Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunnan esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmaksi

KIRDno-2018-1175

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvioesityksen laadinnassa on otettu huomioon kunnanhallituksen 21.5.2018 hyväksymät reunaehdot, joka sisälsi mm. väestömäärien muutosvaikutuksen toimintaan, yleisen palkkaratkaisun mukaiset korotukset henkilöstömenoihin ja muiden menojen sallitut indeksimuutokset vuoden 2018 talousarvion toteumaennusteeseen nähden.

Talousarvioesityksessä on oman otsikon alla todettu reunaehdoista poikkeavat muutokset talouteen.

Liite
- talousarvio 2019 ja toimintasuunnitelma 2020-2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päätti pienten vesihuoltopäällikön  teknisten korjauksen jälkeen 

1
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti

2
liikelaitoksen valtuustotasolla sitoviksi eriksi vuoden 2019 talousarvioon liitteen tulos- ja rahoituslaskelman mukaisen korvauksen kunnan sijoittamasta pääomasta (5%), sisäisen lainan korosta (5%), tilikauden yli-/alijäämän ja lainakannan muutoksen

Käsittely:

Timo Hapaniemi poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo : 17:52.

Päätös

Vesihuoltopäällikkö Krista Viitasalo  tekee talousarvioliitteeseen tekniset korjaukset.

Liikelaitoksen johtokunta päättää ehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____