Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2018

KIRDno-2018-327

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on 3.3.2010 § 53 päättänyt, että vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön 2010 alusta alkaen siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittaisia ohjeita. Tulospalkkio-ohjeet tulee, mikäli niitä muutetaan, saattaa myös henkilöstöjaostolle tiedoksi.

Tulospalkkion tavoitteet on määritetty vuodelle 2018. Mittareita on päivitetty vuosittain paremmin toiminnan laatua ohjaaviksi. Vuoden 2018 mittarien valinnassa on korostettu edelleen ennakoivan kunnossapidon ja saneerauksiin varautumisen sekä asiakaspalvelun merkitystä. Lisäksi on pyritty valitsemaan mittarit ja painotukset, joilla on toteutuessaan kustannuksia laskeva vaikutus.

Tulospalkkauksen mittareita valittaessa on niiden saavuttaminen pyritty pitämään riittävän haastavana, mutta tavoitetasot on kuitenkin asetettu niin, että ne ovat työntekijöiden omalla panoksella mahdollista saavuttaa. Tavoiteohjelma on koettu hyväksi työkaluksi toiminnan seuraamisessa ja toimintatapojen kehittämisessä.

Liite:   
- Kirkkonummen Veden tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää:

1
ottaa liitteen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksella käyttöön vuodelle 2018

Päätös

Johtokunta päätti  päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Henkilöstöjaosto

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00


_____