Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Vesihuoltolaitoksen vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus tilanteessa 31.8.2017

KIRDno-2017-691

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vesihuoltolaitoksen käyttösuunnitelma 2017 on hyväksytty osana Palvelutuotannon lautakunnan käyttösuunnitelmaa lautakunnan kokouksessa 26.1.2017. Kokouksessa päätettiin, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Uusi hallintosääntö ja toimielinrakenne tuli voimaan 1.6.2017, minkä jälkeen toteuma raportoidaan Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunnalle.

Vesihuoltolaitoksen taloudellinen tilanne 31.8.2017 on seuraava:

 

TA2017

tot. 31.8.2017

tot % tavoite

tot. % 31.8.2017

Käyttötalous

 

 

 

 

Tuotot

7 412 000

3 625 947

50 %

48,9 %

Kulut

-4 895 716

-2 734 422

67 %

55,8 %

Toimintakate

2 516 284

891 525

 

 

Investoinnit

 

 

 

 

Menot

-3 260 000

-751 842

 

23,1 %

Käyttötalouden tulot jäävät arviolta 150 000 € budjetoidusta. Vedenmyynnin lasku on jatkunut suurempana kuin mitä budjettia laadittaessa oli arvioitu, vaikka jo tällöin oli otettu huomioon kulutuksen merkittävä väheneminen. Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena ennakoidusti. Näin ollen katteen arvioidaan toteutuvan noin 150 000 € (6 %) alle budjetoidun.

Investointihankkeet ovat pääosin toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Arvion mukaan määrärahoista jää kuitenkin käyttämättä noin 800 000 €. Osa alituksesta selittyy kustannusarvioita edullisemmin toteutuvilla urakoilla.

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet aikataulussaan.

Johtokunta päätti 23.8.2017 § 9, että maksuaikalykkäykset raportoidaan johtokunnalle osavuosikatsauksien yhteydessä. Tilanteessa 31.8.2017 maksuajan pidennyksiä on myönnetty kolmelle laskulle, joiden summat olivat 1819,18 - 5099,81 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää:

1. merkitä osavuosikatsauksen 31.8.2017 tiedoksi ja lähettää sen kunnanhallitukselle

2. kehottaa tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioiden kertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioiden kertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta.

Päätös

Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____