Keskusvaalilautakunta, kokous 31.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kevään 2019 vaalit, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

KIRDno-2018-1222

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Keväällä 2019 toimitetaan

•  eduskuntavaalit 14.4.2019, ennakkoäänestyspäivät 3 – 9.4.2019

• europarlamenttivaalit 26.5.2019, ennakkoäänestyspäivät 15 - 21.5.2019

Vaalien käytännön toimittamista varten kunta nimeää vaaliviranomaiset. Kunnanhallitus asettaa vaalilaki 15 § mukaiset vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan sekä nimeää niiden jäsenet ja varajäsenet. Keskusvaalilautakunta nimeää vaalilaki 17 § mukaiset vaalitoimitsijat.

Sekä eduskuntavaaleja että europarlamenttivaaleja varten asetetaan erilliset vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat.

Vaalilaki 15 §:n mukaan vaalilautakunnat ja –toimikunnat on asetettava ”hyvissä ajoin” ennen vaaleja. Oikeusministeriö antaa vaaliohjeessaan mahdollisuuden nimetä vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat samanaikaisesti kumpiakin vaaleja varten.Vaalien välissä oleva aika on huomattavan lyhyt vaaliviranomaisten nimeämiseksi ja perehdyttämiseksi tehtävään.  Kunnanhallitus päätti 10.12.2018 § 410 että molempien vaalien vaalilautakunnat ja toimikunnat asetetaan ja niiden jäsenet ja varajäsenet nimetään samanaikaisesti ennen 14.3.2019. Samanaikainen nimeäminen pitää tehdä ennen kuin eduskuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan 14.3.2019. Näin sekä eduskuntavaaleja että europarlamenttivaaleja varten nimettävien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa vuoden 2015 eduskuntavaaleihin asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan tehtävät ovat samat sekä eduskuntavaaleissa että europarlamenttivaaleissa.

•Vaalilautakunnat

Vaalilautakunta on vaaliviranomainen, joka toimittaa vaalipäivän vaalit äänestysalueella. Kirkkonummen kunnassa on 7 äänestysaluetta (Lapinkylä, Veikkola, Masala, Gesterby, Kirkonkylä, Heikkilä ja Porkkala) ja kullekin äänestysalueelle kunnanhallitus asettaa yhden vaalilautakunnan. Vaalilautakunnan tehtävänä on toimittaa äänestysalueella vaalipäivän äänestys, laskea alustavasti vaalipäivän äänet sekä pakata äänet toimitettavaksi kunnan keskusvaalilautakunnalle, joka toimittaa ne edelleen vaalipiirilautakunnalle. Vaalilautakuntassa on 5 jäsentä sekä 11 varajäsentä. Jäsenten keskuudesta kunnanhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät kutsutaan varajäsenyysjärjestyksessä tehtävään. Vaalilautakunta on luottamushenkilötoimielin.

Sekä eduskuntavaaleille että europarlamenttivaaleille asetettavissa vaalilautakunnissa henkilöt voivat olla myös samoja.

•Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunta on vaaliviranomainen, joka toimittaa äänestyksen kunnanhallituksen päättämissä laitoksissa ennakkoäänestysaikana.  Vaalitoimikuntia on Kirkkonummella yksi ja siihen kuuluu 3 jäsentä sekä 5 varajäsentä. Kunnanhallitus nimeää jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, vaan heidät kutsutaan varajäsenyysjärjestyksessä tehtävään. Vaalitoimikunta on luottamushenkilötoimielin.

Sekä eduskuntavaaleille että europarlamenttivaaleille asetettavissa vaalitoimikunnissa henkilöt voivat olla myös samoja.

Kirkkonummen poliittisille puolueille on 14.12.2018 lähetetty pyyntö antaa ehdotukset seuraavien vaaliviranomaisten nimeämiseksi. Pyyntö on toimitettu Kirkkonummen paikallisyhdistysten puheenjohtajille.

Puolueet antavat ehdotuksensa:

Eduskuntavaalit

  • jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin (7 vaalilautakuntaa)
  • jäsenet ja varajäsenet vaalitoimikuntaan (1 toimikunta)
  • vaalitoimitsijoita yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin (kunnantalo, Masala, Veikkola)

Europarlamenttivaalit

  • jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin (7 vaalilautakuntaa)
  • jäsenet ja varajäsenet vaalitoimikuntaan (1 toimikunta)
  • vaalitoimitsijoita yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin (kunnantalo, Masala, Veikkola

Puolueiden ehdotukset on pyydetty toimittamaan 21.1.2019 mennessä.

Puolueiden ehdotukset kootaan keskusvaalilautakunnassa. Puolueita on pyydetty nimeämään edustajansa keskusvaalilautakunnan kanssa pidettävään kokoukseen, jossa yhteisesti tehdään tarvittavat tarkistukset vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoihin. Yhteinen kokous pidetään torstaina 31.1.2019 klo 18.00 kokoushuone Ervastissa.

Näin valmistellut vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia koskevat ehdotukset viedään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi 4.2.2019.

Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimitsijat poliittisten ryhmien ehdotusten pohjalta tammi- helmikuussa 2019.

Liitteenä on 14.12.2018 lähetetty pyyntökirje ja sen liitteet.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Keskusvaalilautakunta päättää

1

yhdessä puolueiden nimeämien edustajien kanssa 31.1.2019 tarkistaa eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot ja laatia niistä liitteet

2

ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää em. toimielinten kokoonpanoista kokouksessa tarkistettujen liitteiden mukaisesti

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

 

Käsittely:

Tämän pykälän käsittelyn aikana läsnä olivat keskusvaalilautakunnan jäsenten lisäksi seuraavat puolueita edustavat luottamushenkilöt:

Thorolf Sjölund (KOK), Hannele Rauhanen (SDP), Piia Aallonharja (PS), Jarmo Siivari (KESK), Kari Hujanen (VAS), Rita Holopainen (KD), Michaela Lindholm (RKP) ja Marjokaisa Piironen (VIHR).

Keskusvaalilautakunnan varajäsen Kristoffer Bondestam oli läsnä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana Marjokaisa Piirosen sijaan, joka oli läsnä VIHR -puolueen edustajana.

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti

1

yhdessä puolueiden nimeämien edustajien kanssa 31.1.2019 tarkistaa eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot pöytäkirjan liitteiden mukaisesti

2

ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää em. toimielinten kokoonpanoista kokouksessa tarkistettujen pöytäkirjan liitteiden mukaisesti

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa