Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tulospalkkio-ohjelman toteutuma tilanteessa 31.8.2017

KIRDno-2017-776

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Palvelutuotannon lautakunta on 2.3.2017 § 21 päättänyt ottaa ehdotuksen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksen käyttöön vuodelle 2017. Järjestelmän mukaan tulospalkkiotavoitteita seurataan tilanteissa 30.4. ja 31.8.

Tulospalkkioedellytykset on toistaiseksi saavutettu seuraavasti:

1. Vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua nettotulosta parempi:

- talousarvion nettotulos on määritelty olevan 2 516 284 €. 31.8.2017, tilanteessa arvioidaan, että tulosta ei saavuteta, koska käyttötulojen ennakoidaan alittavan budjetoidun noin 150 000 €. Kulujen sen sijaan arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Tulospalkkio-ohjelman mukaan palkkio voidaan jakaa myös siinä tapauksessa, että tulosta ei saavuteta selvästi osoitettavasti vain siitä syystä, että tulot eivät toteudu. Näin ollen tämä edellytys on vielä saavutettavissa.

2. Vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa.

- Ei ole tapahtunut vakavaa häiriötä.

3. Vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut sellaista vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan:

- Ei ole tapahtunut vakavaa työtapaturmaa.

Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti on liitteenä. Tällä hetkellä on mahdollisuus saavuttaa 87,5 % tavoitteista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Johtokunta

1
merkitsee tiedoksi vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmän seurantaraportin tilanteessa 31.8.2017

2
päättää, että tulospalkkio voidaan jakaa, vaikka talousarvion nettotulos ei toteutuisi, jos tulosta ei saavuteta selvästi osoitettavasti vain siitä syystä, että tulot eivät toteudu.

Päätös

Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00


_____