Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i revisionsnämnden för perioden 2017-2019 (fge)

KIRDno-2017-148

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Kuntalain 75 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole

- kunnanhallituksen jäsen

- pormestari ja apulaispormestari

- henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

- henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 

Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että tarkastuslautakunnan jäsenistöön pyritään varaamaan jokaiselle vaaleilla valitulle ryhmälle yksi paikka. Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet voivat olla joko varsinaisia valtuutettuja tai muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja.  

 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) määrää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta tarkastuslautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019

3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat