Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tulospalkkio-ohjelman toteutuma tilanteessa 31.8.2018

KIRDno-2018-327

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta on 21.2.2018 § 11 päättänyt ottaa ehdotuksen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksen käyttöön vuodelle 2018. Järjestelmän mukaan tulospalkkiotavoitteita seurataan tilanteissa 30.4. ja 31.8.

Tulospalkkioedellytykset on toistaiseksi saavutettu seuraavasti:

1. Vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi:
- talousarvion nettotulos on määritelty olevan 2 164 719 €. Tuloksen saavuttaminen on mahdollista. Tulot ja kulut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti.

2. Vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa.
- Ei ole tapahtunut vakavaa häiriötä.

3. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut sellaista vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan:
- Ei ole tapahtunut vakavaa työtapaturmaa.

Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti on liitteenä. Tällä hetkellä on mahdollisuus saavuttaa 100 % tavoitteista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmän seurantaraportin tilanteessa 31.8.2018.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00


_____