Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

KIRDno-2019-45

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2018 § 112 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-21 taloussuunnitelman ja § 113 hankintavaltuudet 2019.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Kunnanhallitus on vahvistanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 14.1.2019.

Toimielimet nimeävät käyttösuunnitelmissaan käyttötalous- ja investointiosan tilivelvolliset vastuuhenkilöt, jotka vastaavat käyttösuunnitemassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävyydestä ja mahdollisten toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Toimielin päättää tilivelvollisen vastuuhenkilön hankintavaltuudet. Toimielin päättää myös käyttösuunnitelman liitteessä toimialan viranhaltijoiden ja työsuhteisten tilausoikeuksista.

Kunnanvaltuuston 4.5.2015 hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimielinten tulee vuosittain laatia käyttösuunnitelmaan perustuva sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet sekä toimenpiteet sisältävä suunnitelma. Tämä sisäisen valvonnan suunnitelma esitetään käyttösuunnitelman liitteenä.

Käyttösuunnitelmassa määritellyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt päättävät hankinnoista vastuullaan olevien määrärahojen puitteissa. Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen osalta vesihuoltopäälliköllä on oikeus tehdä hankintoja kaikkien kustannuspaikojen ja investointien osalta 300 000 € (alv 0%) saakka ja muilla tilivelvollisilla vastuuhenkilöillä hankintavaltuus on määritetty käyttösuunnitelmassa. Liikelaitoksen johtokunta päättää yli 300 000 € (alv 0%) hankinnoista.

Käyttösuunnitelman liitteinä olevien asiakirjojen sisältöä voidaan esim. henkilövaihdoksista johtuen päivittää ilman erillistä päätöstä tai osamäärärahoista vastuussa oleva viranhaltija voi delegoida toimivaltaa tarvittaessa edelleen viranhaltijapäätöksin, kuten muuttaa tilausvaltuuksia.

Liitteet:
- Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019 liitteineen

Käyttösuunnitelman liitteenä on
- Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019
- Luettelo laskujen hyväksyjistä, asiatarkastajista / tiliöijistä sekä ostoja / tilauksia tekevistä henkilöistä

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

1.
hyväksyä vesiliikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisesti ja lähettää sen kunnanhallitukselle tiedoksi;

2.
että osamäärärahat sitovat tilivelvollista vastuuhenkilöä käyttösuunnitelmassa mainitulla tasolla

3.
nimetä tilivelvolliset vastuuhenkilöt esityslistan liitteen mukaisesti ja siirtää heille käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimivaltaa seuraavasti: Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen tai –yksikön tavoitteiden saavuttamisesta, hyväksyy tulosalueen tai -yksikön tositteet, päättää tulosalueen –tai yksikön hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä talousarvion täytäntöönpano- ohjeiden mukaisesti;

4.
nimetä asiatarkastajat / tiliöijät sekä ostoja / tilauksia suorittavat henkilöt;

5.
oikeuttaa vesihuoltopäällikön tekemään talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia esityslistan liitteenä olevaan luetteloon vastuuhenkilöistä, asiatarkastajista / tiliöijistä sekä tilausoikeuksista.

Päätös

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti.