Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2018 ja toimintasuunnitelman 2019-2020 hyväksyminen

KIRDno-2017-484

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, rakennuttajainsinööri, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Vesi –liikelaitos aloitti toimintansa 1.6.2017. Kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava liikelaitoksen talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2017 § 82 kunnan talousarvion 2018 ja toimintasuunnitelman 2019-2020.

Hyväksytyn talousarvion mukaan vesiliikelaitokselle asetettuun talousarviovuoden 2018 sitovuustasoksi tuloslaskelman osalta vesiliikelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä eli -12 972 € ja investointien osalta liikelaitoksen investoinnit liikelaitostasolla (- 3 241 300 €).

Kuntalain 120 § :n mukaan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat:
1. kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle
2. korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta.

Johtokunnan syyskuun talousarvioesityksen käsittelyn jälkeen talousarviota on muutettu.

Kunnanhallituksen 30.10.2017 hyväksymä Tolsan vesiosuuskunnan verkoston vastaanotto muutti käyttötalouden, investointien ja tulos- ja rahoituslaskelman eriä. Lisäksi käyttötalouden menoarvioita menoryhmien kesken on hieman tarkennettu. Kokonaisuudessaan muutokset käyttötalouteen ovat merkityksettömiä.

Investointiosaan on johtokunnan käsittelyn jälkeen lisätty Tolsan vesiosuuskunnan liiketoimintakaupan vaikutus. 1.1.2018 voimaan tuleva kauppa näkyy investoinneissa siirtyvän omaisuuden arvona 461 300 €. Tämä ei ole rahoitusta edellyttävä investointimeno, vaan kirjanpidollinen merkintä.

Tuloslaskelma on päivitetty sisältämään Tolsan vesiosuuskunnan liiketoimintakaupan mukaiset erät. Suurin muutos on poistojen kasvussa, mikä käänsi 2018 tilikauden ylijäämän hieman alijäämäiseksi. Poistojen lisäys ulottuu myös suunnitelmavuosille 2019-20.

Rahoituslaskelma on päivitetty otsikoinniltaan vastaamaan kunnan rahoituslaskelman muotoa. Merkittävin muutos johtokunnan syyskuun talousarvioesitykseen on korottomien velkojen muutoksessa eli liittymismaksuveloissa. Summaan on lisätty Tolsan vesiosuuskunnalta siirtyvät liittymismaksuvelat 461 300 €. Lisäksi saamisten muutosta kunnalta eli kunnan ja vesihuoltolaitoksen välisen yhdystilille kertyneen maksuvalmiuden käyttöä on tarkennettu.

Muutoksilla pysytään edelleen tilanteessa, että korollisia lainoja voidaan lyhentää aiemman suunnitelman mukaisesti ja uutta lainaa ei tarvitse ottaa vuoteen 2020 mennessä.

Rahoituslaskelma noudattaa kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota kunnan lainan lyhentämisestä.

Korvaus kunnalle kunnan sijoittamasta pääomasta on 5 %. Vesihuoltolaitos suorittaa kunnalle lainapääomalle vuotuista korkoa 5 %.


Liite: Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 toimintasuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, rakennuttajainsinööri, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 toimintasuunnitelman liitteen mukaisesti.

Päätös

Johtokunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Käsitellyt asiat