Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman 2020-2021 hyväksyminen

KIRDno-2018-1175

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kunnan talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Liikelaitoksen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava liikelaitoksen talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2018 § 112 kunnan talousarvion vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2021.

Hyväksytyn talousarvion mukaan vesiliikelaitokselle asetettiin talousarviovuoden 2019 sitovuustasoksi tuloslaskelman osalta vesiliikelaitoksen tilikauden ylijäämä eli 83 839 € ja investointien osalta liikelaitoksen investoinnit liikelaitostasolla (- 3 450 000 €).

Kuntalain 120 § :n mukaan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan talousarviossa ovat:
1. kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle
2. korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta.

Johtokunnan syyskuun talousarvioesityksen käsittelyn jälkeen talousarviota on muutettu investointien osalta.

Riistametsän ja Sarvvikinportin investointihankkeelle on vuoden 2019 määrärahaa korotettu 300 000 euroon. Vastaavasti hankkeen vuoden 2020 määräraha on vähennetty 870 000 euroon. Lisäksi vuoden 2019 investointeihin on osoitettu 70 000 euron määräraha nosturilla varustetun kuorma-auton  hankintaan. Investointien lisäys vaikuttaa rahoituslaskelmassa rahoituksen rahavirran kohtaan Saamisten muutos kunnalta (yhdystili). Muutokset eivät vaikuta kirkkonumen Veden maksuvalmiuteen.

Korvaus kunnalle kunnan sijoittamasta pääomasta on 5 %. Vesihuoltolaitos suorittaa kunnalle lainapääomalle vuotuista korkoa 5 %.

Liite: Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 toimintasuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 toimintasuunnitelman liitteen mukaisesti.

Päätös

Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus