Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2017-2019 (kv) - Val av ledamöter och ersättare i personalsektionen för perioden 2017–2019 (fge)

KIRDno-2017-150

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa

- kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tai niiden sijasta valiokuntia

- johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten

- jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan 

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 47 §:ssä määrätään, että kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto. Kunnanvaltuusto päätti 20.6.2016 kunnan toimielinrakenteesta päättäessään, että henkilöstöjaostossa on viisi (5) jäsentä. Kunnanvaltuusto päätti 13.3.2017 § 17, että henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet voivat olla varsinaisia valtuutettuja, varavaltuutettuja tai muita valtuustoryhmien nimeämiä henkilöitä. Henkilöstöjaoston puheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen tai kunnanhallituksen varajäsen. Henkilöstöjaoston varapuheenjohtajan on oltava varsinainen valtuutettu tai varavaltuutettu. Kuntalain 31.3 §:n nojalla toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Vaalikelpoisuudesta toimielimiin säädetään kuntalain 74 §:ssä. Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä kuntalain 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 esittää kunnanvaltuustolle, että 

1.1 kunnanvaltuusto valitsee henkilöstöjaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2019

1.2 kunnanvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta henkilöstöjaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat