Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Yhdyskuntatekniikan johtajan virka, haastatteluun kutsuminen

KIRDno-2018-1027

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen päätöksellä 13.2.2017 § 162 yhdyskuntatekniikan johtajaksi 31.12.2018 saakka on nimetty Anna-Kaisa Kauppinen. 

Laki kunnallisesta viranhaltijasta § 3 (11.4.2003/304) määrää virkasuhteeseen ottamisesta ja virkasuhteen kestoajasta. Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi, mikäli jokin em. lain 3 §:ssä mainituista määräaikaisuuden edellytyksistä täyttyy.

Organisaatiossa vireillä olevat hallinnolliset muutokset, jotka voivat merkitä henkilöstötarpeen uudelleenarviointia, ovat yksi em. laissa tarkoitettu peruste virkasuhteen määräaikaisuudelle.

Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistusvalmistelun sekä kunnassa vireillä olevan hallinnonuudistuksen vuoksi on perusteltua, että yhdyskuntatekniikan johtajan virkaa ei tässä vaiheessa julisteta avoimesti haettavaksi ja vakinaisesti täytettäväksi. Ehdotuksena on, että yhdyskuntatekniikan johtajan virkaa nimetään hoitamaan suostumuksensa mukaisesti Anna-Kaisa Kauppinen 31.12.2019 loppuun saakka. Hallintosäännön mukaisesti yhdyskuntatekniikan johtaja toimii kuntatekniikan toimialan toimialajohtajana.

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää 

1

että yhdyskuntatekniikan johtajaksi ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019 nimetään suostumuksensa mukaisesti Anna-Kaisa Kauppinen ja

2

että virkasuhteen hoitamiseen liittyvät palvelussuhteen ehdot pysyvät nykyisellään.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan johtajan virka on ollut määräaikaisesti täytettynä edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen jälkeen 1.8.2016 lähtien toimialarakenteeseen suunniteltujen muutosten sekä mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamien organisaatiovaikutusten vuoksi. Koska em. uudistukset ovat siirtyneet eteenpäin, ei määräaikaisjärjestelyjen jatkaminen ole enää perustelua ja vakanssin pysyvä täyttäminen on tarpeen. Virkaa on määräaikaisesti hoitanut kunnangeodeetti Anna-Kaisa Kauppinen ja vakanssin väliaikaisesta hoitamisesta on tässä vaiheessa sovittu 31.12.2019 saakka.

Yhdyskuntatekniikan johtajan vakanssitiedot ovat seuraavat: 

- Yhdyskuntatekniikan johtaja, vakanssinro 3000992285

- Palkkahinnoittelukohta: työnantajan edustaja

- Tehtäväkohtainen palkka: 6702,56 e/kk, hinnoittelemattomat, ryhmä 1, taso 25

- Pätevyysvaatimukset: virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä johtamiskokemus, teknisen toimialan tuntemus sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus (kh 2.4.2013)

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää 

1

julistaa yhdyskuntatekniikan viran julkisesti haettavaksi 14 vuorokauden hakuajalla 

2

että kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä johtamiskokemus, teknisen toimialan tuntemus sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus

3

että tehtäväkohtainen palkka on 6702,56 euroa kuukaudessa ja

4

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan johtajan virka julistettiin haettavaksi siten, että palvelussuhde alkaa 1.1.2020. Hakuaika päättyi 7.3.2019 klo 12:00.  

Yhdyskuntatekniikan johtaja toimii myös kuntatekniikan toimialajohtajana ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus. Eduksi katsotaan teknisen toimialan hyvä tuntemus sekä hyvä kunnallishallinnon ja kuntatalouden osaaminen. Kunta on kaksikielinen, joten ruotsin kielen osaamista arvostetaan. 

Tehtäväkohtainen palkka on 6 702,56 euroa kuukaudessa. Yhdyskuntatekniikan johtaja on työnantajan edustaja. 

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki viisi (5) henkilöä. Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdot.  

Hakijat:  

- Diplomi-insinööri Timo Minkkinen 

- Diplomi-insinööri Henrik Ylitalo 

- Diplomi-insinööri Anna-Kaisa Kauppinen 

- Diplomi-insinööri Petri Koivula 

- Diplomi-insinööri Ilari Valtonen 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää 

1

kutsua haastatteluun kaikki virkaa hakeneet

2

että haastattelijoina toimivat kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto ja 

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.  

 

Kunnanhallitus 11.3.2019 käsittely:  

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi saapui kokoukseen ennen tämän asiakohdan käsittelyn aloittamista. Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Ari Harinen luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Haapaniemelle.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.