Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2018

KIRDno-2018-170

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnoista

Lakisääteinen potilasasiamiestoiminta on alkanut Suomessa vuonna 1993. Sitä sääntelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista eli potilaslaki (785/1992). Lain mukaan jokaisen terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi olla myös yhteinen potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu:
- neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
- ohjata ja avustaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen laatimisessa
- tiedottaa potilaan oikeuksista
- toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Sosiaaliasiamiehen työ perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Tämän sosiaalihuollon asiakaslain 24 §:ssä edellytetään, että kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Hangolla, Inkoolla, Kirkkonummella ja Raaseporilla on yhteinen sosiaali- ja potilasasiamies, joka on tuottanut sosiaaliasiamiehen palvelujen lisäksi myös potilasasiamiehen palvelut Kirkkonummen kunnalle 1.1.2014 alkaen.

Sosiaalihuollon asiakaslaissa määritellään sosiaaliasiamiehen tehtävät. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Asiakkaiden sosiaaliasiamiehelle tekemien yhteydenottojen määrä ja yhteydenottojen syyt

Sosiaaliasiamiehelle tehtyjen yhteydenottojen määrä laski niin Kirkkonummella kuin muissakin selvityksen kohteena olevissa kunnissa aiemmasta. Yhteydenottojen yleisin syy em. kunnissa vuonna 2018 olivat lastensuojelua koskevat asiat.

Yhteydenottoja tuli sosiaaliasiamiehelle Kirkkonummella vuonna 2018 yhteensä 57. (Yhteydenottojen määrä oli ajalla 1.1.2017 - 14.3.2018 yhteensä 95 ja vuonna 2016 yhteydenottoja tuli 139.) Sosiaaliasiamiehelle tehtyjen yhteydenottojen määrä on laskenut niin Kirkkonummen ja selvityksessä tarkasteltavien kuntien osalta kuin valtakunnallisestikin. Yksi syy näiden yhteydenottojen vähenemiseen on perustoimeentulotuen siirtyminen kunnilta Kelalle 1.1.2017.

Potilasasiamies tilastoi Kirkkonummelta vuodelta 2018 kaikkiaan 58 yhteydenottoa potilasasiamieheen, joten myös näiden yhteydenottojen määrä oli hieman laskenut edellisvuotisista. Yhteydenottoja oli edellisessä raportissa esitetyltä ajanjaksolta 1.1.2017 - 14.3.2018 63. Vuonna 2016 asioita oli kaikkiaan 67, vuonna 2015 65 ja vuonna 2014 63. Vaikka potilasasiamiesasioiden määrä laskikin, potilasasioiden määrä ylitti vuonna 2018 ensimmäistä kertaa sosiaaliasiamiesasioiden määrän niin Kirkkonummella kuin kokonaisuudessaan selvityksen kohteena olevissa kunnissa.

Potilasasiamieheen tehtyjen yhteydenottojen yleisin syy selvityksen kohteena olevissa kunnissa oli asiakkaan tyytymättömyys henkilökunnan potilaaseen kohdistamaan kohteluun. Tämä oli yhteydenoton syynä 44 % tapauksista.

Kuntakohtaiset huomiot

Yleisin syy potilasasiamieheen tehtyyn yhteydenottoon Kirkkonummella oli potilaan kokema kohtelu. Kirkkonummi poikkesi selvityksen mukaan vertailukunnista siinä, että potilaat hakeutuivat ollessaan tyytymättömiä julkisessa terveydenhuollossa saamaansa hoitoon yksityisen lääkärin vastaanotolle, ja vaativat myöhemmin rahojaan takaisin julkiselta terveydenhuollolta. Selvityksessä todettiin yksityiseen terveydenhuoltoon hakeutumisen olevan jokaisen oma valinta.

Kirkkonummella sosiaaliasiamieheen otettiin yleisimmin yhteyttä lastensuojelua koskevassa asiassa. Lastensuojeluasioissa otettiin sosiaaliasiamieheen kuitenkin yhteyttä aiempaa harvemmin. Selvityksessä arvioitiin lastensuojelun saamien lisäresurssien helpottaneen tilannetta. Aikuissosiaalityön asioiden määrä oli vähentynyt huomattavasti, ja selvityksessä yhdeksi selittäväksi ja asiakkailta myönteistä palautetta saaneeksi tekijäksi mainittiin yhteistyön hyvä toimivuus sosiaalihuollon ja kunnan muiden toimijoiden välillä. Myönteistä palautetta selvityksessä sai myös vuonna 2018 tehty sosiaalihuollon aktiivinen yhteistyö sosiaalihuollon, Kirkkonummen vuokra-asuntojen ja Espoon diakoniasäätiön kanssa.

Sosiaali- ja potilasasiamies Johanna Söderlund saapuu kokoukseen sosiaaliasiamiehen selvityksen ja potilasasiamiehen raportin käsittelyn ajaksi. 

Oheismateriaali:

- Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys 2018 - Hanko, Raasepori, Inkoo, Kirkkonummi

- Social- och patientombudsmannens redogörelse 2018 - Hangö, Raseborg, Ingå, Kyrkslätt

Ehdotus

Esittelijä

Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja, jaana.koskela@kirkkonummi.fi

Perusturvajohtaja: 

Perusturvalautakunta päättää

1
merkitä tiedoksi liitteenä olevan Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2018

2
kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä

3
lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa.

 

Päätös

Perusturvalautakunta päätti

1
merkitä tiedoksi liitteenä olevan Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2018

2
kehottaa perusturvan toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä

3
lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi, arvioitavaksi ja mahdollisesti huomioon otettavaksi talousarviovalmistelussa.

 

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta kokousasioiden käsittelyjärjestyksen muutoksen siten, että Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018 käsiteltiin kokouksessa ennen Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelmaa vuodelle 2019.

Sosiaali- ja potilasasiamies Johanna Söderlund oli paikalla tämän kokousasian käsittelyn ajan. Hän poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.49. Perusturvalautakunnan jäsen Marjut Frantsi-Lankia saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.50.

Valmistelija

  • Kati Kupiainen, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö, kati.kupiainen@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen 2018.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.