Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Sarvvikinportin asemakaava, hanke 34500, asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti

KIRDno-2017-47

Valmistelija

  • Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sarvvikinportin asemakaava (hanke 34500), asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

 

764/10.02.03/2013

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 35

                                           

Kaavan vireilletulo ja alustava aikataulu

Sarvvikinportin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 16.6.2016 (§ 50) ja asemakaava tuli vireille 1.7.2016.

 

Tarkempi selvitys kaavaprosessin eri vaiheista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa 1.2.Kaavaprosessin vaiheet.

 

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.9. - 21.10.2016. Siitä saatiin 23 lausuntoa ja 3 mielipidettä, joista yhden allekirjoittajina oli yhteensä 11 henkilöä.

 

Suunnittelualue, voimassa olevat kaavat ja vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavoitettava alue sekä alue, jolla Sarvvikin asemakaavaa muutetaan, sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella Finnträsk-järven itäosan pohjoisrannalla sekä siitä itään noin kilometrin verran. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Sarfvikin golfkenttä.

 

Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 75 hehtaaria. Tästä on maa-alueen osuus noin 52 hehtaaria ja vesialueen noin 23 hehtaaria.

 

Alueelle sijoittuu yksi asuinkäytössä oleva kiinteistö Finnträsk-järven pohjoisrannalla ja toinen aivan Länsiväylän varressa alueen länsiosassa. Kyseisiä kiinteistöjä ja Finnträskin rannassa sijaitsevalle uimapaikalle johtavaa tieyhteyttä lukuun ottamatta alueen länsiosa on rakentamaton. Sarvvikin asemakaava-alueella kunnallistekniikka ja kadunrakentaminen valmistuivat vuonna 2015. Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta toteutettuja katualueita.

 

Asemakaavoituksen tilanne

Suunnittelualueen länsiosassa ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Itäosassa voimassaoleva Sarvvikin asemakaava on hyväksytty vuonna 2005. Alueen länsipuolella on vireillä Inkilänportin asemakaava. Kaavaehdotus on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 22.10.2015 (§ 66).

 

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Länsiväylän eteläpuoliselle alueelle on osoitettu retkeily- ja ulkoilualue (VR), yksityisten palveluiden, hallinnon, teollisuuden ja muun yritystoiminnan alue (PT) sekä pientalovaltaisia alueita (AP). Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja vesialuetta (W). Lisäksi suunnittelualueen pohjoispuolelle on osoitettu eritasoliittymä (Sarvvikinportti) ja Länsiväylä on rakennettu moottoritieksi.

 

Suunnittelun aikana laadittujen selvitysten perusteella on suunnittelualueen läntisimmän osan osoittaminen yleiskaavan 2020 virkistyskäyttöön ilman melulta suojaamista osoittautunut erittäin haastavaksi Länsiväylän liikennemelun vuoksi.

 

Uudenmaan maakuntakaavat

Lainvoimaisessa maakuntakaavassa on alueelle osoitettu taajamatoimintojen alue sekä virkistysalue. Lisäksi sitä ympäröivät idässä ja pohjoisessa taajamatoiminnoille osoitetut alueet. Alueen kautta on osoitettu myös Länsiväylän suuntaisesti jätevesitunneli ja sen länsipuolelta kulkee viheryhteystarve. Uudenmaan 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavoissa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä.

 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Vireillä olevan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä loppuvuonna 2016. Maakuntakaavaehdotukseen ei sisältynyt Finnträsk-järven pohjoispuoliselle alueelle virkistysaluemerkintää, kuten ei kaavaluonnoksessakaan. Kaavaehdotukseen oli lisätty Finnträsk-järven itäosan pohjoisrannalle taajamatoimintojen aluetta, joka yhdistyy lainvoimaisen maakuntakaavan taajamatoimintojen alueeseen idässä ja pohjoisessa. Neljäs vaihemaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa vuonna 2017.

 

Muut aluetta koskevat suunnitelmat

 

Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040

Suunnittelualue sijoittuu kehityskuvassa Kirkkonummen pääkasvuvyöhykkeelle (rantaradan ja Länsiväylän vyöhyke), joka tukeutuu rantarataan ja tulevaisuudessa myös Länsimetroon.

 

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU)

MASU -työssä suunnittelualue on osoitettu sekä seudun ensisijaisesti kehitettäväksi vyöhykkeeksi 2016-2050, että kuntien muut kehittämisalueet 2016-2050 -vyöhykkeeksi. Lisäksi MASU:ssa on esitetty Länsimetron jatkaminen Kirkkonummen puolelle ja sen vaikutusaluetta, joka sijoittuu suunnittelualueelle.

 

Asemakaavoituksen tavoitteita

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda Finnträsk-järven itäosan rantamaisemaan ja -maastoon viihtyisä asuinalue virkistysalueineen ja uimarantoineen sekä tutkia asumisen sijoittamista Länsiväylän ja Sundsbergintien eritasoliittymän lähialueelle. Tällöin voitaisiin liikennemelun leviämiseen vaikuttaa rakenteellisin toimenpitein ja tehostaa liittymäalueen maankäyttöä maankäytön kehityskuvan ja MASU:n osoittamien periaatteiden mukaisesti. Jotta tavoitteet saadaan toteutettua, joudutaan poikkeamaan yleiskaavassa ko. alueelle osoitetusta maankäytöstä (VR ja AP -aluevaraukset).

 

Sarvvikin asemakaavan osittaisen muutoksen taustalla on maanomistajan tarve muuttaa Sarvvikin asemakaavan läntisimmän osan korttelit pientaloasumisesta kerrostaloasumiselle. Lisäksi selvitysten perusteella on tarvetta varata lisää rakennusoikeutta oppimiskeskukselle, joka toteutetaan laajentamalla voimassa olevan asemakaavan Y-korttelia (yleisten rakennusten kortteli).

 

Asemakaavalla on tarkoitus luoda myös toteuttamismahdollisuudet alueen länsiosan läpi kulkevalle, Länsiväylän suuntaiselle, seudullisesti merkittävälle kevytliikenneväylälle.

 

Palveluiden osalta alue tukeutuu tällä hetkellä Masalaan ja kuntakeskukseen. Sarvvikinportin eritasoliittymän bussipysäkeillä, joiden joukkoliikennepalveluihin alue tukeutuu, on Kirkkonummen paras joukkoliikenteen palvelutaso. Asemakaavoituksen yhtenä tavoitteena on palvelutason vieläkin tehokkaampi hyödyntäminen alueen maankäyttöä tehostamalla.

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen yhteydessä kunnan esittämiä tavoitteita ja lähtökohtia sopimusalueen (Sarvvikinportti ja Riistametsä yhdessä) asemakaavoitukselle. Näitä ovat mm. Finnträskin uimapaikan kehittäminen kuntalaisia palvelevaksi virkistyskohteeksi ja suunnittelualueen läpi kuntakeskuksen suuntaan johtavan kevytliikenneyhteyden toteuttaminen. Myös Finnträskin riistasillan kohdalla sijaitsevan viherkäytävän jatkuminen mahdollisimman eheänä tulee turvata.

 

Asemakaavaluonnoksesta saatu palaute ja asemakaavaehdotukseen tehdyt keskeiset muutokset

Saaduissa lausunnoissa ja mielipiteissä korostuneita asioita olivat maankäytön vaikutus Finnträskin vedenlaatuun ja tärkeisiin ekologisiin yhteyksiin sekä huoli rakentamisen volyymin vaikutuksesta Finnträskin maisemakuvaan. Myös asemakaavaratkaisun poikkeamiseen voimassa olevasta yleiskaavasta kiinnitettiin huomiota sekä korostettiin vaikutusten arvioinnin osalta erityisesti vesihuollon suunnittelun ja hulevesien hallintasuunnitelmien keskeistä asemaa alueen suunnittelussa.

 

Asemakaavaluonnoksesta saadun palautteen ja muiden suunnittelun aikana esiin nousseiden asioiden perusteella kaavaehdotusta on tarkistettu mm. seuraavasti:

 

- kaavan länsiosan suojaviheralue osoitettiin EV/eko alueena maakunnallisen ekologisen väylän huomioimiseksi.

- virkistysalueiden määrittelyä on tarkennettu, osoittamalla mm. keskeisin Finnträsk-järven rantaan rajautuva virkistysalue puistoksi.

- asemakaava-alueen länsiosaan osoitettuja kerrostalokortteleita on yhdistetty ja niiden rajauksia tarkennettu.

- kaavan länsiosaan, uimaranta-alueen pohjoispuolelle on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jonne voi sijoittua mm. uimarantaa palvelevaa toimintaa

Finnträsk-järven rannan kevyen liikenteen yhteyksiä ja puistopolkujen linjauksia on tarkennettu.

- hulevesien hallintasuunnitelman perusteella täsmennettiin hulevesijärjestelmän ja viivytysaltaiden merkinnät yleisillä alueilla ja hulevesien käsittelyä koskevat määräykset.

- liityntäpysäköintialue otettiin mukaan kaavaan ja sitä laajennettiin autopaikkojen määrän lisäämiseksi.

- rakennusten julkisivujen ja piha-alueiden meluntorjuntaan on kiinnitetty lisää huomiota tarkistetun meluselvityksen perusteella.

- kaavamääräyksiä on tarkennettu muutenkin erityisesti saadun palautteen perusteella.

 

Asemakaavaehdotuksen laadinnassa pääpaino on ollut kunnallisteknisten ja asemakaavan toteuttamiseen tähtäävien suunnitelmien laadinnassa.

 

Asemakaavan sisältö

Asemakaavassa osoitetaan kokonaisrakennusoikeutta yhteensä lähes 70 000 k-m2, joista 15 000 k-m2 varataan oppimiskeskukselle ja 1500 k-m2 kaupallisille palveluille Sarvvikinportin eritasoliittymän viereen. Asumiselle osoitettavaa kerrosalaa sisältyy asemakaavaan siis reilu 50 000 k-m2, ja siitä noin 20 000 k-m2 sijoittuu alueen suureksi osaksi rakentamattomaan länsiosaan. Ranta-alueet varataan yleiseen virkistyskäyttöön.

 

Finnträsk-järven lähialue suunnitellaan kerrostaloalueena, jonka lisäksi asemakaavassa varataan tilaa kaupallisille palveluille, kuten polttoaineen jakelupisteelle, jonka yhteyteen voi sijoittua myös koko Sarvvikin aluetta palveleva päivittäistavarakauppa.

 

Alueelle osoitettu uusi asumisen alue poikkeaa asemakaavan länsiosassa voimassa olevasta yleiskaavasta, mutta toteuttaa Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmassa 2050 ja Kirkkonummen maankäytön kehityskuvassa 2040 hyväksyttyjä tavoitteita.

 

Asemakaava-alueen länsiosassa rakentamisen korkeus on keskimäärin neljästä viiteen kerrosta ja Finnträsk-järven tuntumaan sijoittuisi yksi kahdeksankerroksinen rakennus. Asukasmääränä tämä tarkoittaa länsiosassa noin 500 asukasta. Sarvvikin asemakaavan muutosalueella osoitetaan siihen sisältyviin kortteleihin lisää rakennusoikeutta 5500 k-m2, kortteleiden kokonaisrakennusoikeuden ollessa noin 30 000 k-m2. Rakentamisen korkeus on keskimäärin viidestä kuuteen kerrosta ja risteysalueen tuntumaan sijoittuisi niin ikään yksi kahdeksankerroksinen rakennus.

 

Korttelialueiden pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköintinä tonteilla. Alueen korkeuseroihin sovittaminen edellyttää osin pysäköintialueiden osalta tukimuurien ja maisemoitavien maastoleikkauksien tekemistä, mikä on huomioitu korttelialuevarauksissa. Pysäköintimitoituksena käytetään AK-kortteleiden osalta normia, jossa autopaikkojen vähimmäismäärän tulee olla 1 autopaikka / 90 k-m2, kuitenkin vähintään 0,8 autopaikkaa asuntoa kohden. YO-korttelin osalta normina on 1 autopaikka / 150 k-m2. K-korttelin sekä myymälätilojen kohdalla normina käytetään 1 autopaikka 20 k-m2 kohden ja KLH-korttelin osalta 1 autopaikka 40 k-m2 kohden.

 

Kaava-alueen länsiosan Länsiväylän varteen rajautuva alue osoitetaan suojaviheralueeksi (EV), sillä Länsiväylän melun vuoksi suuri osa alueesta ei sovellu virkistykseen. Ranta-alue osoitetaan lähivirkistykseen (VL). Kaavaluonnos huomioi lepakoille tärkeät elinympäristöt Finnträsk-järven pohjoisrannalla ja sen rantavyöhykkeellä (kaavamerkintä luo).

 

Liittyminen Riistametsän asemakaavahankkeeseen

Riistametsän asemakaavaan liittyvän kunnallistekniikan suunnittelun aikana selvitettiin eri vaihtoehtoja kyseisen suunnittelualueen katualueiden linjaukselle sekä erityisesti vesi- ja viemäriverkoston toteuttamistavalle. Selvitysten perusteella ilmeni, että ainoa tällä hetkellä mahdollinen vesi- ja viemäriverkoston liittymissuunta on Riistametsän alueelta itään, Sarvvikin asemakaava-alueen länsireunaan. Tästä seuraa tarve linjata verkosto Sarvvikinportin asemakaava-alueen kautta, jolloin uuden verkoston rakentaminen on syytä suunnitella ja toteuttaa siten, että se voi samalla palvella myös Sarvvikinportin alueelle suunniteltua maankäyttöä. Tällöin ratkaisut toteutuvat kustannustehokkaimmin.

 

Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje

Sarvvikinportin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen avulla varmennetaan alueen tavoitellun ilmeen toteutuminen.

 

Muutettavan Sarvvikin asemakaavan osalta on rakentamista ohjaava lähiympäristö- ja rakentamistapaohje laadittu ja hyväksytty Sarvvikin asemakaavan yhteydessä ja rakentamista ohjaavat määräykset sisällytetään asemakaavamääräyksiin.

 

Selvitykset

Asemakaavoitusta varten on teetetty kaksi kertaa täydennetty luontoselvitys Länsiväylän ja Finnträsk-järven väliseltä alueelta. Siinä on kuvattu alueen kasvillisuustyypit osa-alueittain luonnonsuojelulain ja vesilain kriteerien mukaan sekä havainnoitu myös muut arvokkaat elinympäristöt. Myös liito-oravan esiintymispaikat selvitettiin. Selvitykseen sisältyi myös laskenta alueella tavattavasta pesimälinnustosta sekä lepakkoselvitys. Suunnittelussa tukeudutaan myös Sarvvikin asemakaavan laadinnan aikaisiin selvityksiin.

 

Lisäksi kaavan valmistelun aikana on laadittu samalta alueelta arkeologinen inventointi.

 

Sopimukset

Kirkkonummen kunnanhallitus on hyväksynyt 17.4.2013 maanomistajien ja kunnan välillä tehdyn kaavoituksen käynnistämissopimuksen. Käynnistämissopimus on päivitetty ensimmäistä kertaa vuonna 2014 muuttuneen kaavarajauksen vuoksi ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa 13.10.2014. Muutettavan Sarvvikin asemakaavan osalta ei katsottu tarpeelliseksi tehdä kaavoituksen käynnistämissopimusta, sillä rakennusoikeus ei sen osalta muutu merkittävästi.

 

Muuta

Asemakaavoituksesta on pidetty MRL 26 §:n mukaiset aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut vuosina 2013 ja 2014 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Ne katsottiin tarpeelliseksi kaavan merkittävyyden vuoksi ja samassa yhteydessä saatiin myös viranomaistahojen näkemykset mahdollisuudesta poiketa asemakaavalla joiltain osin yleiskaavassa ja maakuntakaavassa osoitetusta maankäytöstä.

 

Länsiväylän tiennimi (ruotsiksi Västerleden) on vahvistettu kunnan osoitejärjestelmään kunnanarkkitehdin päätöksellä 8 / 28.10.2014

 

Kaavoituskonsulttina toimiva arkkitehti Mikko Rusanen Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:stä on kutsuttu kokoukseen.

 

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh. 040 538 9587,

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Asiakirjat:

 

- Sarvvikinportin asemakaavan selostus liitteineen (sis. mm. kaavakartan pienennöksen, piir.nro 3292 ja havainnekuvan, piir. nro 3293

- kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

- Sarvvikinportin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

                     

1.

se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet Sarvvikinportin asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen.

 

2.

se asettaa Sarvvikinportin asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3292 asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi

 

3.

se pyytää kaavehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- kuntatekniikkapalvelut

- alueidenhoitopalvelut

- vesihuoltolaitos

- sivistystoimi

- kulttuuritoimi

- liikuntatoimi

- elinkeinotoimi

- perusturva

- vammaisneuvosto

- vanhusneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Uudenmaan liitto

- Museovirasto

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Espoon kaupunki

- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö

- Helsingin seudun liikenne (HSL) –kuntayhtymä

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

 

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat

- Caruna Espoo Oy

- Fortum Power and Heat Oy

- Elisa Networks Oyj

- TeliaSonera Finland Oyj

- Dna Oy

- lähialueen asukasyhdistykset

- Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Kirkkonummen yrittäjät ry.

- lähialueen yritykset

- Finnträskin alueen tiekunnat

- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys

- Uudenmaan riistanhoitopiiri

 

4.

se edellyttää, että ennen Sarvvikinportin asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

 

 

 

Käsittely                             

Arkkitehti Mikko Rusanen Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:stä esitteli hankkeen lautakunnalle.Keskustelun aikana jäsen Maija Lounamaa ehdotti, että Sarvvikin liittymän länsipuoleisen alueen molempien asuinkorttelien rakentamisen määrää vähennetään yleiskaavaa vastaavaksi. Varajäsen Jukka Heikkinen, jäsen Harriet Hagelberg ja jäsen Ove Strandberg kannattivat ehdotusta.

 Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja jäsen Maija Lounamaan ehdotuksen välillä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin, ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Maija Lounamaan ehdotusta äänestävät EI. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Kettunen, Salmela, Jäppinen, Rehn, Seppänen, Uimonen), 4 EI-ääntä (Hagelberg,  Lounamaa, Strandberg, Heikkinen) ja 1 tyhjä (Männikkö). Äänestystulokseen viitaten, puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen voittaneen.

Päätös                               

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

Tiedoksi                             

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje          

muutoksenhakukielto, koska asia koskee valmistelua

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsittelyn jälkeen on Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksynyt Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan 24.5.2017. Tämän johdosta on kaavaselostukseen muutettu maakuntakaavoja koskevaa kappaletta (2.3.2) maakuntavaltuuston päätöksen mukaiseksi.

Liitteet:

- Sarvvikinportin asemakaavan selostus liitteineen (sis. mm. kaavakartan pienennöksen, piir.nro 3292 ja havainnekuvan, piir. nro 3293)

- kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

- Sarvvikinportin lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että :

1.

se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet Sarvvikinportin asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen.

 

2.

se asettaa Sarvvikinportin asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3292 asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi

 

3.

se pyytää kaavehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- kuntatekniikkapalvelut

- alueidenhoitopalvelut

- vesihuoltolaitos

- sivistystoimi

- kulttuuritoimi

- liikuntatoimi

- elinkeinotoimi

- perusturva

- vammaisneuvosto

- vanhusneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Uudenmaan liitto

- Museovirasto

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Espoon kaupunki

- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö

- Helsingin seudun liikenne (HSL) –kuntayhtymä

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

 

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat

- Caruna Espoo Oy

- Fortum Power and Heat Oy

- Elisa Networks Oyj

- TeliaSonera Finland Oyj

- Dna Oy

- lähialueen asukasyhdistykset

- Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Kirkkonummen yrittäjät ry.

- lähialueen yritykset

- Finnträskin alueen tiekunnat

- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys

- Uudenmaan riistanhoitopiiri

 

4.

se edellyttää, että ennen Sarvvikinportin asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat