Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 21.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kirkkonummen Veden vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus

KIRDno-2018-121

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vesihuoltolaitoksen käyttösuunnitelma 2017 on hyväksytty osana Palvelutuotannon lautakunnan käyttösuunnitelmaa lautakunnan kokouksessa 26.1.2017. Kokouksessa päätettiin, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Lisäksi on annettava toimintakertomus koko vuodesta viimeistään 1.3.2018. Uusi hallintosääntö ja toimielinrakenne tuli voimaan 1.6.2017, minkä jälkeen toteuma raportoidaan Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunnalle.

Kuntalain 120 § mukaan kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilikaudelta erillistilinpäätös, joka annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Esityksen kunnallisen liikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittelystä tekee johtokunta toimintakertomuksessa.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion tavoitteiden toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Vesihuoltolaki antaa lisäohjeita vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lain 20 § mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto ja vesihuoltolaitoksen huolehtima hulevesiviemäröinti muista toiminnoista. Vesihuollolle ja huleveden viemäröinnille on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Toimintakertomuksessa on esitettävä ymmärrettävässä muodossa tilinpäätöstiedot sekä vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista.

Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tilanne 31.12.2017:

 

 TA2017

 KSM2017

 TOT. 2017

 TOT-%

Käyttötalous

 

 

 

 

Tuotot

 7 412 000

 7 112 000

 7 388 256

 99,7 %

Kulut

 -4 895 716

 -4 895 716

 -4 755 169

 97,1 %

Toimintakate

 2 516 284

 2 216 284

 2 633 087

 104,6 %

Investoinnit

 

 

 

 

Menot

 -3 260 000

 -3 260 000

 -2 017 219

 61,9 %

Käyttötalouden tulot ja menot toteutuivat ennakoitua paremmin. Toisessa osavuosikatsauksessa arvioitiin tulojen jäävän alle budjetoidun ja valtuustolle tehtiin 300 000 € lisämääräraha-anomus käyttötalouden määrärahoihin. Meikojärven pinta oli poikkeuksellisen matalalla, minkä vuoksi vedenottoa jouduttiin vähentämään heinäkuusta alkaen ja lopulta keskeyttämään syyskuussa kokonaan, mikä tarkoitti ostoveden lisäkustannuksia käyttötalouteen. Vedenottoa pystyttiin jatkamaan odotettua aiemmin, jonka vuoksi tulot paranivat vuoden loppua kohti.

Investointihankkeet ovat pääosin toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Osa kunnallistekniikkapalveluiden kanssa yhteistyössä toteutettavien ylivuotisten hankkeiden käynnistyminen viivästyi. Myös vesihuoltolaitoksen omista investointihankkeista kahden aloitus viivästyi, toisessa syynä oli syksyn suuret sademäärät ja vedenpinnan korkeudet. Osa määrärahojen alituksesta selittyy kustannusarviota edullisemmin toteutuneilla urakoilla.

Tilikauden ylijäämä oli 687 688,25 €, joka ehdotetaan liitettäväksi vesihuoltolaitoksen omaan pääomaan ylijäämä/alijäämätilille. Syntynyttä ylijäämää voidaan käyttää vesihuoltolaitoksen tulevien vuosien alijäämien kattamiseen, koska talousarviovuonna 2018 sekä suunnitelmavuosina 2019-2020 on tuloksen arvioitu jäävän alijäämäiseksi.

Mahdollisesti joitakin vuodelle 2017 kuuluvia toimintakuluja ja -tuloja ei toimintakertomuksen johtokunnan käsittelyvaiheessa ole vielä kirjattu ja ne saattavat hieman muuttaa selostusosassa ja liitteessä esitettyjä vuoden 2017 käyttösuunnitelman toteutumista koskevia tietoja.

Liite:
- Kirkkonummen Veden tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 liitteineen

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1.
hyväksyä liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

2.
allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

3.
esittää, että tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä 687 688,25 euroa liitetään vesihuoltolaitoksen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille

4.
valtuuttaa liikelaitoksen johtajan tekemään tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia liiteaineistoon

Päätös

Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____