Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Reklamaatio tonttivesijohdon korjaamistyöstä aiheutuneesta laskusta

KIRDno-2018-580

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Vesi havaitsi 23.1.2018 Kantvikissa vesijohtovuodon. Kaivutöiden edetessä vuotokohta paikallistettiin kahden kiinteistön yhteiseen tonttivesijohto-osuuteen. Vesilaitoksen oli ryhdyttävä välittömästi korjaustoimenpiteisiin, koska kiinteistöjen yhteinen tonttisulkuventtiili ei toiminut ja näin ollen noin 30 kiinteistön vedenjakelu oli vaarantua. Korjaustöiden yhteydessä paikalla olleelle Kiinteistön 1 omistajalle kerrottiin vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön välisistä vastuurajoista sekä se, että korjaustyö tullaan laskuttamaan kiinteistöltä. Tarkkaa summaa korjaustyön kustannuksista ei sillä hetkellä osattu arvioida. Kyseessä oli sellainen korjaustyö, jonka viivyttämisestä olisi mahdollisesti aiheutunut suurempia vahinkoja ja vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen kohdan 7.8. perusteella laitos voi ryhtyä vahinkojen rajoittamiseksi korjaustöihin riippumatta siitä, oliko työstä sovittu vai ei. Työstä aiheutuneet kustannukset jaettiin tasan molempien kiinteistöjen kesken, joiden omaisuutta korjattu tonttijohto on. Laskun suuruus on 3.163,92 € / kiinteistö.

Kiinteistö 2 on toimittanut 3.7.2018 Kirkkonummen Vedelle reklamaation korjaamistyöstä aiheutuneesta laskusta nro 77111316. Reklamaatiossa tuodaan esille muun muassa, että lasku on aiheeton ja vastuuraja on epäselvä mistä kiinteistön tonttijohto alkaa. Lisäksi kirjeessä on maininta, että saman alueen kolme muuta kiinteistöä eivät ole joutuneet vastaavassa tilanteessa maksamaan mitään.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettävän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Liittämiskohta määritellään laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Liittymissopimuksessa sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja, jossa kiinteistön liittämiskohta on määritelty. Toimitusehtojen kohdan 1.10 mukaisesti, liittämiskohta on runkovesijohdossa. Suomen Sokeri on vuosina 1964-65 rakentanut Kantvikin alueen vesihuoltoverkoston ja ylläpitänyt koko verkostoa mukaan lukien tonttijohdot. Verkoston luovuttamisen yhteydessä vuonna 1986 vesihuoltolaitos on solminut asiakkaiden kanssa uudet sopimukset, joissa noudatetaan vesihuoltolaitoksen sopimusehtoja ja yleisiä toimitusehtoja.

Kantvikin alueella on hyvin tavanomaista, että tuohon aikaan rakennetut vesijohdot ovat toteutettu yhteisillä tonttijohto-osuuksilla. Vesihuoltolaitoksella ei ole velvollisuutta säilyttää kiinteistöjen vesi- ja viemäripiirustuksia. Erityisesti vanhempien kiinteistöjen osalta ei piirustuksia ole välttämättä aikoinaan vaadittu tai ne ovat saatettu palauttaa asiakkaalle takaisin liittymissopimuksen yhteydessä. Vastuu kiinteistön piirustuksien säilyttämisestä on kiinteistön omistajalla.

Kirkkonummen Vesi on vuonna 2016 uusinut samalla alueella kahden kiinteistön välissä kulkevaa runkovesijohtoa. Korjattu runkovesijohto-osuus palvelee neljää kiinteistöä, joiden tonttijohdot liitettiin uuteen runkoputkeen. Näistä kiinteistöistä 3 kpl uusivat tonttivesijohtonsa omalla kustannuksellaan tilaamalla korjaustyön samalta urakoitsijalta, joka teki vesihuoltolaitokselle runkovesijohdon uusimistyön. Vesihuoltolaitos ei ole osallistunut näiden kiinteistöjen tonttivesijohtojen korjauskustannuksiin.

Kiinteistöiltä 1 ja 2 laskutetut kustannukset muodostuvat korjaustilanteessa tehdyistä töistä, käytetyistä työkoneista ja materiaaleista, jotka on eritelty laskun mukana olevassa liitteessä. Työn laskutuksessa ei ole huomioitu mm. työnjohdon osuutta eikä vesihuoltoasentajien normaalin työajan ulkopuolella tehdyn työn lisää.

Vesihuoltopäällikkö on myöntänyt laskulle maksuaikaa vuoden 2018 loppuun asti (Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunta 23.8.2017 § 9).

Oheismateriaali:
- kiinteistön omistajan reklamaatio 3.7.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1
hylätä 3.7.2018 päivätyn reklamaation aiheettomana koskien laskua nro 77111316 vesihuoltolaitoksen antaman selvityksen perusteella

Päätös

Johtokunta päätti keskustelun jälkeen esityksen mukaisesti,

 

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja