Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kirkkonummen Veden vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus

KIRDno-2018-115

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2017 § 82 vuoden 2018 talousarvion ja ta­lous­suun­ni­tel­man vuosille 2019-2020.

Kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Johtokunta hyväksyi Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 toimintasuunnitelman 19.12.2017 § 31. Johtokunta hyväksyi vuoden 2018 käyttösuunnitelman 24.1.2018 § 5.

Kuntalain 120 § :n mukaan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat: 1) kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle sekä 2) korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta.

Hyväksytyn talousarvion mukaan liikelaitokselle asetettuun talousarviovuoden 2018 sitovuustasoksi tuloslaskelman osalta liikelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä eli -12 972 € ja investointien osalta liikelaitoksen investoinnit liikelaitostasolla (- 3 241 300 €).

Hyväksyttyyn talousarvioon sisältyy sitovia toiminnallisia tavoitteita, toimintaa kuvaavia tunnuslukuja sekä sisäisen valvonnan suunnitelma, joiden toteutumaa on seurattu osavuosikatsauksissa.

Liitteenä olevan Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2018 toimintakertomuksesta ilmenee toimielimen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumat, toimintaympäristön muutoksia koskevat kuvaukset sekä tunnusluvut ja suoritteet.

Kuntalain 120 § mukaan kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilikaudelta erillistilinpäätös, joka annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Esityksen kunnallisen liikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittelystä tekee johtokunta toimintakertomuksessaan. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Lisäksi vesihuoltolaki antaa lisäohjeita vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lain 20 § mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto ja vesihuoltolaitoksen huolehtima hulevesiviemäröinti muista toiminnoista. Vesihuollolle ja huleveden viemäröinnille on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Toimintakertomuksessa on esitettävä ymmärrettävässä muodossa tilinpäätöstiedot sekä vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.

Vuoden 2018 talousarvion taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja alijäämäiseksi budjetoitu tilikausi toteutui reilusti ylijäämäisenä. Vuoden 2018 tilikauden ylijäämä oli 513 009,24 €, joka ehdotetaan liitettäväksi vesihuoltolaitoksen omaan pääomaan ylijäämä/alijäämätilille. Syntynyttä ylijäämää voidaan käyttää vesihuoltolaitoksen tulevien vuosien alijäämien kattamiseen, koska taloussuunnitelmavuosina 2020-2021 on tuloksen arvioitu jäävän alijäämäiseksi.

Mahdollisesti joitakin vuodelle 2018 kuuluvia toimintakuluja ja -tuloja ei toimintakertomuksen johtokunnan käsittelyvaiheessa ole vielä kirjattu ja ne saattavat hieman muuttaa selostusosassa ja liitteessä esitettyjä vuoden 2018 käyttösuunnitelman toteutumista koskevia tietoja.

Liitteet:

- Kirkkonummen Vesi -liikelaioksen johtokunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

- Sisäisen valvonnan toteutuma 2018

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

1.
hyväksyä liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

2.
allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

3.
esittää, että tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä 513 009,24 euroa liitetään vesihuoltolaitoksen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille

4.
valtuuttaa liikelaitoksen johtajan tekemään tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia liiteaineistoon

 

Päätös

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus