Kirkkonummen kunnan lausuntoa ehdotuksesta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisiksi jätehuoltomääräyksiksi. Lausuntoa on pyydetty 26.10.2018 mennessä.

Jätehuoltomääräysten tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi jätealan säädösmuutosten vuoksi sekä säädösten käytännön soveltamisesta saatujen kokemusten johdosta.

Jätedirektiivin ja valtakunnallisen jätesuunnitelman asettamien kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii kierrätykseen ohjattavien jätelajien laajaa erilliskeräystä kiinteistöllä. Määräysehdotuksen mukaan sekajätteestä tulee jatkossa erottaa biojäte, lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli, mikäli kiinteistöllä on vähintään viisi huoneistoa. Sako- ja umpikaivolietteen tyhjennykseen esitetään määräaikaa ja biojätteen tyhjennysväliä esitetään tarvittaessa harvennettavaksi. Jätteen kuormaamiseen sallittua aikaväliä edotetaan laajennettavaksi nykyisestä siten, että kuormaus olisi sallittua arkisin klo 5-22.

Jätehuoltomääräykset on ehdotettu tulemaan voimaan 1.3.2019 alkaen lukuunottamatta uudistettaville erilliskeräysvelvoitteille annettavaa siirtymäaikaa 1.1.2021 saakka.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

1

antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) seuraavan lausunnon:

Kunnanhallitus pitää hyvänä, että muutosten avulla edistetään kierrätystavoitteiden saavuttamista. Taloudellisten vaikutusten tarkastelu osoitti, että erilliskeräysvelvoitteiden lisäys kasvattaisi pienten kiinteistöjen vuotuista jätekustannusta jopa 45 %. Tällainen korotus on kohtuuton. Vuoden 2019 aikana valmisteltava lajitteluun ohjaava jätetaksa on laadittava siten, että jätehuollon vuosikustannukset kiinteistöillä eivät nouse. Monilokerokeräyksen tai muun vastaavan järjestelmän kehittämistä tulee kiirehtiä, jotta kiinteistöille suuntautuva astioiden tyhjennysliikenne ei kasva kohtuuttomasti.

Muutosten tueksi tarvitataan riittävästi informaatio-ohjausta. Kunnanhallitus katsoo, että HSY:n asiakaspalvelussa tulee varautua asiakkaiden lisääntyneeseen tietotarpeeseen.

Määräysehdotuksessa esitetään, että HSY voisi päättää, ettei kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta järjestetä joillakin tietyillä alueilla kuljetus- tai muista olosuhteista johtuen. Tällaisella alueella kiinteistön olisi liityttävä alueellisen jätepisteen asiakkaaksi, joita Kirkkonummella on tällä hetkellä kolme kappaletta. Kunnanhallitus edellyttää, että tällainen päätös voidaan tehdä vain erityistapauksissa ja hyvin poikkeuksellisesta syystä. Lisäksi kunnasta on pyydettävä lausunto ennen tällaisen päätöksen antamista.

Kunnanhallituksella ei ole muuta huomautettavaa ehdotuksesta.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

 

Kunnanhallitus 22.10.2018 käsittely: 

 

Pekka M. Sinisalo teki seuraavan muutosehdotuksen: lausuntoon lisätään lause "HSYn tulee toiminnassaan ottaa huomioon aluekeräyspisteiden keräysastioiden riittävä tyhjentäminen, sekä astioiden ympäristön siisteys". Timo Haapaniemi, Antti Kilappa, Saara Huhmarniemi ja Reetta Hyvärinen kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti siten, että lausuntoon lisätään seuraava lause: "HSYn tulee toiminnassaan ottaa huomioon aluekeräyspisteiden keräysastioiden riittävä tyhjentäminen, sekä astioiden ympäristön siisteys".

Tiedoksi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (HSY) 

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.