Kunnanhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 420 Kunnan yleiseen hankintaohjeeseen liittyvän toimivallan delegoiminen

KIRDno-2018-1551

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Hasu, Controller, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 105 §:n (Hankinnat) mukaan kunnanvaltuusto vahvistaa toimielimien ja viranhaltijoiden hankintavaltuudet.

Esitys vuoden 2019 hankintavaltuuksista on esitetty liitteellä "Hankintavaltuudet 2019".

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 hankintavaltuudet liitteen Hankintavaltuudet 2019 mukaisesti.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu controller Ari Hasu esittelemään kuinka hankinnat kunnassa tehdään eri toimialoilla. Miten hankintasopimuksia hallinnoidaan kilpailutusten jälkeen sekä minkälaiset hankintaohjeet ovat kunnassa.

Ehdotus

Merkitään saatu esitys tiedoksi keskustelun jälkeen

Päätös

Puheenjohtajana jatkoi Ulla Seppälä.

Merkitään esittely tiedoksi keskustelun jälkeen. Tarkastuslautakunta näkee hyvänä, että hankintoja toteutetaan enenevässä määrin yhteistyössä hankintayksikön kanssa.

 

Valmistelija

  • Ari Hasu, Controller, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen 17.12.2018 hyväksymään Kirkkonummen kunnan yleiseen hankintaohjeeseen ( Kirkkonummen kunnan yleinen ohje hankinnoista ja hankintasopimuksista 17.12.2018) on otettu ehto, jonka mukaan kunnanjohtaja voi päätöksellään päivittää kunnanhallituksen hyväksymää hankintaohjetta (tai sen liitteitä) mikäli lainsäädäntö muuttuu, viranomaisohjeet muuttuvat tai kun kunnan hankintoihin tai sopimushallintaan liittyviä toimintatapoja kehitetään tai hankintojen suorittamiseen liittyvät järjestelmät muuttuvat niin, että ohjeen sisältöä on tarpeen päivittää asianomaisia muutoksia vastaaviksi.

Kunnanjohtajan toimivalta asiassa edellyttää kunnanhallituksen erillistä, toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä.

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön § 105 perusteella kunnanhallitus vahvistaa kunnan yleiset hankintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään sellaisista Kirkkonummen kunnan yleisen hankintaohjeen (kunnanhallituksen hyväksyntä 17.12.2018) sisällön päivityksistä, jotka johtuvat lainsäädännön tai viranomaisohjeiden muutoksista, kunnan hankintoihin tai sopimushallintaan liittyvien toimintatapojen kehittämisestä tai hankintojen suorittamiseen liittyvien järjestelmien muutoksista.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.