Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Käräjäoikeuden lautamiesten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av nämndemän i tingsrätten för perioden 2017-2019 (fge)

KIRDno-2017-236

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Käräjäoikeuslain (581/1993) mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei  saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (2016/675) 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies. Lautamiesten lukumäärää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä  muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä mainitussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä on oleellisesti muuttunut. Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi muuttaa lautamiesten lukumäärää ilman edellä mainittua esitystä. 

Oikeusministeriön päätöksellä 28.4.2017 (14/31/2016) Kirkkonummen kunnan lautamiesten lukumäärä on 13.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää valita kolmetoista (13) lautamiestä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat