Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Tulospalkkioraportti vuodelta 2017

KIRDno-2017-776

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on vuonna 2010 vesihuoltolaitoksen johtokunnan esityksestä päättänyt, että tulospalkkiojärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön vesihuoltolaitoksella vuoden 2010 alusta alkaen, kuitenkin siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittain ohjeita. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä vesihuoltolaitoksen johtokunta.

Vesihuoltolaitos on seurannut järjestelmän toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpi vuoden. Viime vuoden toteutuma on esitetty 2017 loppuraportissa, joka on pöytäkirjan liitteenä. Tulospalkkion saamisen edellytykset täyttyivät vuonna 2017. Vesihuoltolaitoksen toteutunut käyttökate oli 417 797 euroa suurempi, kuin budjetoitu käyttökate. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2017 osalta 42,5 – prosenttisesti. Tulospalkkion jakoperusteet sekä jaettava määrä ovat esillä liitteenä.

Toiminnallisista tavoitteista jäi merkittävä osa saavuttamatta. Tavoiteohjelma on koettu erittäin haastavaksi, mutta sen on koettu myös kehittävän vesihuoltolaitoksen omaa toimintaa.

Liite:
- Vesihuoltolaitoksen tulospalkkioraportti vuodelta 2017
 

Oheismateriaali:
- Vesihuoltolaitoksen tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2017, toteuma 31.12.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1
merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2017 tiedoksi

2
hyväksyä raportin mukaiset tulospalkkiot vesihuoltolaitoksen henkilökunnalle

3
lähettää raportin henkilöstöjaokselle tiedoksi

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöjaosto, Taitoa palkat

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00


_____