Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tulospalkkioraportti vuodelta 2018

KIRDno-2018-327

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on vuonna 2010 vesihuoltolaitoksen johtokunnan esityksestä päättänyt, että tulospalkkiojärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön vesihuoltolaitoksella vuoden 2010 alusta alkaen, kuitenkin siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittain ohjeita. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä liikelaitoksen johtokunta.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta on 21.2.2018 § 11 päättänyt hyväksyä tulospalkkio-ohjelman vuodelle 2018.

Kirkkonummen Vesi on seurannut  järjestelmän toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpi vuoden henkilöstön kesken sekä johtokunnalle osavuosikatsauksissa raportoiden. Vuoden 2018 toteuma on esitetty loppuraportissa, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Tulospalkkion saamisen edellytykset täyttyivät vuonna 2018. Vesihuoltolaitoksen budjetoitua nettotulos eli käyttökate oli 544 993 euroa budjetoitua suurempi. Vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten vesiepidemiaa. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä johtunutta vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2018 osalta 80 -prosenttisesti. Tulospalkkion jakoperusteet sekä jaettavat määrät ovat esillä liitteenä.

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Erityisiä onnistumisia saavutettiin laskuttamattoman talousveden määrän vähentämisessä sekä pumppaamoiden ennakoivassa kunnossapidossa ja sähköisen huolto-ohjelman käyttöönotossa. Tavoiteohjelma on edelleen koettu mielekkääksi keinoksi seurata ja kehittää vesihuoltolaitoksen toimintaa.

Liitteet:

Tulospalkkio-ohjelman loppuraportti 2018

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1
merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2018 tiedoksi

2
hyväksyä raportin mukaiset tulospalkkiot vesihuoltolaitoksen henkilökunnalle

3
lähettää raportin henkilöstöjaostolle tiedoksi.

Päätös

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöjaosto, Taitoa palkat