Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Eron myöntäminen vanhusneuvoston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

KIRDno-2017-155

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Ismo Niemeläinen on 14.1.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa vanhusneuvoston jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan Kirkkonummen kunnassa on vaikuttamistoimielimet,​ joiden kokoonpanosta,​ asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Vanhusneuvoston toimikausi on neljä vuotta (1.6.2017-​31.5.2021).

Vanhusneuvostoon kuuluvat Kirkkonummella toimivien vanhusjärjestöjen edustajat (6).

Kunnanhallitus on 26.6.2017 § 61 nimennyt  vanhusneuvostoon vanhusjärjestöjen edustajat seuraavasti:

-​ Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry: varsinainen jäsen Jukka Tammi,​ varajäsen Reijo Ovaska

-​ Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry: varsinainen jäsen Ismo Niemeläinen,​ varajäsen Pekka Alanen

-​ Kirkkonummen Kansalliset Seniorit ry: varsinainen jäsen Antti Kohvakka,​ varajäsen Maisa Liimatainen

-​ Norra Kyrkslätts Pensionärsförening fr: varsinainen jäsen Urban Fellman,​ varajäsen Sune Främling

-​ Kirkkonummi-​Siuntion eläkeläiset ry: varsinainen jäsen Eila Karjalainen,​ varajäsen Kirsti Eklund

-​ Kyrkslätts Pensionärer rf: varsinainen jäsen Kaj Sjöblom,​ varajäsen Barbro Henriksén.

Perusturvalautakunta on 31.8.2018 § 16 nimennyt perusturvalautakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon kaudelle 2017 -​ 2019 Jukka Tammen.

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii perustuvapalvelujen toimialajohtajan nimeämä edustaja, tukipalveluiden alue-​esimies Sari Suurjoki-​Niemi.

 

Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry on syyskokouksessaan 14.11.2018 päättänyt valita vanhusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Pekka Alanen ja varajäseneksi Valtteri Rantanen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

myöntää Ismo Niemeläiselle eron vanhusneuvoston jäsenyydestä

2

valita Eläkeliiton Kirkkonummen yhdistys ry:n 14.11.2018 tekemän päätöksen mukaisesti Pekka Alasen uudeksi jäseneksi ja Valtteri Rantasen varajäseneksi toimikauden loppuun.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.