Keskusvaalilautakunta, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kevään 2019 vaalit, laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen nimeämän vaalitoimikunnan jäsenet toimittavat laitosäänestyksen. Keskusvaalilautakunnan nimeämät kotiäänestystoimitsijat toimittavat kotiäänestyksen äänestäjän kotona. Kotiäänestystoimitsijoiksi nimetään yleensä vaalitoimikunnan varajäsenet ja sen lisäksi keskusvaalilautakunta voi tarvittaessa nimetä myös muita kotiäänestystoimitsijoita.

Keskusvaalilautakunnan tehtävät laitos- ja kotiäänestyksen valmisteluissa ovat:

Laitosäänestys

Keskusvaalilautakunta

- kouluttaa. opastaa, ja neuvoo vaalitoimikunnan jäseniä, Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sisältyvänä päivänä vaalitoimikunnan määräämänä aikana.

- huolehtii siitä, että vaalitoimikunnalle jaetaan vaaliasiakirjat, tarvikkeet ja vaaliohjeet.

Kotiäänestys

Keskusvaalilautakunta

- kouluttaa, opastaa ja neuvoo vaalitoimitsijoita

- huolehtii siitä, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille jaetaan vaaliasiakirjat, tarvikkeet ja vaaliohjeet

- lähettää kotiäänestysohjeet ja -lomakket edellisissä vaaleissa kotonaan äänestäneille

- ottaa vastaan ilmoittautumiset kotiäänestykseen

- järjestää kotiäänestyksen toimittamisen

 

Vaaliohjeessa 1 liitteenä 13 on vaaliviranomaisille jaettavien materiaalien tarkistuslista. Kotiäänestysmateriaaleissa on huomioitava ohjeistukset kotiäänestäjän lähetekirjeistä.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävät kotiäänestyksessä

Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija menee. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Läsnä oleva henkilö voi olla myös toinen keskusvaalilautakunnan kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi määräämä henkilö. Tällöin hän ei kuitenkaan toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja huolehtii läsnäolevan henkilön määräämisestä kotiäänestykseen.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että äänestäjälle annetaan tieto äänestyksen ajankohdasta ainakin kahden tunnin tarkkuudella. Hän myös vastaa siitä, että kotona äänestäneistä pidetään ohjeen mukaisesti luetteloa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

merkitä keskusvaalilautakunnan ja puheenjohtajan tehtävät eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien 2019 laitos- ja kotiäänestyksessä tiedokseen

2

valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin puheenjohtajan sijasta hoitamaan seuraavat tehtävät:

- keskusvaalilautakunnan sihteeri yhteistyössä vaalitoimikunnan kanssa ohjeiden mukaisesti

  • huolehtii siitä, että kotiäänestykseen ilmoittautuneille äänestäjille ilmoitetaan kotiäänestyksen järjestämisen ajankohta tai että kotiäänestystä ei hänen kohdallaan tulla järjestämään
  • määrää vaalitoimitsijan joka toimittaa kunkin yksittäisen kotiäänestyksen sekä määrää tähän kotiäänestystoimitukseen läsnäolevan henkilön
  • huolehtii siitä, että kotona äänestäneistä pidetään luetteloa

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat