Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 - Socialombudsmannens redogörelse för år 2016

KIRDno-2017-192

Valmistelija

  • Liisa Ståhle, liisa.stahle@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 31.05.2017 § 69

 

Sosiaaliasiamiehen työ perustuu lakii sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Tämän sosiaalihuollon asiakaslain 24 §:ssä edellytetään, että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Hangolla, Inkoolla, Kirkkonummella ja Raaseporilla on yhteinen sosiaaliasiamies.

Sosiaalihuollon asiakaslaissa määritellään sosiaaliasiamiehen tehtävät. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Asiakkaiden yhteydenottojen määrä ja jakauma

Asiakkaiden yhteydenottoja Kirkkonummen osalta sosiaaliasiamiehelle tuli vuonna 2016 hieman edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2016 näitä tehtiin Kirkkonummella 139 ja vuonna 2015 153. Tehtäväalueittain nämä yhteydenotot jakautuivat seuraavasti: Toimeentulotuki 67 (vuonna 2015 71), aikuissosiaalityö 34 (vuonna 2015 39), huolto- ja elatusasiat 13 (vuonna 2015 9), lastensuojelu 6 (vuonna 2015 11), vanhustenhuolto 7 (vuonna 2015 13), vammaispalvelu 5 (vuonna 2015 7), kotipalvelu 1 (vuonna 2015 1), päihdehuolto 2 (vuonna 2015 0), omaishoito 2 (vuonna 2015 0), erityishuolto 1 (vuonna 2015 0) ja päivähoito 1 (vuonna 2015 2).

Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö raportin kuntakohtaisissa huomioissa

Sosiaaliasiamiehen raportin kuntakohtaisissa huomioissa todetaan, että toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityöasioista moni yhteydenotto liittyi asumiseen ja asumiskustannuksiin. Pienistä ja edullisista asunnoista on pulaa, joten monella on toimeentulotuen normivuokraa korkeampi vuokra.

Raportissa todetaan, että vielä vuonna 2016 sosiaaliasiamiehen tietoon tuli tapauksia, joissa kaksiossa asuva asiakas ei ollut tietoinen siitä, että mikäli hän toimittaisi sosiaalipalveluihin todistuksen siitä, että hän on hakenut edullisempaa asuntoa, hänen todellinen vuokransa voitaisiin ottaa laskelmissa huomioon perusturvalautakunnan vuonna 2013 hyväksymistä tiukemmista vuokrakriteereistä huolimatta.

Maksusitoumusten käytön ohjeistus raportin kuntakohtaisissa huomioissa

Raportissa kerrotaan todetaan, että eräiden kokemusten perusteella olisi hyvä huolehtia siitä, että maksusitoumuksia käytettäessä löytyisivät sekä asiakkaalle että myyjälle tarpeeksi selkeät käyttöohjeet.

Lasten omaishoidon arvioinnin kokonaisvaltaisuus raportin kuntakohtaisissa huomioissa

Raportin mukaan omaishoitoasiassa on kiinnitetty huomiota siihen, että lapsen omaishoidon ollessa kysymyksessä perheen tilannetta on arvioitava kokonaisvaltaisemmin kuin aikuisen omaishoidossa.

Vanhusten ja vammaisten asunnot raportin kuntakohtaisissa huomioissa

Raportissa todetaan, että vanhusten ja vammaisten asioissa ongelmaksi muodostuu usein esteettömien vuokra-asuntojen puute.

 

Valmistelijat: Hallintopäällikkö Kati Kupiainen, sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, p. 040 756 1411, sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Koskela, p. 040 504 5224 ja vt. ikäihmisten hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilö Gun-Lis Wollsten, p. 050 577 4785

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Oheismateriaali:

- Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 Hangon, Inkoon, Kirkkonummen ja Raaseporin kunnanhallituksille

- Socialombudsmannens redogörelse för år 2016 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

Ehdotus

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää

1

merkitä tiedoksi liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2016

2

kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä

3

lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa.

 

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta päätti

1

merkitä tiedoksi liitteenä olevan sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2016

2

kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä

3

lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa.

 

 

 

Pöytäkirjan liite:

Liite 3/31.5.2017, Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 Hangon, Inkoon, Kirkkonummen ja Raaseporin kunnanhallituksille

Liite 3/31.5.2017, Socialombudsmannens redogörelse för år 2016 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

Ehdotus

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2016

 

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely 

Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä käsittelyn ajan.

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat