Kunnanhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 421 Tolsan asemanseutu -asemakaavan korttelin 656 tonttien 3 ja 4 varaaminen ja myyminen Sisco Oyj:lle

KIRDno-2018-273

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sisco Oyj on tehnyt tonttihakemuksen Tolsan asemanseutu -asemakaava-alueen asuinrakennusten korttelin (kaavamerkintä A) 656 tonteista 3 ja 4 (osoitteessa Tarutie). Kummallakin tontilla on asuinrakennusoikeutta 850 k-m2. Sisco Oyj haluaa varata tontit hankesuunnittelua varten. Tonteille olisi tarkoitus toteuttaa luhtitaloja. Kohde toteutettaisiin joko vapaarahoitteisena tai valtion tukemana asuntotuotantona. Tuotantomuoto neuvoteltaisiin tarkemmin varausaikana. Hakija on tietoinen, että valtion tukema asuntotuotanto edellyttää kunnan puoltoa hankkeelle.

Sisco Oyj on vuonna 2008 perustettu rakennusliike. Konserniin kuuluvien yhtiöiden (Sisco Oyj, Sisco Asunnot Oy ja Sisco Evotec Oy) liikevaihto oli vuonna 2017 noin 51 milj. euroa. Yhtiöllä on kokemusta erillis-, rivi- ja luhtitalojen toteutuksesta pääkaupunkiseudulla ja Uudessakaupungissa. Parhaillaan yhtiöllä on suunnittelu käynnissä kahden puukerrostaloyhtiön toteuttamisesta Vantaalle ja Tuusulaan.

Kunta on vuonna 2015 myynyt ko. Tolsan asemanseudun asuinrakennusten korttelin (kaavamerkintä A) 656 tontit 1 ja 2 vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon kauppahintaan noin 265 euroa per asuinrakennusoikeuden k-m2. Tonteille on rakennettu neljä luhtitaloa.

Tonttipalvelut on neuvotellut Sisco Oyj:n kanssa em. tonteille vapaarahoitteisen tuotannon kauppahinnaksi 280 euroa per asuinrakennusoikeuden k-m2, joka vastaa alueen käypää hintatasoa. Valtion tukeman asuntotuotannon kauppahinta määräytyisi luovutushetkellä voimassa olevan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vahvistaman pientalojen enimmäistonttihinnan mukaan.

Päätöksen oheismateriaali:

  • karttaote tonteista

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

varata Sisco Oyj:lle, y-tunnus 2172829-5, Tolsan asemanseutu -asemakaava-alueen korttelin 656 tontit 3 ja 4 hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten siten, että varaus on voimassa 31.8.2019 asti ja varausmaksuna peritään 2 500 euroa per tontti. Varausmaksua ei palauteta, mutta mahdollisen tonttikaupan toteutuessa varausmaksu on osa kauppahintaa. Varausta voidaan perustellusta syystä kirjallisella pyynnöllä jatkaa puolella vuodella uutta varausmaksua vastaan.

2

myydä Sisco Oyj:lle, y-tunnus 2172829-5, perustettavien yhtiöiden lukuun Tolsan asemanseutu -asemakaava-alueen korttelin 656 tontit 3 ja 4, jotka ovat noin 2447 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä 257-486-1-308, noin 4881 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä 257-486-1-445 ja noin 20 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä 257-486-1-482. Vapaarahoitteiseen tuotantoon luovutettavien tonttien kauppahinta on 476 000 euroa. Valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavat tontit hinnoitellaan luovutusvaiheessa valtion tukemassa tuotannossa sovellettavan Kirkkonummen vyöhyke I:n pientalotontin enimmäistonttihinnan (euroa per k-m2) mukaan. Kunta luovuttaa tontit kunnan käyttämin tavanomaisin tontinluovutusehdoin. Kauppakirja on allekirjoitettava 31.8.2019 mennessä.

3

oikeuttaa kunnanjohtajan laatimaan kauppakirjan tarkemmat ehdot ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

4

että kunnalla on oikeus käyttää tonttia varausaikana muuhun tarkoitukseen varauksen saajaa kuulematta.

5

että varauksen saaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen edellyttämiä lupia. Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varattavalla tontilla hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Varauksensaaja on tietoinen, että Tolsan asemanseudulle on laadittu lähiympäristö- ja rakentamistapaohje.

 

Kunnanhallitus 10.12.2018 käsittely: 

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia jätetään viikoksi pöydälle. Ulf Kjerin, Pekka M. Sinisalo ja Pirkko Lehtinen kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle viikoksi.

Valmistelija

  • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

varata Sisco Oyj:lle,​ y-​tunnus 2172829-​5,​ Tolsan asemanseutu -​asemakaava-​alueen korttelin 656 tontit 3 ja 4 hankesuunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten siten,​ että varaus on voimassa 31.8.2019 asti ja varausmaksuna peritään 2 500 euroa per tontti. Varausmaksua ei palauteta,​ mutta mahdollisen tonttikaupan toteutuessa varausmaksu on osa kauppahintaa. Varausta voidaan perustellusta syystä kirjallisella pyynnöllä jatkaa puolella vuodella uutta varausmaksua vastaan.

2

myydä Sisco Oyj:lle,​ y-​tunnus 2172829-​5,​ perustettavien yhtiöiden lukuun Tolsan asemanseutu -​asemakaava-​alueen korttelin 656 tontit 3 ja 4,​ jotka ovat noin 2447 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä 257-​486-​1-​308,​ noin 4881 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä 257-​486-​1-​445 ja noin 20 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä 257-​486-​1-​482. Vapaarahoitteiseen tuotantoon luovutettavien tonttien kauppahinta on 476 000 euroa. Valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavat tontit hinnoitellaan luovutusvaiheessa valtion tukemassa tuotannossa sovellettavan Kirkkonummen vyöhyke I:n pientalotontin enimmäistonttihinnan (euroa per k-​m2) mukaan. Kunta luovuttaa tontit kunnan käyttämin tavanomaisin tontinluovutusehdoin. Kauppakirja on allekirjoitettava 31.8.2019 mennessä.

3

oikeuttaa kunnanjohtajan laatimaan kauppakirjan tarkemmat ehdot ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

4

että kunnalla on oikeus käyttää tonttia varausaikana muuhun tarkoitukseen varauksen saajaa kuulematta.

5

että varauksen saaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan rakennuslupaa ja muita rakentamisen edellyttämiä lupia. Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varattavalla tontilla hankkeen edellyttämiä maaperä-​ ym. tutkimuksia. Varauksensaaja on tietoinen,​ että Tolsan asemanseudulle on laadittu lähiympäristö-​ ja rakentamistapaohje.

 

Kunnanhallitus 17.12.2018 käsittely: 

Esittelijä muutti pohjaehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kohdasta 2 poistetaan lause ”Valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavat tontit hinnoitellaan luovutusvaiheessa valtion tukemassa tuotannossa sovellettavan Kirkkonummen vyöhyke I:n pientalotontin enimmäistonttihinnan (euroa per k-​m2) mukaan”. 

Päätös

Muutetun pohjaehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.