Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kiinteistö Oy Männistönmuorin taloustilanne ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

KIRDno-2017-1283

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori on yhtiö, jonka osakkeista Kirkkonummen kunta omistaa 149 kappaletta ja Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt yhden kappaleen. Yhtiö omistaa valtiolta vuokratulla tontilla sijaitsevat vuokratalot, jotka on rakennettu ARA:n korkotukilainalla. Korkotukilainaan liittyvät käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa vuoteen 2037 saakka.  Kohteessa on 24 asuntoa. Kunta oli vuokrannut kaikki asunnot 28.2.2018 päättyneellä vuokrasopimuksella Puolustusvoimille. Puolustusvoimat ei jatkanut vuokrasopimusta sen päättyessä.
Männistönmuorin asunnoista on tällä hetkellä yhdeksän vuokrattuna. Yhtiön ARA-laina valtionkonttorilta on lokakuun lopussa 2018 ollut 405 944,43 euroa ja muut lainat 56 250 euroa.

KiOy Männistönmuorin tilannetta on käsitelty kunnanhallituksessa 6.11.2017 ja 21.1.2018 sekä 11.6.2018 § 213, joista asia on palautettu uudelleen valmisteluun ja selviteltäväksi seuraavat skenaariot: 1) Pysyy kunnan omistuksessa 2) Siirtyy KVA:n omistukseen 3) Rakennuksen purkaminen 4) Myynti/siirto Senaatti-kiinteistöjen omistukseen.

Selvitykset:

1) Pysyy kunnan omistuksessa

Näyttäisi siltä, että erillisenä kiinteistöosakeyhtiönä kohdetta on vaikea saada taloudellisesti kannattavaksi. Puolustusvoimien vuokrasopimuksen aikaisella vuokratasolla ja käyttöasteella yhtiön talous pysyi tasapainossa, mutta em. vuokrataso olisi korkea verrattuna vieressä sijaitsevien vuokra-asuntokohteiden vuokratasoon. Asunnoista valtaosa on edelleen tyhjillään. Yhtiössä pitäisi tehdä perusparannusta, johon nyt ei ole varaa, koska lainojen lyhennyksiäkään ei pystytä hoitamaan.


Kunta on markkinoinut kohteen asuntoja paikallislehdessä, kunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Koska yhtiöllä ei ole omaa henkilöstöä, kunta on sopinut, että Kirkkonummen Vuokra-Asunnot Oy hoitaa kohteen vuokrausta. Asunnot on siivottu, uusia vuokralaisia on saatu muutamia. Asuntojen kysyntään vaikuttanee eniten se, että yhtiö sijaitsee kaukana keskustasta ja palveluista. Lisäksi osa asunnoista kaipaa remontoitia. Vuokralaisehdokkaat ovat pitäneet vuokratasoa on korkeana. Puolustusvoimien vaatimus siitä, että asukkaiden tulee olla Suomen kansalaisia, vaikeuttaa vuokrausta.

Yhtiö näyttäisi muodostuvan rasitteeksi Kirkkonummen kunnalle. Ei liene tarkoituksenmukaista, että kunta pitää suorassa omistuksessaan Kirkkonummen vuokra-asunnot oy:n lisäksi muita vuokra-asuntoja omistavia yhtiöitä.

2) Siirtyy KV-A:n omistukseen

Kuntakonsernin näkökulmasta Männistönmuorin osakkeiden luovuttaminen tai yhtiön fuusiointi osaksi kunnan 100% omistamaa Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:tä olisi perusteltua, koska kuntakonsernissa muidenkin vuokratalojen omistus on siirretty KVA Oy:lle. Kunnan ei ole tarkoituksenmukaista pitää vuokrataloja suorassa omistuksessaan eikä pitää vuokratalojen omistusta yksittäisissä erillisissä yhtiöissä.  KVA Oy:lla on paremmat resurssit ja taloudelliset mahdollisuudet huolehtia rakennusten ylläpidosta ja korjaamisesta sekä tasapainottaa asuntokantansa vuokratasoa kokonaisuutena.

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy:n hallitus on ilmoittanut, että vaikka kaikki asunnot saataisiin vuokratuksi, talouden tasapainottaminen tulee viemän aikaa, kun samaan aikaan tulee tehdä ikääntyvään kiinteistöön kuuluvia kunnostus- ja huoltotöitä. Omat haasteensa asuntojen vuokraamiselle tekee kiinteistön sijainti kaukana palveluista. Yhtiön siirtyminen KV-A:n omistukseen rasittaisi KV-A:n kannattavuutta ja aiheuttaisi vuokrien nostopainetta myös muissa asunnoissa. Kunnan kanssa pidetyissä neuvotteluissa KV-A:n edustajat ovat ilmoittaneet, että he eivät hyväksy Koy Kirkkonummen Männistönmuorin fuusioimista KV-A:han tai osakkeiden luovutusta KV-A:lle.

Vaikka rakennuksissa on peruskorjaustarvetta, rakennusten kunnon arvioidaan kuitenkin olevan niin hyvä, että kohteen luovuttaminen KV-A:lle on yksi mahdollinen vaihtoehto. Puolustusvoimien logistiikkakeskuksen esikunta ei ole kuitenkaan toistaiseksi, ilman lisäselvityksiä, antanut Senaatti-kiinteistöille lupaa myydä osakketta (1 kpl)  Kirkkonummen kunnalle, mikä mahdollistaisi Koy Kirkkonummen Männistönmuorin fuusioimisen tai luovutuksen KV-A Oy:lle. Lisäselvityksiä asiaan ei Puolustusvoimista ole saatu - toistuvista pyynnöistä huolimatta.

3) Rakennuksen purkaminen
Koy Kirkkonummen Männistönmuori sijaitsee Puolustusvoimien toiminnan kannalta tärkeällä alueella, eikä sen omistuksen ajautuminen ulkopuolisille ole Puolustusvoimien kannalta toivottavaa. Puolustusvoimien kannanoton mukaan puolustusvoimien kannalta olisi järkevää saada yhtiön toiminta lakkautettua.
Kirkkonummen kunta on neuvotellut puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa vaihtoehdosta, että rakennukset purettaisiin. Kunta hakisi ARA:lta purkulupaa rakennukselle ja maksaisi yhtiön lainat (462 194,43 euroa pvm. 29.10.2018) ja Senaatti-Kiinteistöt ja Puolustusvoimat vastaisivat rakennusten purkukustannuksista. Purkukustannusten on arvioitu olevan n. 200 000 euroa. Samalla kunnan ja Senaatti-Kiinteistöjen välinen Koy Kirkkonummen Männistönmuorin maanvuokrasopimus päätettäisiin.
Purkamisen jälkeen kunnalla olisi mahdollisuus hakea purkuluvan saaneelle aravakohteelle Valtionkonttorista purkuakordia, jolloin Valtiokonttori voi päättää, että osa jäljellä olevasta valtion asuntolainasta tai aravalainasta jää valtion vastuulle (aravarajoituslaki 17 a §). Akordin määrä on enintään 60 % jäljellä olevasta lainasta ja erääntyneistä koroista. Valtionkonttorilta saadun alustavan arvion mukaan purkuakordin myöntämistä ei tue se, että Kirkkonummella on pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista.

Kunnanhallitus on evästänyt jatkamaan valmistelua tämän vaihtoehdon pohjalta.

4) Myynti/siirto Senaatti-kiinteistöjen omistukseen
Sekä Senaatti-kiinteistöt että A-Kruunu ovat ilmoittaneet, että ne eivät ole kiinnostuneita ostamaan Koy Kirkkonummen Männistönmuorin osakekantaa. Puolustusvoimien logistiikkakeskuksen esikunta ei ole toistaiseksi antanut Senaatti-kiinteistöille lupaa luovuutta osakketta (1 kpl) Kirkkonummen kunnalle, joka mahdollistaisi Koy Kirkkonummen Männistönmuorin myynnin. Lisäksi kiinteistön sijainti Puolustusvoimien alueella rajoittaa mahdollisuutta myydä yhtiö muille tahoille eikä yhtiön muuttaminen esim. omistusasuntokohteeksi ole mahdollista, koska Puolustusvoimat haluaa tarkistaa asukasvalinnat.

 

Männistönmuorin taloudellinen tilanne


Yhtiökokous totesi 28.5.2018, että Männistönmuori ei selviä kesäkuun 2018 maksuvelvoitteista enää nykyisillä vuokratuotoilla. 28.8.2018 päivätyllä vuokrasopimuksella. Kirkkonummen kunta vuokrasi määräajaksi (1.6.- 30.9.2018) Koy Kirkkonummen Männistönmuorin vapaana olevat asunnot, jotta varmistettiin yhtiön maksukyky tilapäisesti. Kunta on pyytänyt Valtionkonttorilta lykkäystä syksyllä erääntyneen lainaerän maksuun 31.1.2019 asti.
Koska yhtiö on lähes kokonaan kunnan omistuksessa ja kunta on taannut yhtiön lainat, on kunnan intressissä varmistaa yhtiön taloudellisen toimintakyky, kunnes yhtiön tulevaisuus on ratkaistu. Mikäli mitään toimenpiteitä ei tehdä, yhtiö ajautuu selvitystilaan.  Ratkaisuna on, että kunta vuokraa yhtiöltä uudelleen tyhjillään olevat asunnot, kunnes yhtiön rakennusten purkamisesta tai muusta järjestelystä on tehty päätös.

Oheismateriaalit:
-​ Rakennusten kunnossapitotarveselvitys ja korjauslista
-​ Kirkkonummen vuokra-​asunnot oy:n antama lausunto 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1.
kehottaa Koy Kirkkonummen Männistönmuoria  käynnistämään valmistelun yhtiön toiminnan lakkauttamiseksi ja rakennusten purkamiseksi

2.

Koy Kirkkonummen Männistönmuorin toiminnan lakkaamisen ja rakennusten purkamisen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset, mm. lainojen maksuun tarvittava lisämääräraha, valmistellaan kunnanvaltuuston päätettäväksi, mikäli yhtiö saa ARA:lta rakennusten purkuluvan.

3.
että kunta vuokraa Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuorilta yhtiön tyhjillään olevat asunnot vuokralla 11 €/m2/kk (yhteensä noin 9 724 euroa/kk) 1.1.2019 alkaen, kunnes yhtiön purkamisesta tai muusta järjestelystä on tehty päätökset. Jos asuntoja vuokrataan yksityishenkilöille, poistetaan ne kunnan ja yhtiön välisestä vuokrasopimuksesta ja vähennetään kunnan maksamaa vuokraa.

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 21.1.2019 käsittely: 

Ari Harinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Ari Harinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.