Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Vuoden 2019 talousarvion kunnan toimielinten käyttösuunnitelmat

KIRDno-2019-45

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perustelut

Hallintosäännön 97 §:n mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat ja organisaatiorakenteeseen sopeutuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaisilleen viranhaltijoille.

Lautakunnat, jaostot ja johtokunta hyväksyvät omat käyttösuunnitelmansa ja kunnanhallitus hyväksyy yleishallinnon käyttösuunnitelman. Yleishallinnon käyttösuunnitelma on käsitelty kunnanhallituksessa omana pykälänään 4.2.2019 § 35.

Esityslistan oheismateriaalina on seuraavien toimielinten käyttösuunnitelmat:

Kuntatekniikan lautakunta rakennus- ja ympäristölautakunta, palvelutuotannon jaosto, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto, vapaa-aikajaosto, kuntatekniikan lautakunta, perusturvalautakunta sekä Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä käyttösuunnitelmat tiedokseen. 

 

Kunnanhallitus 11.3.2019 käsittely:  

Reetta Hyvärinen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

  • Reetta Hyvärinen

Oheismateriaali suomeksi

Oheismateriaali ruotsiksi


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.