Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Esisopimus talousveden toimittamisesta Kirkkonummen ja Siuntion kuntien sekä Suomen Sokeri Oy:n välillä

KIRDno-2017-749

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Vesi on selvittänyt ratkaisuja vedenhankinnan vaihtoehdoiksi Kantvikin alueelle. Selvitys Kantvikin vedenhankinnan vaihtoehdoista valmistui 1.2.2018 (Pöyry Finland Oy). Selvityksen aikajänne oli vuoteen 2040 saakka. Selvityksellä haettiin ratkaisuja vedenkäytön kasvuun varautumiseen ja veden toimitusvarmuuden parantamiseen.

Kirkkonummen eteläiseen verkostoalueeseen (Kantvik, Strömsby, Sepänkannas, Kolsari ja Bro) toimitettu talousvesi hankitaan tällä hetkellä Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) ja Suomen Sokeri Oy:ltä. Vedenkäyttö alueella tulee kasvamaan alueen kehittämisen, mm. uusien asemakaava-alueiden rakentumisen myötä. Lisäksi Upinniemen vedenottamo on tulevaisuudessa tarkoitus korvata Kantvikista veden syöttävällä siirtovesilinjalla. Koko eteläisen verkostoalueen vedenkulutuksen on arvioitu kasvavan yhteensä noin 900 m3/d vuodesta 2018 vuoteen 2040. Nykyiset vedentoimitusyhteydet eivät riitä tälle kasvulle.

Kirkkonummen ja Siuntion kunta sekä Suomen Sokeri Oy ovat neuvotelleet esisopimuksen talousveden toimittamisesta Siuntiosta Kantvikiin. Esisopimuksella osapuolet sitoutuvat vedentoimitusyhteistyön ensimmäiseen vaiheeseen eli vesijohtolinjan rakentamiseen Siuntion Marsuddenista Pikkalaan. Lisäksi osapuolet sopivat vesiyhteyden valmiiksi saattamisen periaatteista. Sopimuksen mukaan Kirkkonummi osallistuu vesilinjan rakentamiskustannuksiin kapasiteettivaraustaan vastaavalla osuudella, joka on arviolta 50 000 €. Summa maksetaan sitten, kun koko yhteys on valmistunut Kantvikiin saakka, aikaisintaan vuonna 2020. Vesilinjan käyttöönotto edellyttää tämän jälkeen vielä tarkentavia selvityksiä, suunnitelmia ja investointeja.

Esisopimuksen mukaisen yhteistyön lisäksi Kirkkonummen Vesi aikoo lisätä HSY:ltä ostettavan veden toimituskapasiteettia keskustan verkostosta Kantvikiin. Useammalla yhteydellä pystytään vastata paremmin vedentoimituksen häiriötilanteisiin.


Liite:
- esisopimus

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se hyväksyy liitteen esisopimuksen talousveden toimittamisesta Kirkkonummen kunnan, Siuntion kunnan ja Suomen Sokeri Oy:n välillä ja

2.
oikeuttaa sopimuksen allekirjoittajan tekemään sopimukseen vähäisiä, teknisluonteisia tarkistuksia

Päätös

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.