Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Tinanpuiston korttelin 2052 tonttien ja korttelin 2054 tonttien 1 ja 2 luovutukset sekä Vernerinpuiston korttelin 2026 tontin 1 ja tontin 3 määräosan hankinta

KIRDno-2017-1226

Valmistelija

 • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tonttipalvelut järjesti 10.8.-13.10.2017 Tinanpuiston asemakaava-alueella tontinluovutuskilpailun (avoin ostotarjouskilpailu) kolmesta eri tonttikokonaisuudesta. Tonttikokonaisuudesta C (eli korttelin 2052 kaupan ja pysäköintilaitoksen tontit sekä korttelin 2054 asuinkerrostalotontit 1 ja 2) ei jätetty kilpailussa yhtään tarjousta. Tonttikokonaisuus C päätettiin kilpailuttaa tällaisena kokonaisuutena, koska kaupan tontin maanpäälliset pysäköintipaikat ja korttelin 2054 asuinkerrostalotonttien 1 ja 2 kaikki autopaikat on ajateltu kaavassa sijoitettavaksi pysäköintilaitokseen, jolloin pysäköinnin järjestäminen täytyy ratkaista näiden tonttien osalta samassa yhteydessä. Kaavassa pysäköintilaitokselle varatulle tontille on myös osoitettu korttelin 2054 tontilta 3 kahdeksan myymälätilojen autopaikkaa. Lisäksi korttelista 2045 on osoitettu neljä myymälätilojen autopaikkaa, mutta ne on voitu jo myönnetyssä rakennusluvassa osoittaa toisaalle.

Kunta on neuvotellut em. tonttikokonaisuudesta esisopimukset siten, että ensimmäisessä vaiheessa ostaja sitoutuu rakentamaan kaupan tontille noin 1 150 k-m2:n elintarvikemyymälän ja sen tarvitsemat aputilat. Pysäköinti toteutetaan kokonaan maantasopysäköintinä. Kauppahinta perustuu 18.9.2016 laadittuun kiinteistöarvioon ja neuvotteluun. Esisopimusten kohteena olevat tontit ovat:

 • korttelin 2052 tontti 1, liikerakennusten korttelialue (kaavamerkintä KL), varsinainen rakennusoikeus 2250 k-m2 sekä ns. aputilojen rakennusoikeus 500 k-m2,
 • korttelin 2052 tontti 2, autopaikkojen korttelialue (LPA), rakennusoikeus (pysäköintilaitos) 5250 k-m2,
 • korttelin 2054 tontti 1, asuinkerrostalojen korttelialue (AK), rakennusoikeus 1300 k-m2, ja
 • korttelin 2054 tontti 2, asuinkerrostalojen korttelialue (AK), rakennusoikeus 1600 k-m2, josta myymälätiloja tulee rakentaa 150 k-m2.

Tonttien luovutuksista laaditaan ostajien, Osuuskauppa Varuboden-Osla ja YIT Suomi Oy, kanssa esisopimukset, joissa ehdoista ja kauppaehdoista on sovittu seuraavasti:

 • Ostaja sitoutuu rakentamaan pysäköintitontille ko. tonttikokonaisuuden ulkopuolelle jäävän korttelin 2054 asuinkerrostalotontin 3 myymälätiloille tarvittavat kahdeksan autopaikkaa. Kerrostalotontti on kunnan omistuksessa.
 • Pysäköintitontti jaetaan määräosaiseen omistukseen kaupan tontin ja asuinkerrostalotonttien kesken. Yhteisomistuksesta allekirjoitetaan esisopimusten liitteenä hallinnanjakosopimus, jossa sovitaan mm. pysäköintitontin käytöstä, ylläpidosta ja kunnossapidosta. Siinä sovitaan myös, että kaupan tontille varattujen autopaikkojen haltija voi yksinoikeudella myöhemmässä vaiheessa, esim. mahdollisen kaupan laajennuksen yhteydessä, suunnitella ja toteuttaa pysäköintitalon rakennushankkeen ilman muiden sopijaosapuolten suostumusta. Samalla sovitaan edellä mainittujen kahdeksan autopaikan hallintaan oikeuttavien osakkeiden tulevasta hankintahinnasta, joka on 15 000 euroa (alv 0%) per autopaikka sidottuna elinkustannusindeksiin. Hallinnanjakosopimus kirjataan, jolloin se sitoo myös tulevia tontinomistajia.
 • Asemakaavasta tarvittaville poikkeamisille varaudutaan hakemaan poikkeamislupaa vuoden 2019 aikana. Valmistelut aloitetaan viipymättä esisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
 • Kauppahinta kaupan tontista, kahdesta asuinkerrostalotontista sekä pysäköintitontin 60/68-määräosasta on yhteensä 1 080 000 euroa. Em. tontinluovutusten jälkeen kunnan omistukseen jää 8/68-osuus.
 • Kaupan tontin luovutus tehdään 2 kk kuluessa myönnetystä lainvoimaisesta poikkeamisluvasta. Esisopimuksessa kaupan tontin ostajana on Osuuskauppa Varuboden-Osla.
 • Kaupan tontin ostaja sitoutuu rakentamaan kaupan pysäköintialueineen sekä kerrostalotonttien autopaikat yht. 48 kpl kolmen vuoden kuluessa luovutuksesta. Ehtoon on sidottu viivästyssakko. Kaupan torin puoleisen julkisivun toteutuksessa tavoitellaan korkeatasoista ratkaisua.
 • Ensimmäisen kerrostalotontin luovutus tehdään 31.12.2019 mennessä, mikäli poikkeamislupa on myönnetty ja lainvoimainen 31.10.2019 mennessä ja muutoin 2 kk kuluessa myönnetystä lainvoimaisesta poikkeamisluvasta. Toisen kerrostalotontin luovutus tehdään yhden vuoden kuluessa ensimmäisen kerrostalotontin luovutuksesta. Esisopimuksessa kerrostalotonttien ostajana on YIT Suomi Oy perustettavien yhtiöiden lukuun.
 • Kerrostalotonttien ostaja sitoutuu rakentamaan 80% asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta kolmen vuoden kuluessa kunkin kerrostalotontin luovutuksesta. Ehtoon on sidottu viivästyssakko. Ostaja sitoutuu toteuttamaan vaaditusta myymälätilasta vähintään 120 k-m2.
 • Tontille toteutettavien asuntojen huoneistoalasta yksiöiden yhteenlaskettu huoneistoala saa olla enintään 40% ja neljän asuinhuoneen ja sitä suurempien perheasuntojen yhteenlasketun huoneistoalan on oltava vähintään 10%. Asuinrakennuksen yksiöiden keskimääräisen huoneistoalan on oltava vähintään 27,5 h-m2.
 • Ostajat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tontteja rakentamattomana edelleen. Luovutusrajoituksen sopimussakko on 50% luovutetun tontin kauppahinnasta.
 • Jos jäljempänä yksilöidyille poikkeamisille ei ole myönnetty lupaa 31.12.2019 mennessä tai kunnan myöntämä poikkeamislupa on kumottu valitusviranomaisen päätöksellä, ei ostajalla ole ostovelvollisuutta kaupan kohteeseen, jolloin kaupan peruuntuessa raukeaa myös esisopimus ilman sopijaosapuolten vaateita toisiaan kohtaan. Muutoin esisopimusten voimassaoloaika määräytyy maakaaren mukaan.
 • Kauppaehdoissa on rakennuslupaa koskeva purkava ehto.
 • Lisäksi kunta hankkii Kiinteistö Oy Vernerintorilta (c/o YIT Suomi Oy) Vernerinpuiston asemakaava-alueella olevan korttelin 2026 liikerakennusten tontin 1 (kaavamerkintä KL), jonka rakennusoikeus on 100 k-m2 sekä 3/50-määräosan viereisestä autopaikkatontista nro 3 (kaavamerkintä LPA), johon on varattu kolme autopaikkaa.

Esisopimuksissa on yksilöity seuraavat poikkeamiset, jotka ovat luovutuksen toteutumisen edellytyksenä:

 • pysäköintitontille kaavan salliman yhden ajoneuvoliittymän lisäksi toinen liittymä Pyssysepänkaarelta (poikkeaminen liittymäkiellosta)
 • kaupan tontilla poikkeaminen kaupan tontin ja pysäköintitontin väliseen rajaan saakka rakentamisesta
 • kaupan tontilla Masalantien puoleisen rakennusalan rajan ylittäminen
 • kaupan tontilla myymälätilaa palvelevien aputilojen sallitun rakennusoikeuden 500 k-m2 ylittäminen noin 20-30 k-m2:llä

Kerrostalotonttien esisopimuksessa on yksilöity seuraavat poikkeamiset, jotka ovat luovutuksen toteutumisen edellytyksenä:

 • pysäköintitontille kaavan salliman yhden ajoneuvoliittymän lisäksi toinen liittymä Pyssysepänkaarelta (poikkeaminen liittymäkiellosta)
 • toiselle kerrostalotontille myymälätilavelvoite 120 k-m2 kaavan mukaisen 150 k-m2:n sijaan

Esisopimuksissa kunta antaa ostajille valtuudet hakea kustannuksellaan poikkeamislupia ja rakennuslupia.

 

Liitteet:

 • Esisopimus, Osuuskauppa Varuboden-Osla
 • Esisopimus, YIT Suomi Oy perustettavien yhtiöiden lukuun
 • Hallinnanjakosopimus (molempien esisopimusten liite 1)
 • Kaupan rakennuksen 1-vaiheen asemapiirros, 20.2.2019 (kaupan esisopimuksen liite 2)
 • Kaupan rakennuksen 1-vaiheen julkisivun havainnekuvat, 20.2.2019 (kaupan esisopimuksen liite 3)
 • Kauppakirja liitteineen, Kiinteistö Oy Vernerintori c/o YIT Suomi Oy

Oheismateriaali:

 • Kartta Tinanpuiston asemakaavan korttelin 2052 kaupan ja pysäköintilaitoksen tonteista sekä korttelin 2054 asuinkerrostalotonteista 1 ja 2
 • Kaupan rakennuksen 1-vaiheen pohjapiirustus, leikkaus- ja julkisivukuvat ja laajuuslaskelmat, 20.2.2019
 • Kartta Vernerinpuiston asemakaavan korttelin 2026 tonteista 1 ja 3
 • Kiinteistöarvio 18.9.2016

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

1

päättää hyväksyä liitteenä olevan Osuuskauppa Varuboden-Oslan, y-tunnus 2364515-1, kanssa tehtävän kiinteistökaupan esisopimuksen, jolla Kirkkonummen kunta sitoutuu kaupan edellytysten täyttyessä myymään Tinanpuiston asemakaavan korttelin 2052 tontin 1 (kiinteistötunnus 257-460-2-111) ja 20/68-määräosan korttelin 2052 tontista 2 (kiinteistötunnus 257-460-2-112) kauppahintaan 260 000 euroa. Esisopimus on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa myyntipäätöksen saatua lainvoiman.

2

päättää hyväksyä liitteenä olevan YIT Suomi Oy:n, y-tunnus 1565583-5, kanssa perustettavien yhtiöiden lukuun tehtävän kiinteistökaupan esisopimuksen, jolla Kirkkonummen kunta sitoutuu kaupan edellytysten täyttyessä myymään korttelin 2054 tontin 1 (kiinteistötunnus 257-460-2-113) ja 17/68-määräosan korttelin 2052 tontista 2 (kiinteistötunnus 257-460-2-112) kauppahintaan 361 400 euroa sekä korttelin 2054 tontin 2 (kiinteistötunnus 257-460-2-114) ja siten 23/68-määräosan korttelin 2052 tontista 2 (kiinteistötunnus 257-460-2-112) kauppahintaan 458 600 euroa. Esisopimus on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa myyntipäätöksen saatua lainvoiman.

3

päättää hyväksyä liitteenä olevan kiinteistökauppakirjan, jolla Kirkkonummen kunta hankkii Kiinteistö Oy Vernerintorilta, y-tunnus 2861514-6, Vernerinpuiston asemakaavan korttelin 2026 tontin 1 (kiinteistötunnus 257-460-3-118) ja 3/50-määräosan korttelin 2026 tontista 3 (kiinteistötunnus 257-460-3-117) kauppahintaan 20 000 euroa. Kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa ostopäätöksen saatua lainvoiman.

4

oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään esisopimuksiin kauppaehtoineen ja kauppakirjaan vähäisiä tarkistuksia ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan esisopimukset ja kauppakirjat. 

 

Kunnanhallitus 11.3.2019 käsittely: 

Kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen selosti asian kunnanhallitukselle. 

Ulf Kjerin ilmoitti jääväävänsä itsensä ja poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  

Reetta Hyvärinen teki seuraavan evästysehdotuksen: "Jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota suunnitelman vaikutukseen kaupunkikuvaan erityisesti pysäköintialueen ja Masalantien rajaamisen osalta niin, että aluetta rytmitetään esimerkiksi istutusalueilla". Saara Huhmarniemi, Hans Hedberg, Hanna Haikonen ja Katarina Helander kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti seuraavalla evästyksellä: "Jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota suunnitelman vaikutukseen kaupunkikuvaan erityisesti pysäköintialueen ja Masalantien rajaamisen osalta niin, että aluetta rytmitetään esimerkiksi istutusalueilla".

Esteellisyys

 • Ulf Kjerin

Tiedoksi

Osuuskauppa Varuboden-Osla, YIT Suomi Oy, vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.