Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Riistametsän asemakaava, hanke 34600, asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti

KIRDno-2017-48

Valmistelija

  • Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Riistametsän asemakaava (hanke 34600), asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

 

783/10.02.03/2015

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 36

                                           

Kaavan vireilletulo ja alustava aikataulu

Riistametsän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin Länsiväylän työpaikka-alueen asemakaavan nimisenä yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 17.9.2015 (§ 60) ja asemakaava kuulutettiin vireille 23.10.2015.

 

Tarkempi selvitys kaavaprosessin eri vaiheista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa 1.2.Kaavaprosessin vaiheet.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan Riistametsän asemakaava oli tarkoitus laatia suoraan asemakaavaehdotukseksi, sillä sen maankäyttö on pääosin yleiskaavan mukaista. Suunnittelun aikana vahvistui kuitenkin käsitys, jonka mukaan Riistametsän asemakaava kytkeytyy erityisesti kunnallisteknisten verkostojen toteuttamisedellytysten vuoksi niin keskeisesti Sarvvikinportin asemakaavaan, että ne on syytä valmistella samanaikaisesti. Tämän vuoksi myös Riistametsän asemakaavasta laadittiin asemakaavaluonnos, joka oli nähtävillä 19.9. - 21.10.2016. Siitä saatiin 20 lausuntoa ja 2 mielipidettä.

 

Suunnittelualue sekä voimassa ja vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Länsiväylän (kantatie 51) pohjoispuolella Sundsbergintien ja Kehä III:n rajaamalla alueella. Länsiväylän eteläpuolelle Finnträsk-järveen rajautuen sijoittuu Sarvvikinportin asemakaava-alue, jonka suunnittelua jatketaan Riistametsän asemakaavan rinnalla. Idässä Länsiväylän eteläpuolella sijaitsee Sarvvikin asemakaava-alue, jonne toteutetaan asumista yhteensä n. 2000 asukkaalle. Suunnittelualueen länsipuolella on vireillä Inkilänportin asemakaava, jossa on tavoitteena osoittaa kyseiselle alueelle kaupallisten palvelujen keskittymä. Edellä mainittu hanke on tällä hetkellä keskeytetty.

 

Asemakaavoitettavan alueen rajauksen mukainen pinta-ala on yhteensä noin 60 hehtaaria.

 

Suunnittelualueella ei ole asutusta eikä muutakaan rakentamista vanhaa ampumarata-aluetta lukuun ottamatta. Alue on yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta Länsiväylän ja Sundsbergintien liikennealueita.

 

Asemakaavoituksen tilanne

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

 

Alueesta lounaaseen, Länsiväylän eteläpuolella on vireillä Inkilänportin asemakaava. Kaavaehdotus on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 22.10.2015 (§ 66). Länsiväylän eteläpuolella on vireillä Sarvvikinportin asemakaava.

 

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Länsiväylän pohjoispuoliselle alueelle on osoitettu yksityisten palveluiden, hallinnon, teollisuuden ja muun yritystoiminnan alue (PT) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU). Myös Länsiväylän yleisen tien alue sisältyy suunnittelualueeseen ja sen itäpuolelle on osoitettu eritasoliittymä (Sarvvikinportti). Länsiväylä on rakennettu moottoritieksi.

 

Uudenmaan maakuntakaavat

Lainvoimaisissa Uudenmaan maakuntakaavassa ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on alue osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueen länsiosassa on myös seudullisesti tärkeä viheryhteystarve. Uudenmaan 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä.

 

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava

Vireillä olevan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä loppuvuonna 2016. Maakuntakaavaehdotuksessa suunnittelualueelle ei oltu osoitettu merkintöjä, eli voimassa olevan maakuntakaavan taajamatoimintojen aluetta koskeva merkintä jää tällöin alueella voimaan.

 

Muut aluetta koskevat suunnitelmat

Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040

Suunnittelualue sijoittuu kehityskuvassa Kirkkonummen pääkasvuvyöhykkeelle (rantaradan ja Länsiväylän vyöhyke), joka tukeutuu rantarataan ja tulevaisuudessa myös Länsimetroon.

 

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU)

MASU -työssä suunnittelualue on osoitettu kuntien muut kehittämisalueet 2016-2050 -vyöhykkeeksi.

 

Asemakaavoituksen tavoitteita

Suunnittelun lähtökohtana on Kirkkonummen yleiskaavan 2020 osoittama maankäyttö (PT- ja MU- alueet), josta alueen olosuhteet tarkemmin huomioon ottamalla syntyy asemakaavallinen ratkaisu. Tavoitteena on tutkia erilaisten toimitilojen sekä pienteollisuustoimintojen sijoittumista alueelle. Länsiväylän melualue ulottuu suunnittelualueelle, mutta edellä mainitussa käytössä melusuojausten toteuttamista ei tarvittaisi.

 

Tavoitteena on lisäksi toteuttaa seudullisesti merkittävä rinnakkaistie

Länsiväylän pohjoispuolelle suunnittelualueen läpi kohti Inkilänporttiin

suunniteltavaa kaupallisten toimintojen keskittymää.

 

Sarvvikinportin eritasoliittymän bussipysäkeillä, joiden joukkoliikennepalveluihin alue tukeutuu, on Kirkkonummen paras joukkoliikenteen palvelutaso. Asemakaavoituksen yhtenä tavoitteena on palvelutason vieläkin tehokkaampi hyödyntäminen alueen maankäyttöä kehittämällä.

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen yhteydessä kunnan esittämiä tavoitteita ja lähtökohtia sopimusalueen (Sarvvikinportti ja Riistametsä yhdessä) asemakaavoitukselle.

 

Näitä ovat mm. Finnträskin riistasillan kohdalla sijaitsevan viherkäytävän jatkuminen tulee turvata mahdollisimman eheänä. Kaava-alueella sijaitsevalla ampumarata-alueella mahdollisesti tarvittava maaperän puhdistaminen on kunnan ja EKE-Rakennus Oy:n välisen aiemman sopimuksen mukaan em. rakennusliikkeen vastuulla.

 

Asemakaavaluonnoksesta saatu palaute ja asemakaavaehdotukseen tehdyt keskeiset muutokset

Saaduissa lausunnoissa ja mielipiteissä korostuneita asioita olivat mm. maankäytön vaikutus Finnträskin vedenlaatuun ja tärkeisiin ekologisiin yhteyksiin. Lisäksi korostettiin vaikutusten arvioinnin osalta erityisesti vesihuollon suunnittelun ja hulevesien hallintasuunnitelmien keskeistä asemaa alueen suunnittelussa.

 

Asemakaavaehdotuksen maankäyttö on hyvin pitkälle kaavaluonnoksen mukainen, maankäyttöön tehdyt muutokset ovat vähäisiä. Kaavamääräyksiä on kuitenkin tarkennettu erityisesti saadun palautteen perusteella. Asemakaavaehdotuksen laadinnassa pääpaino on ollut kunnallisteknisten suunnitelmien laadinnassa.

 

Asemakaavan sisältö

Alueelle osoitettu maankäyttö on pääosin voimassaolevan yleiskaavan mukaista.

 

Kokonaisrakennusoikeutta osoitetaan yhteensä lähes 35 000 k-m2, joka osoitetaan kokonaisuudessaan liike- ja toimistorakennuksille. Alueen suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän 50-200.

 

Kaava-alueelle toteutetaan Länsiväylälle suuntainen rinnakkaiskatu, Inkiläntie, joka liittyy suunnittelualueen itäosassa Sundsbergintiehen ja länsiosassa Inkilänporttiin Länsiväylän yli. Rakennettavat korttelialueet sijoittuvat suunnittelualueen itäosaan, länsiosan jäädessä toteutettavaa katuyhteyttä lukuun ottamatta rakentamattomaksi haastavista rakentamisolosuhteista johtuen.

 

Kaava-alueelta varataan riittävät viheryhteydet sitä ympäröiville maa- ja metsätalousalueille. Länsiväylän läheisyydessä sijaitsevat viheralueet altistuvat melulle, joten nämä alueet osoitetaan suojaviheralueiksi (EV). Suojaviheralueet toimivat kuitenkin osana ekologista viherverkostoa.

 

Korttelialueiden pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköintinä tonteilla. Alueen korkeuseroihin sovittaminen edellyttää osin pysäköintialueiden osalta tukimuurien ja maisemoitavien maastoleikkauksien tekemistä, mikä on huomioitu korttelialuevarauksissa.

 

Suunnittelualueen länsiosassa kulkevan, maakunnallisesti merkittävän ekologisen yhteyden säilyminen turvataan (EV/eko). Suunnitelmissa huomioidaan muutkin alueen luonto- ja maisema-arvot ja alueelta osoitetaan riittävät viheryhteydet alueen ulkopuolelle.

 

Suunnittelualueella sijaitsee vanhoja läjitysalueita. Korttelialueen ja Inkiläntien rakentaminen edellyttää vanhan läjitysalueen siirtämistä. Kaavassa on osoitettu uusi läjitysalueen (ml) sijainti alueen koillisosaan VL-alueelle. Osa viheralueista, jolla läjitys sallitaan, varataan hulevesien viivyttämiselle.

 

Hulevedet viivytetään mahdollisimman lähelle niiden muodostumispaikkoja. Asemakaavassa on osoitettu hulevesien johtamiseen ja viivyttämiseen varattuja alueita sekä tonteilla, että yleisillä alueilla. Hulevesien käsittelyn lähtökohtana on, että Finnträskin vedenlaatu ei heikkene rakennustöiden aikana eikä rakentamisen jälkeen

 

Liittyminen Sarvvikinportin asemakaavahankkeeseen

Kaavaan liittyvän kunnallistekniikan suunnittelun aikana selvitettiin eri vaihtoehtoja sekä katualueiden linjaukselle, että erityisesti vesi- ja viemäriverkoston toteuttamistavalle. Selvitysten perusteella ilmeni, että ainoa tällä hetkellä mahdollinen vesi- ja viemäriverkoston liittymissuunta on itään, Sarvvikin asemakaava-alueen länsireunaan. Tästä seuraa tarve linjata verkosto Länsiväylän eteläpuolisen Sarvvikinportin asemakaava-alueen kautta. Tällöin uuden verkoston rakentaminen on syytä suunnitella ja toteuttaa siten, että se voi samalla palvella myös Sarvvikinportin alueelle suunniteltua maankäyttöä ja ratkaisut toteutuvat kustannustehokkaimmin.

 

Selvitykset

Asemakaavoitusta varten on teetetty luontoselvitys, jota on täydennetty useaan kertaan. Selvitysraporteissa on kuvattu alueen kasvillisuustyypit osa-alueittain luonnonsuojelulain ja vesilain kriteerien mukaan, sekä havainnoitu myös muut arvokkaat elinympäristöt. Myös liito-oravan esiintyminen alueella on selvitetty.

 

Lisäksi kaavoitushankkeiden valmistelun aikana on laadittu arkeologinen inventointi.

 

Muuta

Kirkkonummen kunnanhallitus on hyväksynyt 17.4.2013 maanomistajien ja kunnan välillä tehdyn kaavoituksen käynnistämissopimuksen. Käynnistämissopimus on päivitetty kertaalleen muuttuneen kaavarajauksen vuoksi ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa 13.10.2014.

 

Alueen maanomistaja on esitellyt tavoitteitaan suunnittelualueen maankäytöksi konsernijaostolle sen kokouksessa 24.3.2014 (§ 15). Tässä yhteydessä on konsernijaosto pitänyt esitettyjä tavoitteita ja hanketta kannatettavina.

 

Asemakaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut (MRL 26 §) on pidetty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 4.6.2013 sekä 2.9.2014. Ne katsottiin tarpeelliseksi kaavan merkittävyyden vuoksi.

 

Länsiväylän tiennimi (ruotsiksi Västerleden) on vahvistettu kunnan osoitejärjestelmään kunnanarkkitehdin päätöksellä 8 / 28.10.2014.

 

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh. 040 538 9587,

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Asiakirjat:

- Riistametsän asemakaavan selostus liitteineen (sis. mm. kaavakartan pienennöksen, piir.nro 3294 ja havainnekuvan, piir. nro 3295

- kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

                     

1.

se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet Riistametsän asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen

 

2.

se asettaa Riistametsän asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3294 asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi

 

3.

se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta:

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- kuntatekniikka/investointipalvelut

- alueidenhoitopalvelut

- vesihuoltolaitos

- sivistystoimi

- kulttuuritoimi

- liikuntatoimi

- elinkeinotoimi

- perusturva

- vammaisneuvosto

- vanhusneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset:

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Uudenmaan liitto

- Museovirasto

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Espoon kaupunki

- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

 

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat:

- Caruna Espoo Oy

- Fortum Power and Heat Oy

- Elisa Networks Oyj

- TeliaSonera Finland Oyj

- Dna Oy

- lähialueen asukasyhdistykset

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Kirkkonummen yrittäjät ry.

- lähialueen yritykset

- Finnträskin alueen tiekunnat

- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys

- Uudenmaan riistanhoitopiiri

 

4.

se edellyttää, että ennen Riistametsän asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

 

Käsittely                                  

Arkkitehti Mikko Rusanen Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:stä esitteli  kaavahankkeen lautakunnalle.

Kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen jatkoi hankkeen esittelyä Rusasen poistuttua.

 

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen korjauksena KTY-korttelia koskevan kaavamääräyksen täsmentämistä seuraavasti:

YLEISMÄÄRÄYKSET


Korttelit 2254-2256


Pääkäyttötarkoituksen lisäksi tonteilla sallitaan toimintaan liittyvät
myymälätilat tai myyntitoiminnan harjoittaminen. Tontin rakennusoikeudesta
enintään 10% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten
kuitenkin niin, että myymälätilaa saa olla yhteensä kerrosneliömetreinä
enintään 430 k-m2. Alueelle ei saa sijoittaa elintarvike- tai muuta
päivittäistavaramyymälää.


Käydyn keskustelun aikana jäsen Maija Lounamaa ehdotti, että asia palautetaan odottamaan osayleiskaavaa.
Ehdotusta ei kannatettu ja se raukesi.


Jäsen Pekka Rehn ehdotti, että korttelien 2254-2256 yleismääräyksiin tarkennetaan, että tontin rakennusoikeudesta
enintään 11,7% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten.

                                               

                                                                

Päätös                               

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että

                     

1.

se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet Riistametsän asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen

 

2.

se asettaa Riistametsän asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3294 asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi

 

3.

se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta:

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- kuntatekniikka/investointipalvelut

- alueidenhoitopalvelut

- vesihuoltolaitos

- sivistystoimi

- kulttuuritoimi

- liikuntatoimi

- elinkeinotoimi

- perusturva

- vammaisneuvosto

- vanhusneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset:

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Uudenmaan liitto

- Museovirasto

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Espoon kaupunki

- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

 

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat:

- Caruna Espoo Oy

- Fortum Power and Heat Oy

- Elisa Networks Oyj

- TeliaSonera Finland Oyj

- Dna Oy

- lähialueen asukasyhdistykset

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Kirkkonummen yrittäjät ry.

- lähialueen yritykset

- Finnträskin alueen tiekunnat

- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys

- Uudenmaan riistanhoitopiiri

 

4.

se edellyttää, että ennen Riistametsän asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

5.

KTY-korttelia koskeva kaavamääräys täsmennetään seuraavasti:


YLEISMÄÄRÄYKSET

                                          
Korttelit 2254-2256


Pääkäyttötarkoituksen lisäksi tonteilla sallitaan toimintaan liittyvät
myymälätilat tai myyntitoiminnan harjoittaminen. Tontin rakennusoikeudesta
enintään 11,7% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten
kuitenkin niin, että myymälätilaa saa olla yhteensä kerrosneliömetreinä
enintään 430 k-m2. Alueelle ei saa sijoittaa elintarvike- tai muuta
päivittäistavaramyymälää.                           

 

Tiedoksi                                  

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje

muutoksenhakukielto, koska asia koskee valmistelua

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti kokouksessaan 11.5.2017 kaavaan tehtävästä kaavamääräystä koskevasta muutoksesta ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan päättämä muutos on tehty asemakaavamerkintöihin ja -määräyksiin ja sen johdosta asemakaavalle on annettu uusi piirustusnumero, joka on 3311. Havainnekuvan numero pysyy ennallaan.

Tämän lisäksi kaavaselostukseen on muutettu maakuntakaavoja koskevaa kappaletta (2.3.2) Uudenmaan maakuntavaltuuston 24.5.2017 tekemän neljättä vaihemaakuntakaavaa koskevan hyväksymispäätöksen mukaiseksi.

Liitteet:

- Riistametsän asemakaavan selostus liitteineen (sis. mm. kaavakartan pienennöksen, piir.nro 3311 ja havainnekuvan, piir. nro 3295)

- kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että:

1.

se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet Riistametsän asemakaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen

2.

se asettaa Riistametsän asemakaavaehdotuksen, piir. nro 3311 asiakirjoineen, MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoituksessa julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi

3.

se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 

Kirkkonummen kunta:

- rakennusvalvonta

- ympäristönsuojelu

- kuntatekniikka/investointipalvelut

- alueidenhoitopalvelut

- vesihuoltolaitos

- sivistystoimi

- kulttuuritoimi

- liikuntatoimi

- elinkeinotoimi

- perusturva

- vammaisneuvosto

- vanhusneuvosto

- nimistötoimikunta

 

Muut viranomaiset:

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- Uudenmaan liitto

- Museovirasto

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

- Espoon kaupunki

- Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö

- Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) –kuntayhtymä

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

 

Yhdistykset ja muut yhteisöt, järjestöt ja muut toimijat:

- Caruna Espoo Oy

- Fortum Power and Heat Oy

- Elisa Networks Oyj

- TeliaSonera Finland Oyj

- Dna Oy

- lähialueen asukasyhdistykset

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry

- Kyrkslätts Natur och Miljö rf

- Kirkkonummen yrittäjät ry.

- lähialueen yritykset

- Finnträskin alueen tiekunnat

- Finnträskin suojeluyhdistys r.y.

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys

- Uudenmaan riistanhoitopiiri

4.

se edellyttää, että ennen Riistametsän asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely

Arkkitehti Mikko Rusanen ja kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen olivat kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan kaavamääräyksestä; "varten kuitenkin niin, että myymälätilaa saa olla yhteensä kerrosneliömetreinä enintään 430 k-m2." Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: kaavamääräyksestä poistetaan maininta "...varten kuitenkin niin, että myymälätilaa saa olla yhteensä kerrosneliömetreinä enintään 430 k-m2".


Käsitellyt asiat