Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tolsan vesiosuuskunnan runkoverkoston ja liiketoiminnan siirtäminen osaksi Kirkkonummen Veden toimintaa

KIRDno-2017-1187

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kaupan perustelut ja aikataulu

Kirkkonummen kunta on tukenut vesiosuuskuntien verkostojen rakentamista keskitetyn vesihuollon mahdollistamiseksi haja-asutusalueille. Kunnanvaltuuston 19.12.2013 § 157 hyväksymien haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaan kunta sitoutuu vastaanottamaan vesiosuuskunnan verkoston ja liiketoiminnan korvauksetta, kun verkosto on valmistunut ja vesiosuuskunta on velaton ja noudattanut suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassaan näitä yleisperiaatteita. Kunta voi esittää vaatimuksia vastaanotettavan verkoston kunnosta.

Tolsan vesiosuuskunta on 8.9.2017 kuntaan toimittamallaan esityksellä ehdottanut runkoverkostonsa luovuttamista kunnalle. Tolsan vesiosuuskunta täyttää em. yleisperiaatteiden vaatimuksia. Vesiosuuskunta ja Kirkkonummen Vesi ovat yhteistyössä laatineet kauppakirjaehdotuksen verkoston ja liiketoiminnan siirrosta.

Tolsan vesiosuuskunnan jäseniksi on liittynyt 75 kiinteistöä, joista 65 on liittynyt vesihuoltopalveluihin. Osuuskunnalla on 3,3 km runkoverkostoa. Verkoston rakentaminen valmistui joulukuussa 2007. Osuuskunta on tenyt pieniä täydennyksiä verkostoon 2016.

Osuuskunta on käsitellyt luovutuksen ja kauppakirjaehdotuksen omassa jäsenkokouksessaan 9.10.2017 ja valtuuttanut hallituksensa allekirjoittamaan kauppakirjan.

Yhdistyminen esitetään tapahtuvaksi 1.1.2018. Siirtymisestä tulee sopia sitovasti ennen siirron voimaantuloa, ja jotta aikataulu on mahdollinen, kauppakirja kunnan ja vesiosuuskunnan kesken on allekirjoitettava 24.11.2017 mennessä.

Kaupan taloudelliset vaikutukset

Kirkkonummen Vesi on myöntänyt osuuskunnan veden ja jäteveden käyttömaksusta 20 % alennuksen, joka on tuloutettu osuuskunnalle. Alennuksen poistumisen johdosta saatavan tulolisäyksen sekä verkoston ylläpidon käyttökulujen lisäys arvioidaan olevan Kirkkonummen Vedelle nettona noin +3500 €/v.

Liiketoimintakaupassa Tolsan vesiosuuskunnalta ei siirry pankkilainaa Kirkkonummen Veden vastattavaksi.

Kauppahinta muodostuu kaupan kohteena olevasta luovutettavaan vesihuolto-omaisuuteen kohdistuvista veloista, jotka ostaja ottaa vastattavakseen. Velat muodostuvat vesiosuuskunnan nykyisten liittyjien siirto- ja palautuskelpoisten liittymismkasujen liittymismaksupääomasta, joka on 461.300,00 euroa.

Kunnalle siirtyvän aineettoman ja aineellisen verkosto-omaisuuden yhteisarvo on kauppahinta.

Muut osuuskunnan varat ja velat jäisivät osuuskunnalle, vastattavaksi tai jaettavaksi sekä purkamiskulujen kattamiseksi.

Siirtyvä verkosto-omaisuus lisää Kirkkonummen Veden poistoja vuonna 2018 noin 46.000 euroa. Käyttökatteen pieni lisäys ja poistojen kasvu heikentävät Kirkkonummen Veden 2018 liikeylijäämää yhteensä noin 42 000 €.  Poistojen lisäys vaikuttaa myös seuraavien vuosien liikeylijäämään/-alijäämään.

Kauppa ei vaikuta Kirkkonummen Veden rahoitustilanteeseen, mutta pienentää hieman liikelaitoksen omaa pääomaa.

Kaupan muut vaikutukset

Toiminnan siirto ei käytännössä vaikuta vesisosuuskunnan asiakkaiden sopimuksien sisältöön tai maksuihin. Kirkkonummen Vesi on jo ennestään laskuttanut Tolsan vesiosuuskunnan jäsenten käyttö- ja perusmaksut kunnan taksan mukaisesti. Osuuskunnan liittymisehdot sekä sopimusehdot noudattavat kunnan käytäntöjä. Osuuskunta on hankkinut maanomistajilta johtojen sijoitussopimukset, jotka siirtyvät kaupassa kunnalle, ja joista ei aiheudu kunnalle korvausvelvoitteita. Kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot ovat jo nykyisin kiinteistöjen omaisuutta. Kirkkonummen Vesi toimittaa vesiosuuskunnan asiakkaille Kirkkonummen Veden sopimusmalliin päivitetyt liittymissopimukset, niihin liitetyt liitoskohtailmoitukset ja johtojen sijoitussopimukset, sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot 1 kuukautta ennen omaisuuden siirtoa.

Tolsan vesiosuuskunta purkaa osuuskunnan kaupan voimaan tulon jälkeen.

Kunnanvaltuuston tulee myöhemmin erillisellä päätöksellä vahvistaa muutokset Kirkkonummen Veden toiminta-alueella. Vesihuollon toiminta-alueet on suunniteltu päivitettävän koko kunnan alueella 2018 tai 2019.

Kunnassa toimii tällä hetkellä seitsemän vesiosuuskuntaa, Tolsan vesiosuuskunta mukaan lukien. Jatkossa vesiosuuskuntien verkostojen vastaanotot tarkastellaan kunnan periaatteiden mukaisesti, mutta aina tapauskohtaisesti.


Liite: kauppakirja Tolsan vesiosuuskunnan verkoston ja liiketoiminnan siirtämiseksi Kirkkonummen Vedelle
Oheismateriaali:
- Kauppakirjan liite 1, karttakuva kaupan kohteena olevasta vesijohto- ja viemäriverkosta
- Kauppakirjan liite 2, vesihuoltolaitoksen ja kiinteistöjen vastuuraja, esimerkkipiirrustus
- Kauppakirjan liite 3, luettelo siirtyvistä liittymissopimuksista

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

1.1 hyväksyy liitteen kauppakirjan Tolsan vesiosuuskunnan verkoston ja liiketoiminnan siirtämiseksi Kirkkonummen Vedelle

1.2 oikeuttaa kunnanjohtajan hyväksymään kauppakirjaan vähäisiä tarkistuksia ennen sen allekirjoittamista sillä edellytyksellä, että tarkistukset eivät vaikuta kauppahintaan tai verkoston ja liiketoiminnan siirtoajankohtaan

1.3 merkitsee tiedoksi, että Tolsan vesiosuuskunnan toiminta-alue tulee myöhemmin yhdistää Kirkkonummen Veden vesihuollon toiminta-alueeseen

1.4 tarkistaa pykälän kokouksessaan

2. tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös

Johtokunta päätti  päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Timo Haapaniemi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:57.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____