Kunnanhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 418 Kirkkonummen liityntälinjaston kehittäminen

KIRDno-2017-433

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä (HSL) pyytää perussopimuksen mukaisesti lausuntoa HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2018 – 2020 31.8 mennessä. Lausunnon antamiseen on Kirkkonummen kunnalle myönnetty lisäaikaa 19.9.2017 saakka.

Lausuntoa pyydetään strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista, tarkastusmaksun korottamisesta, kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2018-2020. Lisäksi pyydetään erikseen lausuntoa seuraavista asioista:

 • HSL:n roolista osana liikkumispalveluja
 • kuntaosuuslaskentamallin uudistamisesta (ns. seudullinenrahoitusmalli)
 • infrakorvausten käsittelystä kuntaosuuksien laskennassa
 • jäsenkuntien halukkuudesta rahoittaa sähköbussien lisähankintoja
 • seudullisten bussivarikoiden järjestämisestä ja
 • jäsenkuntien koululaisryhmien retkien maksuttomuudesta

HSL:n toimintamenot v. 2018 ovat talousarvion mukaan 725,2 milj. €. Menot kasvavat 7,0% (47,4 milj €) vuodesta 2017. Vuonna 2019 toimintamenojen arvioidaan olevan 736,5 milj. € ja 741,2 milj.€ vuonna 2020.Kirkkonummen kuntaosuudet vuosille 2018-201 (vertailutietona TP2016 ja TA2017) ovat

TP2016         7,6 milj. €                           
TA2017         7,1 milj. €                           
2018              3,5 milj. €                           
2018              2,8 milj. €                           
2019              2,7 milj. €                           

Lipputulot (360 milj. € vuonna 2018) kattavat 49,7 % HSL:n toimintatuotoista. Talousarviossa kuntaosuudet vuonna 2017 ovat yhteensä 348,1 milj. €
HSL-alue laajenee vuonna 2018, kun uudet jäsenkunnat Siuntio ja Tuusula tulevat mukaan joukkoliikenneyhteistyöhön.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2018 – 2020.

 

Käsittely
Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että evästyksenä annetaan seuraavaa:
Lippujen ostaminen tulee olla helpompaa kaikille ikäryhmille kuin nyt uudistuksen jälkeen.
Evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti seuraavalla evästyksellä:
Lippujen ostaminen tulee olla helpompaa kaikille ikäryhmille kuin nyt uudistuksen jälkeen.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnan lausuntoa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2018-2020 on täydennetty Kuntatekniikan lautakunnan käsittelyn jälkeen  lautakunnan antaman evästyksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon HSL:n  toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2018 – 2020.

 

Kunnanhallitus 11.9.2017 käsittely:  

Saara Huhmarniemi teki seuraavan muutosehdotuksen Kirkkonummen lausuntoon kohtaan Koululaisryhmien maksuttomasta matkustamisesta: "Kirkkonummi toivoo, että HSL:n selvittää, millaiset kustannusvaikutukset on maksuttomista opetussuunnitelman mukaisista koululais- ja varhaiskasvatusryhmien matkoista Kirkkonummella ruuhka-aikojen ulkopuolella". Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella Kirkkonummen lausuntoon kohtaan Koululaisryhmien maksuttomasta matkustamisesta: "Kirkkonummi toivoo, että HSL:n selvittää, millaiset kustannusvaikutukset on maksuttomista opetussuunnitelman mukaisista koululais- ja varhaiskasvatusryhmien matkoista Kirkkonummella ruuhka-aikojen ulkopuolella".

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Länsimetron käynnistymisen myötä 3.1.2018 alkaen merkittävä muutos Kirkkonummen bussilinjoilla on ollut aiemmin Kamppiin päättyvien seutulinjojen 171-174 päättyminen Matinkylään. Kirkkonummen linjat ovat pysyneet pääosin muuten ennallaan, eli reittimuutoksia Kirkkonummen päässä ei ole tehty. HSL on tehnyt joitakin tarkistuksia aikatauluihin. HSL:n mukaan tietyt selkeät linjaparit tahdistuvat nyt aiempaa paremmin, esim. Z-vuorot Heikkilän kohdalla ja 171 sekä 172 Masalan kohdalla. Linja-autoliikenteen aikatauluja on pyritty sovittamaan paremmin junaliikenteeseen. Linjalla 171 on aloitettu liikenne arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Tämän myötä Matinkylän ja Kirkkonummen matkakeskuksen välillä on kaksi vuoroa tunnissa myös hiljaiseen aikaan, ja Sarvvikin kautta liikennöidään myös iltaisin ja viikonloppuisin.  Kirkkonummen ja Matinkylän väliseen arkiliikenteeseen on 3.1.2018 alkaen lisätty 11 lähtöä syksyn tilanteeseen verrattuna.

Metron liityntäliikenteeseen siirtyminen on hidastanut tai nopeuttanut matka-aikoja Kirkkonummelta riippuen siitä, minne on matkalla. Matkustusajat ovat pidentyneet ja matkustaminen vaikeutunut erityisesti Kirkkonummelta Kamppiin ja tiettyihin Etelä-Espoon suuntiin. Matka-aika metrolla on pidempi kuin vastaavan Länsiväylää suoraan ajaneen bussiliikenteen matkustustaika. Lisäksi vaihto vie aikaa. Vaikka Kirkkonummella reittejä ei ole muilta osin muutettukaan, metron liityntäliikenteeseen siirtyminen on pidentänyt joiltakin Kirkkonummen alueilta kokonaismatka-ajan esimerkiksi Kamppiin niin pitkäksi, että joukkoliikenne ei välttämättä ole enää houkutteleva vaihtoehto ja kilpailukykyinen suhteessa yksityisautoiluun.

Kirkkonummen linjastosuunnitelma ja ratkaisu liityntäliikenteestä on käsitelty Kirkkonummen toimielimissä . Liikennöinti on kilpailutettu tällä linjastosuunnitelmalla, ja voimassa olevan liikennöintisopimuksen puitteissa on mahdollista tehdä rajallisesti muutoksia. HSL on todennut, että esimerkiksi linjojen 171, 172 ja 173 kiertäminen Lindalin, Ravalsin ja Gesterbyn kautta on merkittävä rakenteellinen valinta linjastossa eikä sen muuttaminen ole helppoa lyhyellä varoitusajalla. Mahdolliset muutokset on tutkittava tarkkaan, koska myös näiden alueiden palvelutasosta on huolehdittava. Kirkkonummen liikennöintisopimus päättyy 2021, mutta on välttämätöntä tarkastella linjastoa ja sihen tehtäviä muutoksia hetimmiten.

Kirkkonummen kunta on huolestunut matka-aikojen pidentymisestä, vaihtojen sujuvuudesta ja seudullisen linja-autoliikenteen käyttöasteen pienenemisestä. Kunnan tavoitteena on laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut, hyvä palvelutaso ja käyttöaste. Kunnanvaltuusto on talousarviossa 2018 päättänyt em. tavoitetta tukevaksi toimenpiteeksi linjaston järkeistämisen metro huomioiden, nopeat ja suorat yhteydet (esim. Kantvik-Keskusta-Matinkylä).

HSL:n tulee seurata ja selvittää länsimetron liityntäliikenteen vaikutuksia joukkoliikenteen sujuvuuteen, käyttäjämääriin ja matka-aikoihin ripeästi ja tehdä muutoksia havaittujen ongelmien korjaamiseksi. Kunta pyytää HSL:ää esittämään pikaisella aikataululla toimenpiteitä suorien, nopeiden yhteyksien parantamiseksi Kirkkonummelta, esimerkiksi välillä Upinniemen ja Kantvikin suunta - Matinkylä). Yhtenä parannustoimenpiteenä Kirkkonummi pyytää selvittämään Länsi-Uudenmaan suunnasta tulevien, aiemmin HSL-lipun piirissä olleiden ns. U-linjojen palauttamista ja onko mahdollista lisätä Kirkkonummelle nopeita Y- ja X-junayhteyksiä. Vaihtojen sujuvuuteen on panostettava enemmän, myös kaikkien metrojunien liikennöintiin Matinkylään asti ainakin ruuhka-aikoina.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus pyytää Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymää

 • selvittämään nopealla aikataululla, miten liityntäliikenteen käyttöönotto on vaikuttanut joukkoliikenteen käyttäjämääriin ja asiakastyytyväisyyteen Kirkkonummella, ja suunnittelemaan yhteistyössä kunnan kanssa linjaston kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet em. tulosten perusteella
 • esittämään toimenpiteet, joilla parannetaan ruuhka-aikoina suoria, nopeita yhteyksiä (z-vuoroja) esimerkiksi Upinniemen -Kantvikin suunnan ja Matinkylän välillä
 • selvittämään Länsi-Uudenmaan suunnasta tulevien, aiemmin HSL-lipun piirissä olleiden ns. U-linjojen palauttamista 
 • panostamaan kaikkien metrojunien liikennöintiin Matinkylään ainakin ruuhka-aikoina

selvittämään, onko mahdollista lisätä Kirkkonummelle nopeita Y- ja X-junayhteyksiä

 

Kunnanhallitus 5.2.2018 käsittely: 

Esittelijä muutti esittelytekstiään kolmannen kappaleen viimeisen lauseen osalta: sanamuoto "Kirkkonummen liikennöintisopimus päättyy 2021, mikä on luonnollinen ajankohta linjaston tarkastelemiselle ja muutoksille" kirjataan muotoon "Kirkkonummen liikennöintisopimus päättyy 2021 mutta on välttämätöntä tarkastella linjastoa ja sihen tehtäviä muutoksia hetimmiten".

Pekka M. Sinisalo teki seuraavan muutosehdotuksen: Esitän että, HSL selvittää liikennöitsijän kanssa linjan 280 aikataulussa pysymisen parantamisen. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. 

Ulf Kjerin teki seuraavan lisäysehdotuksen: Kunnanhallitus pyytää selvittämään linja-autovuoron perustamisen mahdollisuus ja kustannukset Veikkolasta joko suoraan Kauklahden asemalle tai vaihtoehtoisesti Kylmälän kautta. Mikäli vuoroa 165 voidaan pidentää Matinkylän metroasemalta - Kauklahden asemalle edelleen Veikkolaan tulisi samalla mahdollisuus matkustaa linjaautolla Veikkolasta Matinkylän metroasemalle. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Antti Salonen teki seuraavan muutosehdotuksen: lause ..."selvittämään Länsi-Uudenmaan suunnasta tulevien, aiemmin HSL-lipun piirissä olleiden ns. U-linjojen palauttamista" tulisi kuulua seuraavasti:..."selvittämään Kantatie 51:stä lännen suunnasta tulevien, aiemmin HSL-lipun piirissä olleiden ns. U-linjojen palauttamista". Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Ari Harinen teki seuraavan lisäysehdotuksen: tutkitaan mahdollisuus saada keskusta alueelle muutama nonstop ympyrä reitti jotka syöttävät matkustajia matkakeskukseen josta esim 20min välein suora bussi matinkylän metroon. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Anni-Mari Syväniemi teki seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus pyytää Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymää

- selvittämään nopealla aikataululla, miten liityntäliikenteen käyttöönotto on vaikuttanut joukkoliikenteen käyttäjämääriin ja asiakastyytyväisyyteen Kirkkonummella

- suunnittelemaan tiiviissä yhteistyössä kunnan ja joukkoliikenteen käyttäjien kanssa tarvittavat toimenpiteet em. selvityksen tulosten perusteella liikennelinjaston kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet

- selvittämään, miten ja millä aikataululla HSL lisää suorat nopeat bussiyhteydet välille Kirkkonummi-Helsinki esimerkiksi palauttamalla lännen suunnasta tulevien, aiemmin HSL-lipun piirissä olleiden ns. U-linjat

- panostamaan metrojunien sujuvaan liikennöintiin Matinkylään/kylästä erityisesti ruuhka-aikoina työmatkaliikenteen joustavuuden turvaamiseksi 

-  ideoimaan luovasti Kirkkonummen sisäisen liikenteen uudistamisen niin, että yhteys Helsingin suunnasta Kirkkonummelle on nopea ja sisäinen liikenne toimii sen kanssa joustavasti. 

-  selvittämään, miten ja millä aikataululla Helsinki-Kirkkonummi välille on mahdollista lisätä nopeita Y- ja X-junayhteyksiä 

- esittämään pikaisesti Kirkkonummen kunnalle ne toimenpiteet, joilla parannetaan ruuhka-aikoina suoria, nopeita yhteyksiä (z-vuoroja) esimerkiksi Upinniemen-Kantvikin suunnasta suoraam Kamppiin ja Matinkylään 

- HSL huolehtii siitä, että metroliikenteen liityntäliikenteen päivittämiseen budjetissa varatusta lisämäärärahasta on osoitettava osa Kirkkonummen kunnan liikenteen parantamiseen.

Syväniemen ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Timo Haapaniemi teki seuraavan lisäysehdotuksen: Tehdään välittömästi yhdessä HSL:n kanssa vuorojen aikataulussa pysymisen tarkastelu ja korjaaminen sekä aikataulumuutokset, jotta vaihdot sujuvat paremmin. Tämä ei vaadi kaikelta osin edes lisämäärärahoja, vaan voidaan toteuttaa nykyisillä resursseilla ja nykyisillä soimuksilla. Muutokset tehtävä nopeasti. Suorat yhteydet ensisijaisesti selvitetään Kamppiin asti ruuhka-aikoina. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

pyytää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää 

- selvittämään linja-autovuoron perustamisen mahdollisuus ja kustannukset Veikkolasta joko suoraan  Kauklahden asemalle tai vaihtoehtoisesti Kylmälän kautta. Mikäli vuoroa 165 voidaan pidentää Matinkylän metroasemalta - Kauklahden asemalle edelleen Veikkolaan tulisi samalla mahdollisuus matkustaa linja-autolla Veikkolasta Matinkylän metroasemalle.

- selvittämään Kantatie 51:stä lännen suunnasta tulevien, aiemmin HSL-lipun piirissä olleiden ns. U-linjojen palauttamista 

- tutkimaan mahdollisuus saada keskustan alueelle muutama nonstop-ympyräreitti, jotka syöttävät matkustajia matkakeskuskeen ja josta on esim. 20 minuutin välein suora bussiyhteys Matinkylän metroon 

- selvittämään nopealla aikataululla, miten liityntäliikenteen käyttöönotto on vaikuttanut joukkoliikenteen käyttäjämääriin ja asiakastyytyväisyyteen Kirkkonummella

- suunnittelemaan tiiviissä yhteistyössä kunnan ja joukkoliikenteen käyttäjien kanssa tarvittavat toimenpiteet em. selvityksen tulosten perusteella liikennelinjaston kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet

- esittämään pikaisesti Kirkkonummen kunnalle ne toimenpiteet, joilla parannetaan ruuhka-aikoina suoria, nopeita yhteyksiä (z-vuoroja) esimerkiksi Upinniemen -Kantvikin suunnasta suoraan Kamppiin ja Matinkylään

- selvittämään, miten ja millä aikataululla HSL lisää suorat nopeat bussiyhteydet välille Kirkkonummi-Helsinki esimerkiksi palauttamalla lännen suunnasta tulevien, aiemmin HSL-lipun piirissä olleiden ns. U-linjat

- panostamaan metrojunien sujuvaan liikennöintiin Matinkylään/kylästä erityisesti ruuhka-aikoina työmatkaliikenteen joustavuuden turvaamiseksi 

-  ideoimaan luovasti Kirkkonummen sisäisen liikenteen uudistamisen niin, että yhteys Helsingin suunnasta Kirkkonummelle on nopea ja sisäinen liikenne toimii sen kanssa joustavasti. 

-  selvittämään, miten ja millä aikataululla Helsinki-Kirkkonummi välille on mahdollista lisätä nopeita Y- ja X-junayhteyksiä 

- esittämään pikaisesti Kirkkonummen kunnalle ne toimenpiteet, joilla parannetaan ruuhka-aikoina suoria, nopeita yhteyksiä (z-vuoroja) esimerkiksi Upinniemen-Kantvikin suunnasta suoraam Kamppiin ja Matinkylään 

- HSL huolehtii siitä, että metroliikenteen liityntäliikenteen päivittämiseen budjetissa varatusta lisämäärärahasta on osoitettava osa Kirkkonummen kunnan liikenteen parantamiseen.

- Tehdään välittömästi yhdessä HSL:n kanssa vuorojen aikataulussa pysymisen tarkastelu ja korjaaminen sekä aikataulumuutokset, jotta vaihdot sujuvat paremmin. Tämä ei vaadi kaikelta osin edes lisämäärärahoja, vaan voidaan toteuttaa nykyisillä resursseilla ja nykyisillä soimuksilla. Muutokset tehtävä nopeasti. Suorat yhteydet ensisijaisesti selvitetään Kamppiin asti ruuhka-aikoina.

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Tarmo Aarnio antamaan katsauksen kunnan joukkoliikenteeseen, mm. seuraavasti:

 • Pääpiirteinen yleiskatsaus ja –kuvaus Kirkkonummen kunnan nykyisestä joukkoliikenteestä mm.:
  • Organisointi
  • Palvelutaso ja sen määrittäminen
  • Liikennöintitavat ja -suunnat sekä niiden asiakaslähtöinen suunnittelu
  • Toimivaltarajat ja vaikuttamismahdollisuudet; a) omassa kunnassa ja b) HSL:ssä
  • HSL-sopimuksen pääpiirteinen tarkoitus Kirkkonummen kunnalle; mihin kunta on sitoutunut toiminnallisesti ja taloudellisesti
  • Kustannustaso 2017 sekä budjetoitu kustannustaso 2018-2020
  • Muut merkittävät seikat
 • Yleisarvio kunnan joukkoliikenteen nykyisestä palvelutasosta ja sen toimivuudesta.
 • Saadut asiakaspalautteet
 • Havaitut kehittämistarpeet sekä, niistä johtuvat toimenpiteet
 • Erityiset haasteet
 • Muut seikat

Ehdotus

Merkitään tiedoksi

 

Todettiin:

 • HSL perustettiin vuonna 2010 ja Kirkkonummi oli yhtenä perustajajäsenenä.
 • Kuntayhtymä vastaa liikennejärjestelmien suunnittelusta ja joukkoliikenteen järjestämisestä.
 • Kunta osallistuu suunnitteluyhteistyöhön ja määrittelee muodollisesti taloudelliset kehykset. Määrärahatarpeet ovat kuitenkin käytännössä pitkälti sidoksissa tehtyihin palvelutasopäätöksiin ja voimassa oleviin liikennöintisopimuksiin.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esitetty aineisto jaetaan oheisaineistoksi.                                           

Tarkastuslautakunta toteaa esitettyjen tietojen perusteella, että subventioaste on tällä hetkellä sopimuksen mukainen.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

HSL on antanut vastauksensa kunnan arviointi- ja toimenpidekehotukseen, jonka kunta päätti antaa metron liityntäliikenten sujuvuuden parantamiseksi (kunnanhallitus 5.2.2018 § 37). Vastauksen keskeinen sisältö on, että hyvä ajankohta Kirkkonummen linjastojen mahdollisille suuremmille muutoksille on, kun Kirkkonummen nykyinen liikennöintisopimus on katkolla vuonna 2021. Kirkkonummen liityntälinjojen reititystä voidaan kuitenkin tarkastella syksyllä 2018. HSL ehdottaa, että HSL yhdessä liikennöitsijän ja Kirkkonummen kunnan kanssa aloittaa elokuussa 2018 tarkastelun, miten Kirkkonummen liityntäyhteyksiä voidaan kehittää nykyisestä, esimerkiksi perusreittiä nopeampien Z-vuorojen määrän lisääminen nykyisestä. Mahdolliset muutokset pyritään saamaan tuotantoon mahdollisimman nopeasti.

Kirkkonummen läpi ajavat markkinaehtoiset vuorot otettiin uudelleen HSL:n U-liikennesopimuksen piiriin 12.3.2018 alkaen (linja 192) kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Linjan 192 vuorot ajavat Kamppiin. HSL on käydyissä neuvotteluissa todennut, että resurssipulan vuoksi HSL ei ole muilta osin voinut aloittaa Kirkkonummen liityntälinjojen reitityksen tarkastelua aiemmin tämän vuoden aikana.

Kunta antaa alkusyksyllä lausuntonsa HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019. Lausunnossa kunta ottaa kantaa mm. liikenteen palvelutasoon ja palvelutason muutoksiin, kuntaosuuksien tasoon, kuntakohtaisen ylijäämän käyttöön tai alijäämän takaisin maksamiseen suunnitelmakaudella 201-2021.

HSL ehdottaa lausuntopyynnössään HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta, että Kirkkonummen joukkoliikenteen operointikustannuksiin vuodelle 2019 varataan 150 000 € liityntäyhteyksien kehittämiseksi. HSL toivoo, että Kirkkonummen kunta lausuu TTS-lausunnossaan HSL:lle selvästi bussiyhteyksien kehittämiseen käytettävissä olevat resurssit. Joukkoliikennepalvelun suunnittelu voidaan näin tehdä suoraan kunnan käytettävissä olevien resurssien perusteella.

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen HSL:n vastauksen kunnan arviointi- ja toimenpidekehotukseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Perustelut

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä (HSL) pyytää perussopimuksen mukaisesti lausuntoa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019 – 2021 31.8 mennessä. Lausunnon antamiseen on Kirkkonummen kunnalle myönnetty lisäaikaa 14.9.2018 saakka.

Lausuntoa pyydetään strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipputulotavoitteista TTS-kaudella, tarkastusmaksun korottamisesta ja kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2019-2021. Lisäksi HSL on aiemmin Kirkkonummen kunnanhallitukselle (kokous 11.6.2018) toimitetussa vastauksessaan toivonut Kirkkonummen kunnan lausuvan TTS-lausunnossaan HSL:lle selvästi bussiyhteyksien kehittämiseen käytettävissä olevat resurssit liittyen mm. Länsimetron liityntäliikenteeseen.

Kunnan lausunnossa keskeisiä asioita ovat uuden vyöhykehinnoittelumallin lippujen hinnat ja niiden vaikutukset kuntaosuuksiin sekä joukkoliikenteen palvelutaso ja Länsimetron liityntäliikenteen toimenpiteisiin varattava määräraha. Lausunnossa otetaan myös kantaa Kirkkonummen aseman alikulun peruskorjauksen kustannusten sisällyttämiseksi infrasopimukseen niiltä osin kuin kunnan kustannukset katsotaan kuuluvaksi infrasopimuksen piiriin.

HSL:n toimintamenot v. 2019 ovat talousarvion mukaan 747,3 milj. €. Menot kasvavat 6,0 % (42,5 milj €) vuodesta 2018. Vuonna 2020 toimintamenojen arvioidaan olevan 766,6 milj. € ja 772,9 milj.€ vuonna 2021. Kirkkonummen kuntaosuudet vuosina 2019-2021 ovat noin 5 milj. € vuodessa huomioituna suurten kaupunkiseutujen valtion tuki.

Kirkkonummen kuntaosuudet ilman edellisvuosien yli- / alijäämää ovat (vertailutietona TP2017 ja TA2018):

TP 2017        4,385 milj. €                                                
TA 2018        5,091 milj. €                                            
2019              4,924 milj. €                                                                        
2020              4,951 milj. €                                                  
2021              4,872 milj. €

HSL:n taseeseen tilikauden 2017 loppuun mennessä (31.12.2017) on kertynyt aiemmista Kirkkonummen kuntaosuuksista ylijäämää 5,857 milj. €. Ylijäämä vähennetään suunnitellusti tulevista kuntaosuuksista kolmen vuoden aikana vuosina 2019-2021, jolloin vuosittain vähennetään 1,952 milj. € Kirkkonummen kuntaosuudesta. Tästä syystä reaalisesti maksettavat kuntaosuudet ovat poikkeuksellisen pienet noin 3 milj. € vuosina 2019-2021.

Kirkkonummen kuntaosuudet vuosille 2019-2021 huomioituna edellisvuosien ylijäämä ovat:

2019              2,972 milj. €                                                                        
2020              2,999 milj. €                                                  
2021              2,920 milj. €

Vyöhyketariffin mukaisten lipputulojen arvioidaan olevan 371,3 milj. euroa vuonna 2019. Ne kattavat 50,0 % HSL:n toimintatuloista. Talousarviossa kuntaosuudet vuonna 2019 ovat yhteensä 356,0 milj. €.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019 – 2021.

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, jonka mukaisesti Kirkkonummi edellyttää että HSL selvittää yhdessä kunnan kanssa Kirkkonummen linjaston säästömahdollisuuksia mm. vähäliikenteisten yhteyksien kriittisellä tarkastelulla tai muilla toimenpiteillä, joilla voidaan aikaansaada tehokkuutta liikenteen järjestämiseen ja saada pienennettyä lisäkustannuksia.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Viveca Lahti teki lisäysehdotuksen. Etelä-Espooseen on tulossa muutamia suoria linjoja Helsinkiin. Niihin tulisi linkitä Kirkkonummen ns nopeat linjat Matinkylään siten että Kirkkonummelaiset voisivat vaihtaa Espoon pikalinjaan esim Suomenojalla.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pekka Jäppinen teki evästysehdotuksen, että lautakunnalle esitetään vuoden loppuun mennessä nousutilastot ja niiden kehitys muutaman vuoden ajalta.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästysesityksen yksimielisesti.

Pekka Jäppinen esitti, että lausunnosta poistetaan maininta Siikarannasta.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päättää
1) esittää kunnanhallitukselle, että kunta antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon seuraavine muutoksineen HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019 – 2021.

2) Kirkkonummi edellyttää, että HSL selvittää yhdessä kunnan kanssa Kirkkonummen linjaston säästömahdollisuuksia mm. vähäliikenteisten yhteyksien kriittisellä tarkastelulla tai muilla toimenpiteillä, joilla voidaan aikaansaada tehokkuutta liikenteen järjestämiseen ja saada pienennettyä lisäkustannuksia.

3) Etelä-Espooseen on tulossa muutamia suoria linjoja Helsinkiin. Niihin tulisi linkitä Kirkkonummen ns nopeat linjat Matinkylään siten että Kirkkonummelaiset voisivat vaihtaa Espoon pikalinjaan esim Suomenojalla.

4) lausunnosta poistetaan maininta Siikarannasta

 

Lisäksi kuntatekniikan lautakunta evästi, että lautakunnalle esitetään vuoden loppuun mennessä nousutilastot ja niiden kehitys muutaman vuoden ajalta.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunta antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019 – 2021.

 

Kunnanhallitus 12.9.2018 käsittely: 

Ulf Kjerin teki seuraavan lisäysehdotuksen: Lipputavoitteet -kappaleen lopuksi lisätään lause "Kirkkonummi ehdottaa että hinnottelussa tulee lisätä alennuslippu eläkeläisille". Anna Aintila, Reetta Hyvärinen, Hans Hedberg, Pirkko Lehtinen, Timo Haapaniemi, Saara Huhmarniemi ja Antti Salonen kannattivat ehdotusta. Sitä ei kuitenkaan hyväksytty yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestysjärjestys oli seuraava: pohjaehdotus oli JAA ja Kjerinin lisäysehdotus EI. Kjerinin lisäysehdotus hyväksyttiin äänin 10-2. Äänestyspöytäkirja on liitteenä. 

Esittelijä teki seuraavan muutoksen pohjaehdotukseensa: päätöskohdaksi 2 lisätään teksti "kunnanhallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa".

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1

että kunta antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019 - 2021 lisäyksellä, että lipputavoitteet -kappaleen loppuun lisätään lause "Kirkkonummi ehdottaa, että hinoittelussa tulee lisätä alennuslippu eläkeläisille" ja

2

tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 17%

  Vesa-Pekka Sainio, Matti Kaurila

 • Ei 10 kpl 83%

  Antti Salonen, Ari Harinen, Hans Hedberg, Anna Aintila, Timo Haapaniemi, Pirkko Lehtinen, Saara Huhmarniemi, Reetta Hyvärinen, Ulf Kjerin, Antti Kilappa

Valmistelija

 • Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummella siirryttiin metron liityntäliikenteeseen 3.1.2018, jolloin Kirkkonummelta Länsiväylää pitkin Kamppiin ajaneet bussilinjat korvattiin Matinkylän metroasemalle päättyvillä liityntälinjoilla. Muutos on pidentänyt matka-aikaa erityisesti Helsingin läntiseen kantakaupunkiin. Kirkkonummen kunta ja HSL yhteistyössä haluavat vastata asukkaiden toiveisiin liityntäliikenteen parannuksilla.

Kunnanhallitus päätti 5.2.2018 § 37 antaa metron liityntäliikenteen sujuvuuden parantamiseksi HSL:lle  arviointi- ja toimenpidekehotukseen, johon HSL antoi vastauksensa. Kunnanhallitus päätti 12.9.2018 § 283 lausunnossaan HSL:n Talous- ja toimintasuunnitelmasta (TTS) esittää 300 000 euron lisämäärärahaa, jolla parannetaan palvelutasoa vuonna 2019. Kunta edellytti samalla, että HSL selvittää yhdessä kunnan kanssa Kirkkonummen linjaston säästömahdollisuuksia mm. vähäliikenteisten yhteyksien kriittisellä tarkastelulla tai muilla toimenpiteillä, joilla voidaan aikaansaada tehokkuutta liikenteen järjestämiseen ja saada pienennettyä kustannuksia.

Syksyn aikana HSL yhteistyössä kunnan kanssa on laatinut Kirkkonummen liityntälinjaston kehittämistoimenpiteiden suunnitelman. Tavoitteena on ollut kehittää Kirkkonummen alueen juna- ja metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa ja tarkastella, miten nykyistä liityntäliikennettä voidaan kehittää voimassaolevien liikennöintisopimusten aikana (2021 asti) ja niiden ehtojen mukaisesti. Samalla on tutkittu nykyliikenteen kustannustehokkuutta. Tarkasteluun on sisältynyt myös asukasvuorovaikutusta, jossa on kartoitettu asukkaiden nykytarpeita sekä mielipiteitä linjastoluonnoksesta. Linjaston kehittämisehdotusten pääpiirteet ovat nyt hahmottuneet.

Ruuhka-aikoina Kirkkonummen keskusta-alueen ja Matinkylän välinen palvelutaso on jo varsin hyvä, sillä vuoroja kulkee parhaimmillaan 8 vuoroa tunnissa Matinkylään. Näistä puolet on nopeampia Z-vuoroja, jotka ajavat matkakeskuksesta Heikkilän ja Tolsan kautta moottoritielle ja Matinkylään. Linjoilla 173Z Upinniemeen ja 174Z Gesterbyhyn ajetaan 30 minuutin välein ruuhkassa. Muut perusreittien vuorot (4 vuoroa ruuhkatunnissa) kiertävät aina Masalan kautta Matinkylään.

Ruuhka-aikojen ulkopuolella eli päivällä, iltaisin ja viikonloppuisin palvelutaso on varsin heikko. Tällöin Matinkylään kulkee 2 vuoroa tunnissa ja Kantvikin suunnasta kerran tunnissa, jolloin kaikki vuorot Kirkkonummelta kulkevat aina Ravalsin, Gesterbyn ja Masalan kautta Matinkylään. Pitkät matka-ajat reittien kiertelevyyden vuoksi eivät houkuttele joukkoliikenteen käyttöön. Esimerkiksi matka Kantvikista Matinkylään kestää tunnin, josta Ravalsin, Gesterbyn ja Masalan kierros lisää matka-aikaa 20 minuuttia. Junaan vaihto Kirkkonummelta Helsinkiin ei palvele kaikilla matkoilla.

Laaditussa suunnitelmassa keskeiset muutokset linjastossa ovat Upinniemen ja Kantvikin suunnan palvelutasoparannukset. Linjan 173 vuorot muutetaan nopeammiksi Z-vuoroiksi arkisin päivällä ja iltaisin sekä viikonloppuisin, jolloin myös linjalla 172 aloitetaan liikennöinti. Ruuhka-ajan ulkopuolella Kantvikin vuoroväli paranee 30 minuuttiin eli samalle tasolle kuin Ravalsista ja Gesterbystä. Myös yhteydet keskustasta, Heikkilästä ja Tolsasta paranevat. Ruuhka-aikoina nykyiset linjan 172 vuorot korvataan uusilla V-reitin vuoroilla, jotka ajavat Kantvikista matkakeskuksen kautta suoraan Gesterbyhyn ja Matinkylään. Vuorot poistuvat Ravalsista ja Lindalista (jää 4 vuoroa tunnissa), jonka palvelutaso ei käytännössä heikkene, koska junavaihtojen vuoksi linja 172 on kulkenut peräkkäin muiden linjojen kanssa.

HSL on tutkinut linjaston karsintamahdollisuuksia vähiten käytetyillä vuoroilla. Linjoilla 903, 906 ja 909 iltapäivän viimeisillä vuoroilla matkustajamäärät ovat pienet. Säästöjä näistä olisi saatavissa noin 30 – 38 000 euroa vuositasolla.

HSL on arvioinut, että koko liikenteen kehittämistoimenpiteiden kustannusvaikutus vuositasolla olisi alustavasti 245 000 euroa (arviota mahdollisesti tarkennetaan kokouksessa). Jos liikenne aloitetaan kesken vuotta 2019, niin kustannusvaikutus on pienempi vuoden 2019 osalta. Esimerkiksi jos liikenne aloitetaan maaliskuun 2019 alussa, niin kustannusvaikutus on reilu 200 000 euroa (arviota mahdollisesti tarkennetaan kokouksessa). HSL ja liikennöitsijä käyvät hintaneuvotteluita ja lopulliset kustannukset pyritään tarkentamaan kokoukseen mennessä.

HSL päättää linjastomuutoksista vuosittaisen liikennöintisuunnitelman käsittelyn yhteydessä tammikuussa 2019.

Liikennesuunnittelija Marko Suni ja HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Tero Mertanen selostavat linjaston kehittämistoimenpiteet kokouksessa.

Liite: suunnitelma linjastomuutoksista

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää HSL:lle, että HSL:n laatiman suunnitelman mukaiset Kirkkonummen linjaston kehittämistoimenpiteet toteutetaan kevään 2019 aikana HSL:n ja liikennöitsijän kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.