Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kirkkonummen Veden vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 talousarviosuunnitelma

KIRDno-2017-484

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohje

Kunnanhallitus päätti 26.6.2017 § 56 vuoden 2018 talousarvion suunnitteluohjeesta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnan toimintakate kokonaisuutena saa kasvaa 2% verrattuna vuoteen 2016. Toimielinkohtaista kehystä toimintakatteelle ei annettu. Suunnitteluohjeessaan kunnanhallitus ohjeisti yleisestä kustannustason noususta. Sisäisten palvelujen osalta talousarvion tulee perustua palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin ja mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.

Lisäksi kunnanhallitus kehotti ottamaan huomioon toimintatapojen muutokset talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti, ja että otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta.

Toimielinten ehdotukset talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 4.10.2017.

Suunnitteluohjeessa ei ole asetettu tarkempia sitovia vaatimuksia liikelaitoksen talousarviolle.

Kuntalain vaatimukset liikelaitoksen talousarviolle ja -suunnitelmalle

Kuntalain 67 § mukaan johtokunnan tulee hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Kuntalain 120 § mukaan kunnan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle, korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta ja  kunnan toiminta-avustus liikelaitokselle.

Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunnan vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma

Käyttötalous

Käyttötaloudelle esitetään edellisiä vuosia pienempää toimintakatetta. Toimintakate on hyvän rahoitustilanteen vuoksi riittävä koko suunnitelmajakso huomioon ottaen.

 

TP 2016

TA 2017

TAE 2018

Toimintatuotot

7 156 535

7 412 000

7 152 000

Toimintakulut

-4 488 168

-4 895 716

-4 991 000

Toimintakate

2 668 367

2 516 284

2 161 000

 

Liikelaitoksen talousarvioesityksessä tuloiksi esitetään 3,5 % vähemmän kuin vuodelle 2017 on budjetoitu, mikä johtuu vedenkulutuksen vähentymisestä edelleen. Hyvän rahoitustilanteen vuoksi maksukorotuksia ei kuitenkaan esitetä vuodelle 2018.
Kulujen kasvuksi esitetään 2 %. Määrärahoja on lisätty kuluryhmille Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä vähemmissä määrin Henkilöstökuluihin. Henkilöstön kokonaismäärä kasvaa vuoden 2017 17,4 httv:sta 18 httv:een.
Taloussuunnitelma ei sisällä varauksia odottamattomien kustannus- tai luonnonolosuhteiden muutosten varalle.

Toiminnan tavoitteet

Talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä toimielimet asettavat toimintansa strategisen tason tavoitteensa sekä määrittelevät kullekin tavoitteelle mitattavissa olevan tavoitetason, joka on tarkoitus saavuttaa talousarviovuonna. Tavoitteita ja mittareita voidaan tarkentaa, kun johtokunta hyväksyy 2018 talousarvion ja 2019-20 taloussuunnitelman.

Investoinnit

Johtokunnan talousarvioesityksen investointiosa sisältää vesihuollon hankkeet.  Aluekohtaiset verkostohankkeet noudattavat kuntatekniikan kadunrakennuksen hankkeita. Aluekohtaisten verkostohankkeiden osuus investointimenoista on edelleen suuri, noin 68 % (1,9 M €).  Merkittävimmät aluerakentamisen hankkeet vuonna 2018 ovat Keskustan asemakaava-alue, vesitorninmäen asemakaava-alueen rakentamisen käynnistyminen ja Masalan keskustan ja Tinanpuiston asemakaava-alueiden rakentaminen.

Vesihuoltoverkostojen ja –laitosten saneeraushankkeille on varattu yhteensä 900 000 € (noin 32 %). Hankkeet valikoidaan saneerausohjelman mukaisesti. Merkittävimmät hankkeet ovat vesijohto- ja viemäriverkostojen saneerausten jatkaminen, keskustan vesitornin saneeraus ja Upinniemen siirtovesijohdon suunnittelun käynnistäminen.

Talousarviovuonna 2018 ja suunnittelukaudella 2019-2020 vuosittaiset investoinnit ovat 2,8 – 4,8 milj. euroa, mikä on rahoituksen kannalta kestävä taso.

Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Liikelaitoksen tulos- ja rahoituslaskelmat on esitetty talousarvioliitteessä. Tulos- ja rahoituslaskelmat noudattavat pitkän tähtäimen taloussuunnittelua sekä kunnanvaltuuston 13.3.2017 päätöstä liikelaitoksen perustamisesta, jonka mukaan liikelaitos maksaa kunnalle vuotuisena korvauksena 5 % korkoa peruspääomasta ja jonka mukaan liikelaitoksen kunnalle lainastaan suorittama korko on 5 %.

Sisäisen valvonnan suunnitelma

Liikelaitoksen sisäisen valvonnan suunnitelma hyväksytään talousarvion ja –suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle

1
liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019-2020 liitteen mukaisesti

2
liikelaitoksen valtuustotasolla sitoviksi eriksi vuoden 2018 talousarvioon liitteen tulos- ja rahoituslaskelman mukaisen korvauksen kunnan sijoittamasta pääomasta (5%), sisäisen lainan korosta (5%), tilikauden yli-/alijäämän ja lainakannan muutoksen.

Päätös

Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits  tekee talousarvioliitteeseen tekniset korjaukset.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____