Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (kv) - Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt (fge)

KIRDno-2017-50

Valmistelija

  • Ilmari Viljanen, ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (kh, kv)

 

154/08.00.01/2017

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 32

                                           

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman lähtökohta on ollut päivittää vuonna 2010 valmistunut Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelma sekä laatia päivitetty toimenpidelistaus Kirkkonummen kävely- ja pyöräilyverkoston kehittämiseksi. Työn tavoitteena on koota toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään kasvattamaan kävelyn ja pyöräilyn määriä sekä niiden kulkutapaosuutta Kirkkonummella.

 

Kävelyyn ja pyöräilyyn panostamisella on useita myönteisiä vaikutuksia, kuten terveyshyödyt, päästöjen väheneminen ja ilmanlaadun paraneminen sekä viihtyisämmän ja turvallisemman liikkumisympäristön toteutuminen. Lisäksi jo muutamien prosenttien muutokset kulkutapajakaumassa ovat merkitseviä ajoneuvoliikenteen välityskyvyn kannalta. Työssä tehty HEAT- laskelma (Healt Economic Assessment Tool) antaa tavoitteiden mukaisen kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisen keskimääräiseksi yhteiskuntataloudelliseksi vuosihyödyksi noin 6,8 miljoonaa euroa.

 

Työssä on tarkasteltu myös Kirkkonummen asukkaiden tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä liikenneturvallisuuteen. Kyselyyn vastanneista monet kertoivat, että kävelisivät ja pyöräilisivät enemmän, mikäli käytössä olisi turvalliset yhteydet. Kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvinä puutteina vastauksissa korostuivat taajama-alueilla erityisesti suojateiden turvattomuus sekä jalankulku- ja pyöräteiden puute. Vastaajat toivoisivat panostusta etenkin jalankulku- ja pyöräteiden sekä pyöräpysäköinnin määriin ja laatuun koko kunnassa.

 

Kirkkonummella kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseen on huomattavaa potentiaalia erityisesti lyhyillä 1-5 kilometrin matkoilla. Lisäksi Kirkkonummella liityntäpyöräily on tehokas tapa lisätä kestäviä matkaketjuja ja matkaketjujen palvelutasoa. Toimenpideohjelmalla pyritään parantamaan verkoston laatua ja määrää erityisesti 1-5 kilometrin matkoilla

 

Laadittu toimenpideohjelma koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta, jossa investoinnit on ryhmitelty niiden suuruuden sekä suunnittelu- ja toteutusvalmiuden perusteella. Ohjelma jalkautetaan kunnassa siten että sen tulokset otetaan huomioon mm. kaavoituksessa ja kunnallistekniikan toteuttamisessa.

 

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu hanketta esittelemään Laura Poskiparta Sito Oy:stä.

 

 

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

 

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Liite Yt 2 / 11.5.2017

 

 

 

 

 

Ehdotus                                           

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

Yhdyskuntatekninen lautakunta merkitsee kehittämisohjelman tiedoksi sekä toimittaa sen edelleen kunnanhallitukselle.

Käsittely                             

Laura Poskiparta Sito Oy:stä esitteli ohjelman lautakunnalle.  Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen ja kunnanarkkitehti Tero                                                                 Luomajärvi jatkoivat ohjelman esittelyä Poskiparran poistuttua.

Keskustelun aikana jäsen Ove Strandbergin ehdotti evästykseksi  jatkovalmisteluun, että Sjökullan koulu tulee lisätä raporttiin. Lisäksi Sjökullantien ja Eerikinkartanontien osalta tulee selvittää kevyenliikenteen väylien tarkastelu ja lisätä myös ne raporttiin. Evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Keskustelun jälkeen lautakunta päätti palauttaa asian uudeelleen valmisteluun yksimielisesti.

                                           

Päätös                               

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun seuraavalla evästyksellä yksimielisesti:

Sjökullan koulu tulee lisätä raporttiin. Lisäksi Sjökullantien ja Eerikinkartanontien osalta tulee selvittää kevyenliikenteen väylien tarkastelu ja lisätä myös ne raporttiin.

 

Tiedoksi                             

kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut 

Muutoksenhakuohje          

muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

 

_____

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

                                           

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toimenpiteisiin on lisätty Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 11.5.2017 evästyksen mukaisesti Eerikinkartanontien kevyenliikenteenväylä Heparintielle saakka sekä Sjökullantien kevyenliikenteenväylä Evitskogintien ja Heparintien välille.

 

Lisäksi toimenpiteisiin on lisätty kaava-alueiden rakentamisen myötä toteutuvat merkittävät paikallisreitit Kantvikin keskusta-Strömsby sekä Veikkolanportin myötä toteutuva yhteys Veikkolantie-Napparintie.

 

 

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

 

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Liite Yt 1 / 31.5.2017

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja:

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma hyväksytään.

Käsittely                                  

Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen esitteli hankeen lautakunnalle.                                           

Keskustelun aikana jäsen Maija Lounamaa ehdotti evästykseksi  jatkokäsittelyyn, että Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma tulisi huomioida talousarvion investointiohjelman valmistelussa ja seurata sen toteutumista vuosittain. Puheenjohtaja Kati Kettunen kannatti ehdotusta.

 

Päätös                                   

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan  seuraavalla evästyksellä yksimielisesti:

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma tulisi huomioida talousarvion investointiohjelman valmistelussa ja seurata sen toteutumista vuosittain.

 

Tiedoksi                                 

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje              

muutoksenhakukielto

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

 Liite:

- Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Liite Yt 1 / 31.5.2017

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättä, että:

1. se  ottaa huomioon yhdyskuntatekniikan lautakunnan evästyksen: Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma tulisi huomioida talousarvion investointiohjelman valmistelussa ja seurata sen toteutumista vuosittain.

2. se esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma hyväksytään. Konsultti esittelee suunnitelman kunnanvaltuuston kokouksessa 19.6.2017.

3. tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa. 

 

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely

Matti Kaurila teki seuraavan muutosehdotuksen: Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Muutosehdotukset; - poistetaan väylätyypeistä 7 metriä leveät jalankulku ja pyöräilytiet, jolloin jalankulku- ja pyöräteiden maksimi leveys on 4 metriä - Muutos karttalehti 6, toimenpidekokonaisuus 2 ja 3 Turuntien (maantien 110) jalankulku ja pyörätie välillä Veikkola - Kolmiranta, jaetaan kahteen osuuteen siten, että väli Tuulensuunraitti - Haapapurontie on hankenumero 2.20 ja väli Haapurontie - Kolmiranta on nykyinen hankenumero 3.17.

Pirkko Lehtinen teki seuraavan muutosehdotuksen: Sjökullan kevyenliikenten parantaminen rakentamalla kevyenliikenteen väylä koululle asti siten, että koululaisten taksikuljetuksia voidaan vähentää. toimenpiteeseen tulee ryhtyä nopeasti ja ottaa rahoitus ensi vuoden budjettin.

Hans Hedberg teki seuraavan muutosehdotuksen: suunnittelussa oleva seudullinen kävelytie, Navala- Lapinkylä, tie 1131 nostetaan suunnittelukorista 2 koriin 1. 

Timo Haapaniemi teki seuraavan palautusehdotuksen: Esitän asian palauttamista siten, että ns. 4. korin liikenneturvallisuushankkeet tuodaan yhtäaikaa tarkasteltavaksi, jolloin vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä voidaan osoittaa määrärahoja kiireellisimmille hankkeille. 4. korissa todetaan mm. käynnissä on Kirkkonummen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman laadinta, jossa huomioidaan toimenpiteinä erityisesti koululaisten reiteillä, suojateiden turvallisuuden parantaminen, ajoneuvoliikenteen hidastamistoimenpiteet, esteettömyyden parantaminen sekä liikenteen valvonnan ja valistuksen toimenpiteet. Samalla selvitetään Matti Kaurilan ehdotuksen mukaiset muutokset ohjelmaan sekä Pirkko Lehtisen ehdotuksen mukaisen hankkeen kiirehtiminen jo vuoden 2018 talousarvioon.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on ehdotettu palautusta. Palautusehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että keskustelun aikana esitetyt näkemykset huomioidaan.


Käsitellyt asiat