Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan aiesopimus ja avustushakemus

KIRDno-2018-1240

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunta on kuntaan 20.8.2018 saapuneella kirjeellä hakenut kunnan avustusta runkojohtojen toteuttamiseksi.

Avustuksen saamisen edellytyksiä on alustavasti esitelty esityslistan oheismateriaalissa. Vesiosuuskunta täydentää avustushakemuksen liitteitä vesihuoltolaitoksen ja osuuskunnan välisessä kokouksessa esityslistan julkaisemisen jälkeen.

Liitteet:
- osuuskunnan avustushakemus liitteineen

Oheismateriaali:
- vesihuoltolaitoksen lausunto avustushakemukseen
- vesiosuuskuntien avustusperiaatteet (kv 19.12.2013 § 158)

Ehdotus

Esittelijä

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1. palauttaa asian takaisin valmisteluun, koska vesiosuuskunta ei toimittanut tarvittavia tietoja avustushakemuksen liitteeksi kokoukseen mennessä

2. että täydennetty avustushakemus ja aiesopimus tuodaan johtokuntaan ja siitä edelleen kunnahallitukselle päätettäväksi, kun tarvittavat tiedot on saatu

Päätös

Johtokunta päätti kokouksessa annetun päätöehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunta on kuntaan 20.8.2018 saapuneella kirjeellä hakenut kunnan avustusta runkojohtojen toteuttamiseksi. Johtokunta päätti 27.9.2018 palauttaa asian takaisin valmisteluun, koska vesiosuuskunta ei toimittanut tarvittavia tietoja avustushakemuksen liitteeksi kokoukseen mennessä.

Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunta on toimittanut päivitetyt rakennussuunnitelmansa, kannattavuuslaskelmansa ja avustushakemuksensa tammikuussa 2019. Vesiosuuskunnan ja Kirkkonummen Veden edustajat ovat neuvotelleet osuuskunnan toteutustavasta ja suunnitelmista. Osuuskunta esittää kunnalle aiesopimuksen solmimista vesihuoltoverkostonsa toteuttamisesta ja luovuttamisesta aikanaan kunnalle. Lisäksi osuuskunta hakee takausta lainalle, jolla rahoitetaan verkoston rakentamista sekä avustusta rakentamiskustannuksiin.

Suunnitelmien mukainen vesihuoltoverkoston kokonaispituus 7,9 km. Liittyviä kiinteistöjä on alkuvaiheessa 54 kpl. Liitettävissä olevien kiinteistöjen kokonaismäärä on vielä määrittämättä.

Aiesopimuksen edellytysten täyttyminen

Kunnanvaltuusto on 19.12.2013 § 157 hyväksynyt haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet. Jotta kunta voi aikanaan vastanottaa osuuskunnan vesihuoltoverkoston, on yleisperiaatteita noudatettava.

Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan osalta yleisperiaatteita on noudatettu muilta osin, paitsi seuraavien osalta:

 • alue on kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa osoitettu mahdollisena kunnan toteuttamana verkostolaajennusalueena, ei osuuskuntavetoisesti toteutettavana alueena
 • edellytys 70% liittymishalukkuudesta ei täyty.

Näistä edellytyksistä voidaan kuitenkin joustaa seuraavassa esitetyillä perusteluilla.

Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan verkoston alue kattaa suurelta osin Pilvijärvi-Mattby-Eestinkylä-Hiekkaharju -alueen. Alue on esitetty kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (päivitetty 2013) mahdollisena kunnan toteuttamana verkostolaajennusalueena, jonka toteutusajankohta olisi alueen kaavoituksesta riippuen 2023 jälkeen. Alue ei ole osoitettu osuuskuntamuotoisesti toteutettavaksi. Kunnalla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä suunnitelmissa asemakaavoittaa aluetta tai rakentaa alueelle vesihuoltoverkostoa, joten verkosto on mahdollista toteuttaa osuuskuntavetoisesti. Kaavoitukselta pyydetään periaatteiden mukaisesti lausunto hankkeesta. Lisäksi työryhmä on osoittanut yhteisesti järjestetyn vesihuollon tarpeena talousveden hankinnan ongelmat yksityiskaivoista.  

Periaatteissa on edellytetty, että vähintään 70% alueen kiinteistönomistajista on sitoutunut liittymään osuuskunnan verkostoon. Kunta tulee vahvistamaan vesihuollon toiminta-alueen sille osuuskunnan verkoston aluetta, jossa on tarve keskitetylle vesihuollolle. Toiminta-alueella on velvollisuus liittyä verkostoon. Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä voidaan asettaa tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Osuuskunnan mukaan suunnitelma-alueella on 54 kiinteistöä, joilta on ilmoitettu halukkuus liittyä verkostoon. Kokonaisuudessaan tämä on arviolta alle puolet verkostoalueen kiinteistöistä. Suunnitelma-alue tulee jakaa osa-alueisiin, joista käy ilmi mille alueelle esitetään vahvistettavaksi toiminta-alue, missä aikataulussa verkoston osat toteutetaan, ja onko alueita, joille rakennetaan verkosto, mutta ei vahvisteta toiminta-aluetta. Viimeksi mainittu tarkoitta alueita, joilla ei ole vesihuoltolain mukaista keskitetyn vesihuollon tarvetta, ja alueella vesihuoltoon liittyminen on vapaehtoista. Toiminta-alue voidaan ensimmäisessä vaiheessa vahvistaa niille alueille, joilla liittymishalukkuus on vähintään 70 %.

 

Yleisperiaatteiden muut ehdot täyttyvät seuraavasti:

 • Alue on liitettävissä vesihuoltoverkostoon, eikä osuuskuntaverkosto edellytä uuden vedenottamon tai jätevedenpuhdistamon rakentamista.
 • Alueella on vähintään 20 kiinteistöä
 • Alueen kiinteistönomistajat ovat perustaneet ja rekisteröineet vesiosuuskunnan.
 • Arvioidut liittymismaksut ovat 10 000 € / kiinteistö.
 • Osuuskunnan ja kunnan vesihuoltolaitoksen verkoston välisten siirtojohtojen suunnittelu sisältyy osuuskunnan rakentamissuunnitteluun ja kustannettavaksi.

Yleisperiaatteiden muista ehdoista seuraavia on noudatettava osuuskunnan suunnitelmissa ja asiakassopimuksissa poikkeuksetta:

 • Jotta osuuskunnalta ei tulla perimään liittymismaksua, osuuskunnan runkojohdoissa on varauduttava alueen kaikkien kiinteistöjen liittämiseen ja johtojen mahdolliseen jatkamistarpeeseen.
 • Osuuskuntien johtojen liittäminen kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon sekä laskutuksen tarkoituksenmukaisuus edellyttävät, että vesiosuuskunta velvoittaa toiminta-alueensa kiinteistöt liittymään sekä vesijohtoon että jätevesiviemäriin.

Ehdotus kunnan ja osuuskunnan väliseksi aiesopimukseksi on liitteenä.

Avustuksen myöntämisen edellytysten täyttyminen

Kunnanvaltuusto on 19.12.2013 § 158 hyväksynyt vesiosuuskuntien avustusperiaatteet.

Edellytykset avustuksen saamiseksi täyttyvät muilta, paitsi seuraavilta osin:

 • Osuuskunta hakee rahoitusavustusta vuodelle 2019. Avustusta on periaatteiden mukaan haettava edellisenä vuonna 31.8. mennessä ja ennen kuin johtojen rakentaminen aloitetaan.
 • Kiinteistöistä vain alle puolet on halukas liittymään verkostoon vaaditun 70 % sijaan.

Avustuksen määrittelyssä huomioon otettavat kustannukset
 
Avustushakemuksen liitteeksi on toimitettu konsultin laatima kustannusarvio, joka sisältää työt ja materiaalit vesi- ja viemärirunkojohtojen sekä kiinteistökohtaisten pumppaamoiden osalta. Kustannusarvioissa on huomioitu yleiskustannuksia 5 %, jotka ovat mm. hankkeen valvontakustannuksia. Laskelmissa ei ole varauduttu lisä- ja muutostöihin.  Avustusperiaatteiden mukaan avustuksen määrittelyssä huomioon otettavien kustannusten yhteissumma on 549.148 €. Osuuskunta on kannattavuuslaskelmassaan ilmoittanut seuraavat kustannusarviot (alv 0%):

Runkojohtojen rakentaminen  369.680 €
Kiinteistöpumppaamot  142.500 € (50 kpl)
Yleiskulut 10 % 36.968 €
Yhteensä  549.148 €

Avustuksen suuruus

 Avustusperiaatteiden mukaisesti avustuksen määrä on enintään 5 % hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista ja enintään 10 % jos jokin vedenhankinnan tai vesiensuojelun kannalta perusteltavista syistä täyttyy, ja määrä on vuosittaisten määrärahojen rajoissa. Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan osalta edellytykset 10 % avustusmäärään eivät täyty:

 • Alue ei sijaitse pohjavesialueella
 • Suunniteltu verkosto ei merkittävästi vähennä alueen vesistöjen kuormitusta. Alueen kiinteistöistä noin 20 sijaitsee Pilvijärven rannalla, joiden kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät voivat olla uhkana järven veden laadulla. Vain alle puolet näistä kiinteistöistä on osuuskunnan mukaan liittymässä verkostoon.
 • Osuuskunnantoimittamien tietojen mukaan alueen talousvesikaivoissa on puutteita, mutta toimitetun aineiston perusteella puutteet eivät vastaa avustusperiaatteiden edellytystä, jonka mukaan alueen talousvesikaivoista 40 %:ssa tulisi olla terveydelle haitallinen laatuongelmia tai veden riittämättömyyttä. Osuuskunnan toimittamien tietojen mukaan 20 kiinteistön kaivoissa (37 % liittyvien kiinteistöjen määrärstä) ei ole riittävästi vettä tai sen laatu on huonoa. Kaikki todetut laatupuutteet eivät ole terveydelle haitallisia. 

Palovesiasemien sijoittaminen verkostoon ei ole mahdollista, koska runkolinjan koko on liian pieni.

Vesiliikelaitoksen johtokunta ei ota kantaa siihen, onko esitettävä summa kunnan tämän vuoden talousarvion rajoissa.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen ehdotus avustuksen määräksi

Kaikki alueen kiinteistöt sijaitsevat kunnan alueella ja ovat Kirkkonummen Veden tiedon mukaan asuinkiinteistöjä tai maataloutta tai muuta vastaavaa pienyritystoimintaa harjoittavia.

Kirkkonummen Vesi esittää, että vesiosuuskunnalle myönnetään 5 % kunnan avustusta hankkeen toteutuneista rakentamiskustannuksista. Avustus olisi kuitenkin enintään 27.457 € (5% tuettavista kustannuksista, jotka ovat yhteensä 27.457 €).

Lainatakauksen myöntämisen edellytysten täyttyminen

Yleisperiaatteiden edellytykset kunnan myöntämälle lainatakaukselle täyttyvät:

 • Osuuskunta on antanut selvityksen lainansa maksusuunnitelmasta. Laskelma perustuu riittävään ensi vaiheen liittyjämäärään. Tämä kannattavuusselvitys toimitetaan talousyksikölle tiedoksi lainantakauspäätöksen valmistelua varten.

Osuuskunnan arvio liittymismaksun suuruudesta on 10.000 €/liittymä. Osuuskunnan liittymismaksu on enemmän kuin 1,5 x Kirkkonummen Veden maksuluokan 3 mukainen liittymismaksu veden ja jäteveden osalta, joka on yhteensä 5082,40 €.
 
Haettu lainan takaus ja lainan riskitaso

Osuuskunta hakee takausta 150 000 euron lainalle. Laina on noin 27 % arvioiduista rakentamiskustannuksista.

Maaperää ja kalliopintaa ei ole selvitetty kairauksilla, eikä kustannusarviossa tai kannattavuuslaskelmassa ole varauduttu lisätöihin. Tämän vuoksi Kirkkonummen Veden näkemyksen mukaan hankkeen kustannusarvion ylittymisen riski on merkittävä.

Osuuskunnan kannattavuuslaskelman mukaan 50 liittymää riittää lainannoston ohella hankkeen rahoittamiselle. Osuuskunnalla on neuvoteltuna 54 kiinteistön liittyminen. Verkoston rakentaminen rahoitetaan jäseniltä jo rakennusvaiheessa perittävillä liittymismaksuilla.

 

Liitteet:
- Osuuskunnan avustushakemus 15.1.2019
- Ehdotus sopimukseksi Etelä-Kirkkonummen alueen vesihuollon toteuttamisesta ja runkojohtojen luovuttamisesta Kirkkonummen Vedelle

Oheismateriaali:
- Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteet (kv 19.12.2013 § 157)
- Vesiosuuskuntien avustusperiaatteet (kv 19.12.2013 § 158)
- Suunnitelmakartat R101 ja R102  (tiedoksi toimielimen jäsenille)
- Kannattavuuslaskelma (tiedoksi toimielimen jäsenille)

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

1.
pyytää kunnan kaavoitusyksikköä antamaan kunnanhallitukselle lausuntonsa Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan verkoston rakentamisesta alueelle Pilvijärvi -Mattby-Eestinkylä-Hiekkaharju -alueen. Kaavoitusyksikköä pyydetään toteamaan, vaikeuttaako osuuskunnan verkoston rakentaminen liitteen (suunnitelmakartta ja kunnan esitys alueesta) mukaisessa laajuudessa alueen maankäyttöä.

2.
esittää kunnanhallitukselle, että se

2.1
hyväksyy liitteen aiesopimuksen Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan kanssa

2.2
oikeuttaa sopimuksen allekirjoittajan tekemään sopimukseen vähäisiä, teknisluonteisia tarkistuksia

2.3
päättää taata Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan 150 000 euron suuruisen pankkilainan

2.4
päättää myöntää Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnalle vesihuoltoverkoston rakentamiskustannuksiin avustuksena 5 % toteutuneista tuen piiriin kuuluvista kustannuksista, kuitenkin enintään 27.457 euron määrärahan.

Päätös

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan pj, kunnan kaavoitusyksikkö