Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunnan kokoukset vuonna 2017 ja 2018

KIRDno-2017-686

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Johtokunta päätti 23.8.2017 kokouksessaan vuoden 2017 ja 2018 kokousajat.

Asioiden käsittely edellyttää kokousten pitämistä keskiviikkona 25.10.2017 sekä tiistaina 19.12.2017. Kokousta 22.11.2017 ei ole tarve järjestää.

19.12.2017 kokouksessa johtokunnan on määrä hyväksyä liikelaitoksen talousarvio 2018 ja -suunnitelma 2019-20. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymiseksi myös marraskuun 2018 kokous esitetään peruttavaksi ja sen tilalle järjestetään kokous tiistaina 18.12.2018.

Tämä päätös korvaa 23.8.2017 § 8 päätöksen kohdan 1. Muilta osin päätös 23.8. § 8 pidetään voimassa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää

1.
kokoontua loppuvuonna 2017 seuraavasti:

- keskiviikkona 25.10. klo 17:30. Ennen kokousta johtokunta kokoontuu klo 16:30 kunnantalolle ja vierailee Meikon vedenottamolla.
- tiistaina 19.12.2017 klo 16:30.

2.

kokoontua vuonna 2018 klo 16.30 seuraavasti:

ke 24.01.
ke 14.02.
ke 18.04.
ke 23.05.
ke 22.08.
ke 19.09.
ti 18.12.

Ylimääräisistä kokouksista päätetään erikseen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo.

Päätös

Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi, että Timo Haapaniemi  saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 16:40.


Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00


_____