Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv)

KIRDno-2017-153

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.

Valtuusto voi lisäksi asettaa:

1) kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan.

Kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä. 

Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 toimielinrakennetta tarkentaessaan, että perustetaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa on viisi (5) jäsentä. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.  Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 86 §:n mukaan Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta on kunnahallituksen alainen johtokunta. 

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1.1 kunnanvaltuusto päättää valita Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

1.2 kunnanvaltuusto päättää valita Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten keskuudesta johtokunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat