Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kevään 2019 vaalit, vaaliluetteloiden ositus ja päätös "kahdesta linjasta"

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oikeusministeriö toimittaa paperisen vaaliluettelon kuntaan ennakkoäänestyksen päätyttyä. Keskusvaalilautakunta toimittaa vaaliluettelon kaikille vaalilautakunnille ennen vaalitoimituksen alkamista. Vaaliluetteloon on merkitty kunkin äänestysalueen ne äänioikeutetut, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon tai joiden ennakkoon äänestämistä ei ole merkitty äänioikeustietojärjestelmän vaaliluetteloihin tulostushetkella. Ennakkoon äänestäneet on merkitty erilliseen ennakkoon äänestäneiden luetteloon. Yhdessä nämä luettelot sisältävät äänestysalueen kaikki äänioikeutetut.

Oikeusministeriö lähettää kuntaan kunkin äänestysalueen vaaliluettelon yhtenä kappaleena. Luettelo voidaan osittaa niin haluttaessa. Vaaliluetteloissa on tyhjä väli kirjaimien K ja L välissä mahdollisen osituksen helpottamiseksi. Vaaliluettelon voi kuitenkin tarvittaessa osittaa muustakin kohdasta.

Kunnan äänestyspaikoilla on tarpeen ajoittaisen ruuhkaantumisen estämiseksi ja vaalitoimituksen sujuvuuden takaamiseksi käyttää kahta linjaa ottamalla äänestäjät vastaan kahdesta pisteestä. Kaksi linjaa on ollut käytössä useiden viime vaalien ajan. Käytäntöön on saatu vahvistus oikeusministeriöltä. Kahden linjan käyttö edellyttää että äänioikeustietojärjestelmään tehdään myös vastaava linjajako sekä osittamalla vaaliluettelo. 

Keskusvaalilautakunnalle ehdotetaan, että linjajako ja vaaliluettelon osittaminen tehdään oikeusministeriön pohjan mukaisesti A - K ja L -Ö. Presidentinvaaleissa 2018 ositus oli A - L ja M - Ö. Tämä käytäntö on työläs kunnan kannalta, koska siinä ei voida hyödyntää valmiin pohjaan tyhjää kohtaa. Vaaliluettelot pitää niputtaa uudestaan.

Vaalipaikalla äänestäjille osoitetaan kyltein, mille vastaanottopöydälle äänestäjän on mentävä. Kahden linjan systeemissä aakkosten alkupään on hyvä äänestyspaikalle tultaessa olla vasemmalla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää, että eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa 2019

1

vaalipäivän kaikilla äänestyspaikoilla noudatetaan aakkosten mukaista kahta linjaa äänestystilaisuuden päättymiseen asti jaolla A - K ja L - Ö siten että aakkosten alkupää on äänestyspaikalle tultaessa vasemmalla ja että kaikkien vaalilautakuntien äänioikeustietojärjestelmien tiedot ositetaan äänioikeustietojärjestelmään vastaavalla jaolla A-K ja L-Ö.

2

kahden linjan käytöstä annetaan ohjeistus vaalilautakuntien puheenjohtajien koulutustilaisuudessa

3

molempien linjojen käyttöön asennetaan tietokoneet äänestysten rekisteröintiä varten sekä varakone

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat