Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Sipulintien P-tontin vuokraaminen ja osto-optio, Hovako Oy perustettavan yhtiön lukuun - Arrendering av och köpoption för P-tomt på Sipulivägen, Hovako Oy för det bolags räkning som grundas

KIRDno-2017-186

Valmistelija

  • Otso Kärkkäinen, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kartanonrannan korttelin 2150 tontti 2 on 13.8.2010 lainvoiman saaneessa Kartanonranta Sundet III -asemakaavassa palvelurakennusten korttelialuetta (kaavamerkintä P). Tontin rakennusoikeus on 1575 k-m2 ja pinta-ala noin 7614 m2.

Hovako Oy on tehnyt tontista vuokraustarjouksen tontin pääoma-arvolla 519.750 euroa (330 euroa per k-m2) siten, että vuosivuokra määräytyy 6 % mukaan pääoma-arvosta. Vuosivuokraksi muodostuu tällöin 31.185 euroa.

Tonttipalvelut on tilannut tontista puolueettoman kiinteistöarvion auktorisoidulta kiinteistöarvioijalta toukokuussa 2017. Hovako Oy:n tarjoama hinta vastaa kiinteistöarviota arviointitarkkuuden rajoissa.

Hovako Oy on hoivatalokohteiden kiinteistökehitykseen, suunnitteluun ja rakentamiseen erikoistunut yritys. Yhtiön liikevaihto 12/2016 päättyneellä tilikaudella on ollut noin 4,26 miljoonaa euroa.

Tonttipalvelut on neuvotellut Hovako Oy:n kanssa tontin vuokrauksesta ja osto-optiosta. Tontti vuokrattaisiin Hovako Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun pitkäaikaisella määräaikaisella maanvuokrasopimuksella. Tontti luovutettisiin käytettäväksi ikäihmisten palveluasumista ja senioriasumista varten siten kuin käyttötarkoituksesta on asemakaavassa määrätty siten, että vähintään 75% tontin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on varattava palveluasumiselle.

Vuokrasopimukseen sisältyisi osto-optio kiinteistökaupan esisopimuksen muodossa siten, että vuokralainen saa option ostaa tontin kahden vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta em. pääoma-arvon mukaisella hinnalla. Tontin ostajana voisi toimia joko Hovako Oy perustettavan yhtiön lukuun tai Hovako Oy:n erikseen nimeämä rahasto, jolloin Hovako Oy:n ja rahaston täytyisi voida keskinäisellä sopimuksella osoittaa, että Hovako Oy toimii rakennushankkeen tosiasiallisena rakennuttajana.

Alustavasti tontin rakentamisaikataulu on suunniteltu niin, että tontin rakentaminen voitaisiin aloittaa vuoden 2017 aikana.

 

Valmistelija: vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

 

Esityslistan liite:

  • maanvuokrasopimus
  • maanvuokrasopimuksen liitekartta

Oheismateriaali:

  • kiinteistöarvio 30.5.2017 (ei julkaistava)

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1

hyväksyä liitteen mukaisen Kirkkonummen kunnan ja Hovako Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen, jolla kunta vuokraa Kartanonranta Sundet III -asemakaavan palvelurakennusten korttelin 2150 tontin 2 vuosivuokralla 31.185 euroa.

2

että maanvuokrasopimus on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa vuokrausta koskevan päätöksen saatua lainvoiman tai muuten päätös raukeaa.

3

myydä Hovako Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai Hovako Oy:n erikseen nimeämälle rahastolle päätöskohdassa 1 mainitun tontin 519.750 euron kauppahintaan tavanomaisin kauppaehdoin siten, että tontin luovutuskirja on allekirjoitettava viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta tai muuten päätös raukeaa.

4

oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittaessa maanvuokrasopimukseen vähäisiä tarkistuksia sekä sopimaan tontin luovutuskirjan tarkemmista ehdoista ja laatimaan allekirjoitettavan luovutuskirjan.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksiin

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kirkkonummen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx kunnan yy.

Postiosoite:

Käyntiosoite:

Sähköpostiosoite:

Faksinumero:

Puhelinnumero:

Kirjaamon aukioloaika:

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua

se, millaista oikaisua vaaditaan

millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kirkkonummen kunnan kirjaamosta.

Postiosoite:

PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite:

Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

Sähköpostiosoite:

kirjaamo@kirkkonummi.fi

Faksinumero:

Puhelinnumero:

09-29671

Kunnan kirjaamon aukioloaika:

Käsitellyt asiat