Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Kehitysjohtajan viran muuttaminen

KIRDno-2018-1235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntastrategiassa ja sitä linjaavissa ohjelmissa korostuvat erityisesti kunnan elinvoimaa ja tunnettuutta edistävät tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi ja resurssien oikein kohdentamiseksi on tarkoituksenmukaista, että kehitysjohtajan vakanssi jaetaan kahteen osaan: toinen kunnan elinvoimaisuuden edistämiseen ja toinen ammattimaisen viestinnän kehittämiseen. Molempien tehtäväkuvat ovat poikkihallinnolliset ja edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyökykyä.

 

Kuntien toimintaympäristön nopea muuttuminen ja siihen reagoiminen mahdollisimman reaaliaikaisesti on yksi keskeisiä tulevaisuuden kunnan menestystekijöitä. Kehittämiskoordinaattorin tehtävänä on tunnistaa elinvoimaa edistäviä tekijöitä; toimia kunnan sisäisenä yhteyshenkilönä ja kehittäjänä elinvoima-asioissa; sekä vastata osaltaan sidosryhmäyhteistyöstä. Kehittämiskoordinaattori toimii myös kunnanhallituksen alaisen kuntakehitysjaoston valmistelijana.

 

Viestintäkoordinaattori vastaa kunnan ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä avoimuuden ja vuorovaikutuksen hengessä. Viestintäkoordinaattori havaitsee tulevaisuuden viestintätavat ja ohjaa kunnan viestintää toteuttavia tahoja ottamaan ne haltuun; myös kunnan vetovoimatekijöiden ja vahvuuksien tunnetuksi tekeminen eri toimenpitein on osa toimenkuvaa.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1

se lakkauttaa kehitysjohtajan virkasuhteisen vakanssin (vakansssinumero 0000992467), hinnoittelemattomat ryhmä 2 taso 42, tehtäväkohtainen palkka 5 111,65 €/kk 

2

se perustaa tilalle kaksi uutta vakanssia 1.11.2018 alkaen: 

- kehityskoordinaattorin virkasuhteinen vakanssi, 01ASI040, taso 50, tehtäväkohtainen palkka 3825,71 €/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus kuntasektorin elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän kehittämisestä.

- viestintäkoordinaattorin työsopimussuhteinen vakanssi, 01ASI040, taso 35, tehtäväkohtainen palkka 2971,09 €/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto, johon liittyy viestinnän opintoja sekä kokemusta alan tehtävistä.

 

Käsittely

Puheenjohtaja ehdotti käydyn keskustelun perusteella evästyksenä jatkokäsittelyyn, että

1) viestintäkoordinaattorin tehtävänkuvaan sisällytettäisiin yhteistyö kuntatekniikan kanssa. 

2) kehityskoordinaattorin työkuvaan olisi hyödyllistä lisätä yhdistyskoordinattorin tehtäviä. Kehityskoordinattorin tehtävässä arvostamme maankäytön kehittämisen tuntemusta.

Markus Myllyniemi ja Kati Kettunen kannattivat puheenjohtajan ehdotusta.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti sekä päätti yksimielisesti evästää viranhaltijavalmistelua puheenjohtajan kannatetun ehdotuksen mukaisesti:

1) viestintäkoordinaattorin tehtävänkuvaan sisällytettäisiin yhteistyö kuntatekniikan kanssa. 

2) kehityskoordinaattorin työkuvaan olisi hyödyllistä lisätä yhdistyskoordinattorin tehtäviä. Kehityskoordinattorin tehtävässä arvostamme maankäytön kehittämisen tuntemusta.

Lisäksi kuntakehitysjaosto päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Valmistelija

Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntakehitysjaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 18.9.2018 ja päätti seuraavaa:

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti sekä päätti yksimielisesti evästää viranhaltijavalmistelua puheenjohtajan kannatetun ehdotuksen mukaisesti:

1) viestintäkoordinaattorin tehtävänkuvaan sisällytettäisiin yhteistyö kuntatekniikan kanssa. 

2) kehityskoordinaattorin työkuvaan olisi hyödyllistä lisätä yhdistyskoordinattorin tehtäviä. Kehityskoordinattorin tehtävässä arvostamme maankäytön kehittämisen tuntemusta.

Lisäksi kuntakehitysjaosto päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

lakkauttaa kehitysjohtajan virkasuhteisen vakanssin (vakansssinumero 0000992467),​ hinnoittelemattomat ryhmä 2 taso 42,​ tehtäväkohtainen palkka 5 111,​65 €/kk 

2

perustaa tilalle kaksi uutta vakanssia 1.11.2018 alkaen: 

-​ kehityskoordinaattorin virkasuhteinen vakanssi,​ 01ASI040,​ taso 50,​ tehtäväkohtainen palkka 3825,​71 €/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus kuntasektorin elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän kehittämisestä.

-​ viestintäkoordinaattorin työsopimussuhteinen vakanssi,​ 01ASI040,​ taso 45,​ tehtäväkohtainen palkka 3451,68 €/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto,​ johon liittyy viestinnän opintoja sekä kokemusta alan tehtävistä.

3

että kuntakehitysjaoston evästykset huomioidaan rekrytoitaessa.

 

Kunnanhallitus 1.10.2018 käsittely: 

Katarina Helander teki seuraavan ehdotuksen: rekrytoidaan sekä kehitysjohtaja että esitetyt asiantuntijat. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. 

Ari Harinen ehdotti asian palauttamista uuteen valmisteluun evästyksellä, että on otettava huomioon myös työllistämisasiat. Timo Haapaniemi, Pirkko Lehtinen ja Rita Holopainen kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Timo Haapaniemi ehdotti, että palautuksen aikana asia valmistellaan uudelleen kunnanhallituksen käymän keskustelun pohjalta, ja konsernihallinnon organisoimista koskeva näkemys työstetään yhteistyössä kunnanhallituksen puheenjohtajiston kanssa. Ulf Kjerin kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Katarina Helander teki seuraavan palautusehdotuksen: "Palautetaan: pyydetään konsernijohtajan näkemys toimivasta organisaatiosta ja osaamisen tarpeista rekrytointien kohdentamiseksi. Uudelleenesitys puheenjohtajiston kera". Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Palautuksen aikana valmistellaan uusi esitys siten, että huomioidaan myös työllistämisasiat. Konsernihallinnon organisaatiota koskeva esitys valmistellaan yhteistyössä kunnanhallituksen puheenjohtajiston kanssa.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli vakanssin muuttamista kokouksessaan 1.10.2018 ja päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että vakanssimuutos käsitellään osana konsernihallinnon kokonaiskehittämistä, ja että puheenjohtajisto osallistuu valmisteluun. Asia on käsitelty puheenjohtajiston kokouksessa 8.10.2018. Puheenjohtajistolta saadun evästyksen perusteella johtopäätös on, että kehitysjohtajan vakanssi aikaisemmassa muodossaan on syytä lakkauttaa, ja tilalle on tarpeen perustaa organisaation toiminnan edellyttämät uudet vakanssit. Järjestelyn myötä henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntastrategiasta johdettujen elinvoima- ja hyvinvointiohjelmien linjausten mukaisiin tarpeisiin. Muilta osin konsernihallinnon kehittämistä koskevat vakanssiesitykset käsitellään talousarvioneuvotteluissa.

Esityksenä on, että lakkautettavan kehitysjohtajan vakanssin tilalle perustetaan kolme uutta vakanssia seuraavasti: 

Kuntakehityspäällikkö:

- toimii kuntakehitysjaoston esittelijänä;

- vastaa hallintojohtajan alaisuudessa kunnan elinkeino-, matkailu- ja markkinointikoordinaatiosta;

- ohjaa kunnan työllisyystilannetta ja

- edistää kirkkonummelaista yrittäjyyttä sekä kunnan elinvoimaisuutta strategisissa ohjelmissa linjatulla tavalla. 

Viestintäkoordinaattori: 

- koordinoi hallintojohtajan alaisuudessa kunnan operatiivista viestintäkokonaisuutta poikkihallinnollisesti;

- toteuttaa strategisissa ohjelmissa linjattujen tavoitteiden mukaista viestintää;

- vahvistaa kunnan verkkoviestintää ja some-näkyvyyttä kuntakuvan edistämiseksi ja

- tukee ydintoimintoja tuottavien toimialojen viestintätarpeita. 

Työllisyyskoordinaattori: 

- koordinoi kuntakehityspäällikön alaisuudessa työllisyyden edistämiseen tähtääviä poikkihallinnollisia toimenpiteitä;

- edistää työllisyyden hoitamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

- konkretisoi työllisyyttä edistävät tavoitteet pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä vähentäviksi toimenpiteiksi;

- tekee esityksiä työllisyyttä edistävien hankkeiden toteuttamiseksi ja

- huolehtii työllisyyteen liittyvien asiakirjojen, hakuprosessien ja hallinnollisten prosessien käytännön  toteuttamisesta.

Perustettaviksi esitettävien uusien vakanssien lisäksi esityksenä on, että olemassa oleva palvelusihteerin työsopimussuhteinen vakanssi muutetaan elinkeino- ja markkinointikoordinaattorin vakanssiksi. Kyseisellä vakanssilla oleva henkilö puoltaa järjestelyä ja on antanut siihen suostumuksensa.

Muilta osin konsernihallinnon kehittämistä koskevat vakanssiesitykset käsitellään talousarvioneuvotteluissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 lakkauttaa kehitysjohtajan vakanssin, vakanssinro 0000992467: hinnoittelemattomat, ryhmä 2 taso 42, tehtäväkohtainen palkka 5 111,65 e/kk.

2 lakkauttaa palvelusihteerin vakanssin, vakanssinro 0000150016: hinnoittelutunnus 01TOI060 taso 50, tehtäväkohtainen palkka 2 645,01 e/kk.

3 perustaa kuntakehityspäällikön virkasuhteisen vakanssin: hinnoittelemattomat ryhmä 2 taso 22, tehtäväkohtainen palkka 4 252,50 e/kk. Kelpoisuusehtona soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtävistä, jotka edistävät kunnan elinvoimaisuutta.

4 perustaa elinkeino- ja markkinointikoordinaattorin työsopimussuhteisen vakanssin: hinnoittelutunnus 01ASI040 taso 35, tehtäväkohtainen palkka 2971,09 e/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tehtävistä, jotka edistävät kunnan elinkeinotoimintaa ja kuntamarkkinointia.

5 perustaa viestintäkoordinaattorin työsopimussuhteisen vakanssin: hinnoittelutunnus 01ASI040 taso 45, tehtäväkohtainen palkka 3451,68 e/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy viestinnän opintoja, ja riittävä kokemus viestinnän tehtävistä.

6 perustaa työllisyyskoordinaattorin työsopimussuhteisen vakanssin: hinnoittelutunnus 01ASI040 taso 35, tehtäväkohtainen palkka 2971,09 e/kk. Kelpoisuusehdot: soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus työllisyyttä edistävistä tehtävistä.

 

Kunnanhallitus 22.10.2018 käsittely: 

Hanna Haikonen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Työllisyyskoordinaattorin tehtävä 2v määräaikaiseksi alkuun, jotta saadaan projektinomaisesti työllisyysasiat kuntoon ja toimintamallit kestävälle pohjalle jatkon kannalta. Määräaikaisuuden jälkeen tarkoitus arvioida pitkäaikaisempi tarve tehtävän jatkoon". Timo Haapaniemi, Reetta Hyvärinen, Hans Hedberg ja Katarina Helander kannattivat ehdotusta. Sitä ei hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: pohjaehdotus on JAA ja Haikosen muutosehdotus on EI. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 7-6. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. 

Saara Huhmarniemi teki seuraavan muutosehdotuksen esittelytekstiin kuntakehityspäällikön tehtäväkenttää kuvaavaan osioon:

Kuntakehityspäällikkö:
- toimii kuntakehitysjaoston esittelijänä;
- vastaa hallintojohtajan alaisuudessa kunnan ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISEN KOORDINOINNISTA SEKÄ elinkeino-, matkailu- ja markkinointikoordinaatiosta;
- ohjaa kunnan työllisyystilannetta ja
- edistää kirkkonummelaista yrittäjyyttä sekä kunnan elinvoimaisuutta strategisissa ohjelmissa linjatulla tavalla. 

Timo Haapaniemi, Katarina Helander, Hanna Haikonen, Reetta Hyvärinen ja Antti Kilappa kannattivat Huhmarniemen ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti siten, että esittelytekstiä tarkennetaan kuntakehityspäällikön tehtäväkenttää kuvaavalta osalta seuraavasti:

Kuntakehityspäällikkö:
- toimii kuntakehitysjaoston esittelijänä;
- vastaa hallintojohtajan alaisuudessa kunnan ELINVOIMAISUUDEN KEHITTÄMISEN KOORDINOINNISTA SEKÄ elinkeino-, matkailu- ja markkinointikoordinaatiosta;
- ohjaa kunnan työllisyystilannetta ja
- edistää kirkkonummelaista yrittäjyyttä sekä kunnan elinvoimaisuutta strategisissa ohjelmissa linjatulla tavalla.

Äänestystulokset

  • Jaa 7 kpl 54%

    Pekka Sinisalo, Antti Kilappa, Johanna Fleming, Ari Harinen, Antti Salonen, Anna Aintila, Kim Männikko

  • Ei 6 kpl 46%

    Hans Hedberg, Hanna Haikonen, Saara Huhmarniemi, Timo Haapaniemi, Reetta Hyvärinen, Katarina Helander


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.