Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kuntatekniikan lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i kommunaltekniska nämnden för perioden 2017–2019 (fge)

KIRDno-2017-160

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 

Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 toimielinrakenteesta päättäessään, että kuntaan perustetaan kuntakehityslautakunta. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että kuntakehityslautakunnan nimi muutetaan kuntatekniikan lautakunnaksi, jossa on 11 jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Kunnanvaltuuston 13.3.2017 § 17 päätöksen mukaisesti kuntatekniikan lautakunnan enemmistön on oltava varsinaisia valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Kuntatekniikan lautakunnan yhden jäsenen ja tämän varajäsenen on oltava kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Muut jäsenet voivat olla muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla varsinaisia valtuutettuja.

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja: 

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1.1 valita kuntatekniikan lautakuntaan 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

1.2 valita kuntatekniikan lautakunnan jäsenten keskuudesta lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat